ความเห็น


นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร

          ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในทุกองค์การ และคงไม่มีองค์การใดที่จะขาดเทคโนโลยีได้ เพราะเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการให้องค์การสามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลตามภารกิจขององค์การที่กำหนดไว้  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทุกองค์การจะต้องรู้จักการจัดการเทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์การนั้น ๆ

          องค์การใดที่มีเทคโนโลยีจำนวนมากและทันสมัย แต่ถ้าขาดการจัดการที่ดีก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้  ดังนั้นทุกองค์การควรมีบุคคลที่รับผิดชอบและดูแลเทคโนโลยีในองค์การทั้งระบบโดยตรงที่เรียกว่า CIO (Chief Information Officer)  เพื่อที่จะช่วยจัดการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ในการทำงานตามภารกิจขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          CIO ขององค์การควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในเรื่องเทคโนโลยีเป็นอย่างดี (สามารถพัฒนา    ตนเอง หรือหาผู้ชำนาญการมาช่วยได้)  มีความสามารถในการจัดการกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี

          CIO  ในองค์การที่ดีควรดำเนินการ ดังนี้

          1.  ศึกษาภารกิจขององค์การทั้งระบบในภาพรวม รวมทั้งกลยุทธ์ในการบริหารองค์การ

          2. จัดทำกลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีทั้งระบบในเรื่องของ Softwear  Hardwear และ Peoplewear  โดยกำหนดให้สอดคล้องกับภารกิจและกลยุทธ์การบริหารองค์การ ซึ่งในการจัดทำกลยุทธ์นั้น จะต้องศึกษาให้คลอบคลุมอย่างละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจุบันองค์การมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด เพียงพอหรือไม่ ประสิทธิภาพการใช้งานเป็นอย่างไร ใช้คุ้มค่าหรือไม่ ตอบสนองการดำเนินงานต่าง ๆ ได้ดีเพียงใดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงานเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร บุคคลมึความรู้ความสามารถเพียงใด เป็นต้น

          3.  ดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีที่กำหนด

          4.  ควบคุมติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

          ผู้เขียนเชื่อว่าถ้าได้มีการจัดการเทคโนโลยีในองค์การอย่างจริงจังแล้วก็จะช่วยให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุดตามหลัก Good Governance และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การอย่างแน่นอน                      

  

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี