ความเห็น


นายทัศพร ชูศักดิ์

ยุคนี้จัดได้ว่าเป็นยุคของสารสนเทศ (คลื่นลูกที่ 3) ซึ่งในองค์กรแต่ละองค์กรได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในองค์กรของตนเองไม่มากก็น้อยซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร งบประมาณ ลักษณะการดำเนินงานขององค์กร ฯลฯ เมื่อมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ดูแลรับผิดชอบ ดังนั้นจึงมีตำแหน่งต่าง ๆ ตามมาสำหรับผู้ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เช่น ตำแหน่ง CIO,CTO,CKO,Chief Technologist,Technology Expert ตำแหน่งที่กล่าวมานี้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ พอสรุปได้ดังนี้ *1.ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต *2.มีความรอบคอบและดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศโดยรวม โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคลังข้อมูลขององค์กร *3.สนับสนุนและมีส่วนร่วมกิจกรรมการวางแผนกลยุทธ์ภายในองค์กร *4.การพัฒนาและจัดทำแผนแม่บทของ MIS  ขององค์กรและพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแผนที่ได้จัดทำขึ้นกับนโยบายขององค์กร *5.สร้างศักยภาพของภาวะผู้นำในการที่จะสร้างความเชื่อถือและโน้มน้าวให้บุคลากรในองค์กรเชื่อและเห็นความสำคัญของ MIS *6.การจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยพิจารณาระบบคอมพิวเตอร์และการบริการที่เหมาะสมรวมทั้งการพิจารณาโครงงานพัฒนาระบบขององค์กรด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้นทุกท่านคงเห็นความสำคัญของผู้ที่มีบทบาทในการดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นคงถึงเวลาแล้วที่องค์กรของท่านจะมีผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจังเสียที มิฉะนั้นองค์กรของท่านคงต้องล้าหลังตามไม่ทันองค์กรอื่นที่มีความได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างแน่นอน กลยุทธ์ที่สำคัญของการส่งเสริมผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็คือ การศึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานอื่นๆ  การพบปะพูดคุยกับผู้ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทัน ฯ   ......ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น  CIO ...                        

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี