ความเห็น


อัญชลี รอดสวาสดิ์

ถ้าดิฉันมีโอกาสเป็น CIO ของสถานศึกษาจะพัฒนางานด้าน IT ของสถานศึกษาดังนี้.-

1.พัฒนาภายในองค์กรโดย

1.1 เริ่มจากการพัฒนาความรู้และความสามารถในงานด้าน IT ของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเป็นลำดับแรกโดยนำสิ่งที่บุคคลส่วนใหญ่สนใจมาทำงานด้าน IT ก่อนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจอยากใช้งานซึ่งจะต้องเรียนรู้เช่น การนำ INTERNET เข้ามาบริการภายในสถานศึกษาก่อน และให้ความรู้ในการใช้งานจากนั้นก็ขยายการใช้งานมากขึ้นโดยที่ไม่กลัวการใช้งาน IT

1.2 เปิดการอบรมการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้สนใจและมีความรักในงานด้านนี้โดยส่งเสริมความรู้ความสามารถและมีผลตอบแทนแบบเป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรประเภทนี้มีกำลังใจและเต็มใจในการพัฒนางานด้านนี้โดยใจรักมิใช่ถูกบังคับ และจะได้สร้างผลงานออกมาเรื่อยๆ และจัดให้เป็นกลุ่มพัฒนางานด้าน IT ของสถานศึกษา

1.3 ใช้บุคลากรตามข้อ 1.2 ขยายผลต่อไปยังบุคคลากรต่างๆโดยเฉพาะกับครูบาอาจารย์ให้สามารถใช้งานด้าน IT ให้ได้ทุกคนเพื่อขยายการใช้งานต่อไปยังนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถใช้งาน IT ได้แบบธรรมชาติเหมือนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน และใช้บุคลากรตามข้อ1.2 เป็นที่ปรึกษาและแหล่งความรู้ของบุคคลากรในสถานศึกษา

1.4 จัดหาอุปกรณ์ด้าน IT ที่ทันสมัยเข้ามาทดแทนของล้าสมัยส่วนหนึ่ง เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของเทคโนโลยี่ที่พัฒนาใหม่ขึ้นตลอดเวลา โดยไม่ทิ้งของเดิมให้สูญหาย

1.5 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาให้รักใคร่สามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มากที่สุดเพื่อให้การพัฒนาทั้ง 4 ข้อข้างต้นมีอุปสรรคน้อยที่สุด

 2. ประชาสัมพันธ์และให้บริการต่อสังคมในฐานะสถานศึกษาที่ต้องให้ความรู้และบริการถือเป็นการพัฒนาภายนอกองค์กรทางอ้อมโดย

 2.1 จัดตั้งศูนย์บริการด้าน IT ในรูปของ INTERNET โดยมี Web page ของสถานศึกษาเพื่อให้ความรู้และบริการแก่ครูบาอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 2.2 จัดตั้งศูนย์บริการด้าน IT ในรูปอาคารสถานที่อันสะดวกสบาย ที่ทุกคนสามารถเข้ามาสอบถามหาข้อมูลและรับบริการด้วยตัวเองในสถานศึกษาได้

 3. จัดหางบประมาณทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนำมาสบับสนุนในข้อ 1 และข้อ 2  ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพราะส่วนหนึ่งของการบริหารและการพัฒนาต้องอาศัยงบประมาณค่ะ!

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี