การเปลี่ยนผ่านแนวคิดใหม่ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม สู่การบูรณาการในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (2)ข้าพเจ้าขอเล่าต่อจากบันทึกนี้ การเปลี่ยนผ่านแนวคิดใหม่ด้านการศึกษา วิทยาศาตร์ และวัฒนธรรม สู่การบูรณาการในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (1)การประชุมครั้งนี้ นับเป็นช่วงปี 3 ที่ได้เริ่มต้นเมื่อปี 2001ภายใต้หัวข้อเรื่อง Challenges in the New Millennium และในปี 2004 เรื่อง Adapting to Changing Times and Needs ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้ในปี 2014 ประเทศกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ตั้งเป้าหมายในการบรรลุถึงความสำเร็จในการบูรณาการอย่างแข็งแกร่งทาง เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนภูมิภาค ภายในปี 2015

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และผู้ทรงคุณวฒิด้านการศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์จาก บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดเนเซีย จีน เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ กัมพูชา พม่า เวียตนาม มาเลเซีย ไทย และกลุ่มชาติพัฒนาจาก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน และออสเตรเลีย ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กันอย่างกว้างขวาง สรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้


1. ความท้าทาย และโอกาส ที่ประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พึงตระหนักในการดำเนินนโยบายสู่การปฏิบัติ

- อาณาเขตทางการเมืองและเศรษฐกิจ

- ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม

- คุณภาพการศึกษา เช่นครู กระบวนการเรียนการสอน

- โอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา

- การสร้างมาตรฐาน และ การประสานความร่วมมือกันอย่างกลมกลืน

- ความอ่อนด้อยในทักษะความเชี่ยวชาญเมื่อเทียบกับสากล /การขาดความชัดเจนในกระบวนการสอนทักษะความเชี่ยวชาญแห่งศตวรรษที่ 21

- การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม

- การใส่ใจเพิ่มขึ้นต่อสุขภาวะของประชาชน

2. ข้อเแนะนำที่พึงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในภาพรวม มีดังนี้

- ปรับปรุงกฏระเบียบ และวิธีการภาครัฐเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อม

- สนับสนุนและเสริมสร้างการประสานอย่างใกล้ชิดของระบบการศึกษาในและนอกระบบ เพื่อสนองตอบความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน

- จัดบริบททางการศึกษาที่บ่มเพาะสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิม ผสมกับการยอมรับความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค

- พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน สู่ระบบการศึกษาที่ตอบสนองตลาดแรงงานธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในระดับประเทศและสากล

- พัฒนาผู้นำทางการศึกษาทั้งในมิติของครู และผู้บริหารการศึกษา

- สร้างกลยุทธ์ในการเสริมหนุนและพัฒนาผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

- เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์ (ICT)ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

- ส่งเสริมการศึกษาเชิงประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกระดับการศึกษา เพื่อสนับสนุนการประกอบการของธุรกิจการผลิตในประเทศและสากลอย่างต่อเนื่อง


ในฐานะผู้แทนของมูลนิธิสยามกัมมาจล และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ข้าพเจ้าและคุณศศินี ลิ้มพงษ์ ได้ร่วมกันนำเสนอแนวคิดและประสบการณ์ ในการพัฒนาเยาวชนด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงสู่สถานศึกษา ที่ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในช่วงเวลาประมาณ 7 ปีที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 35 แห่งกระจายทั่วประเทศ เพื่อเป็นแกนนำขยายผล และเป็นกลไกของกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน 40,000 แห่งทุกภูมิภาค ทั้งนี้ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ มีหลักการทำงานเรื่องนี้ ดังนี้

1.สนับสนุนให้ผู้บริหารและครู เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ถูกต้อง

2. สนับสนุนให้ครูมีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ และเป็นครูฝึกที่ดีมีเครื่องมือหลากหลาย

3. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายครู เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถอดบทเรียนรู้ระหว่างกัน และนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

4. สนับสนุนผู้บริหารในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้ครูทั้งโรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกผู้เรียน โดยทำให้ดู อยู่ให้เห็น และผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปคิดวิเคราะห์ และใช้ให้เป็นตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ

- เหตุผล ทำไมจึงเลือกโจทย์นี้ เป้าหมายคืออะไร จะทำเรื่องนี้มีความสมเหตุสมผลไหม?

- พอประมาณ มีกำลังความสามารถจะทำเพียงไร เหมาะสมกับระยะเวลา งบประมาณ

- ภูมิคุ้มกัน ทำอย่างไรจึงจะทำงานประสบความสำเร็จ ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่? ถ้ามีความเสี่ยงเกิดขึ้น จะรับมืออย่างไร?

- ความรู้ จะทำเรื่องนี้ต้องมีความรู้อะไร? มีความรู้เพียงพอหรือไม่? จะหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร?

- คุณธรรม ต้องมีความเพียรตามหลักอิทธิบาทสี่ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เป้าหมายของเรา คือต้องการบ่มเพาะเด็กดี มีจิตอาสา เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ และองค์ภาคีที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนและรับรู้ผลสัมฤทธิ์ในระดับหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดีๆเช่นนี้
....................................................................................................................................................................................

โปรดติดตามรายละเอียดการประชุมนี้ที่ www.seameocongress.org

ภาพจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ

หมายเลขบันทึก: 579339เขียนเมื่อ 27 ตุลาคม 2014 17:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 ธันวาคม 2014 14:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (14)

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่น่าชื่นชมกับโครงการที่สร้างเยาวชนได้คิดสร้างสรรค์อย่างพอเพียงค่ะ

ชอบครับ ถูกใจมาก อ่านแล้ว มีความสุข เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ ขอบคุณมากครับ

ชอบจังเลยค่ะคุณป้าใหญ่  บ่มเพาะเด็กดี  ....  มีความหวังต่อสังคมไทยนะคะ 

มาเรียนรู้ และชื่นชมแนวทาง...
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา... กับต้นแบบการปฏิรูปการศึกษา ตามรอยพ่อ

และขอมอบบทเพลงแรงบันดาลใจจากอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
แด่คุณครูพี่ใหญ่ และผู้ใหญ่ใจงามแห่ง SCB
เพื่อเป็นกำลังใจและแทนคำขอบคุณครับ ^_^

สวัสดีค่ะ  พี่ใหญ่       มาชื่นชมโครงการดีๆค่ะ

น่าสนใจมากค่ะ

ได้มีการกำหนดคุณลักษณะของเยาวชนที่เป็นปลายทางของการพัฒนามั๊ยคะพี่

ชอบใจความท้าทายของ

โอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา

- การสร้างมาตรฐาน และ การประสานความร่วมมือกันอย่างกลมกลืน

- ความอ่อนด้อยในทักษะความเชี่ยวชาญเมื่อเทียบกับสากล /การขาดความชัดเจนในกระบวนการสอนทักษะความเชี่ยวชาญแห่งทศวรรษที่ 21

- การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม

- การใส่ใจเพิ่มขึ้นต่อสุขภาวะของประชาชน

ตามด้วยข้อเสนอแนะอันนี้ครับ

 จัดบริบททางการศึกษาที่บ่มเพาะสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิม ผสมกับการยอมรับความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค

- พัฒนาผู้นำทางการศึกษาทั้งในมิติของครู และผู้บริหารการศึกษา

- สร้างกลยุทธ์ในการเสริมหนุนและพัฒนาผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

- เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์ (ICT)ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ขอบคุณพี่ใหญ่ที่บันทึกให้อ่าน ได้เรียนรู้ในระบบนานาชาติไปด้วยเลยครับ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะ 

ชอบมากเลยครับ กับหลักคิดนี้

ทำให้ดู อยู่ให้เห็น

 ขอบพระคุณครับ

  • ความพอเพียง..ทางเดียวที่จะทำให้การดำเนินชีวิตดำเนินไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
  • "ทำให้ดู อยู่ให้เห็น" จริงๆแล้ว โรงเรียนทำได้ง่ายๆเลยนะครับ แต่ต้องเริ่มจากโรงเรียนหรือคณะครูต้องเข้าใจและเห็นคุณค่าของความพอเพียงให้ได้จริงๆเสียก่อน..
  • ขอบคุณความรู้ครับพี่ใหญ่

-สวัสดีครับป้าใหญ่

-ตามมาให้กำลังใจครับ

-กิจกรรมนี้"เป้าหมายของเรา คือต้องการบ่มเพาะเด็กดี มีจิตอาสา เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน"

-ดีมาก ๆครับ

-ขอบคุณครับ


สวัสดีครับ พี่ใหญ่ ผมชอบประโยคที่ว่า เป้าหมายของเรา คือต้องการบ่มเพาะเด็กดี มีจิตอาสา เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ขอบคุณครับ

Prof. Vicharn Panich

อ.นุ

ขจิต ฝอยทอง

nui

แผ่นดิน

เขียวมรกต

ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

เพชรน้ำหนึ่ง

ธิรัมภา

krutoom

tuknarak

Pojana Yeamnaiyana Ed.D.

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่แนวทางการปฏิรูปการศึกษาฯ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นี้ค่ะ

* น้อง krutoom...หลักคิด หลักปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง คือรากฐานของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างยิ่งค่ะ

* น้องผอ.ชยันต์...อบคุณภาพ ผอ.โรงเรียนคนขยัน ลงมือปรับปรุงโรงเรียนด้วยตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯค่ะ

* หลานทพญ.ธิรัมภา....แนวทางปฏิบัตินี้ ได้รับตวามสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง ลงจากเวทีก็ถูกรุมล้อมขอทราบรายละเอียด นำไปเป็นแบบอย่างค่ะ

* น้องDr.Pojana...ยินดีมากค่ะที่มาติดตามอ่านอย่างต่อเนื่อง

น้องอ.นุ...ขอบคุณบทเพลงครูคนดี จากแรงบันดาลใจในท่านพุทธทาส พี่ใหญ่ได้ตามไปอ่านบันทึกเรื่องครูที่บันทึกแล้ว ชื่นชมอย่างยิ่งค่ะ

* น้องครูทิพย์...หากทุกประเทศร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาในแนวทางเช่นนี้ พลังการพัฒนาในภูมิภาคย่อมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

* น้องnui...เยาวชนทุกคน ควรเข้าสู่การพัฒนา โดยเริ่มต้นด้วยการได้รับการบ่มเพาะมาจากครูตามวิถีการปฏิรูปการศึกษาก่อน เด็กคือผ้าขาวบริสุทธิ์ ซึ่งพี่ใหญ่ได้เล่าไว้แล้วในบันทึกเรื่องกุญแจการปฏิรูปการศึกษาของไทย ใจครูถึงใจเด็ก ย่อมนำมาซึ่งการฟูมฟักวิชาการและศีลธรรมเป็นพื้นฐานค่ะ

* น้องดร.ขจิต....ใช่เลยค่ะ นโยบายดี มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสู่ความเป็นรูปธรรม และสร้างความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะ

* น้อง tuknarak....นับเป็นเรื่องดีที่แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย มีความสอดคล้องในหลายมิติกับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ

* น้องแผ่นดิน...เมื่อครูเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เยาวชนของเราจะได้มีแบบอย่างให้เดินรอยตามค่ะ

* น้องครูธนิตย์....ในสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ฯ ผอ.และคณะครูได้สร้างความเข้มแข็งในแนวทางนี้มาอย่างต่อเนื่อง และบ่มเพาะลูกศิษย์อย่างจริงจัง บังเกิดผลสมดังความตั้งใจในการสร้างเด็กดี มีจิตอาสาอย่างยั่งยืนค่ะ

* หลานเพชรน้ำหนึ่ง....ขอบคุณมากที่นำภาพการเกษตรกรรมพันธุ์ข้าวดีๆมาฝากกันได้ตามไปอ่านที่บันทึก 456..ดีใจที่เห็นความเข้มแข็งของชาวนาไทยค่ะ

* น้องเขียวมรกต....ยินดีมากค่ะที่มาสนับสนุนเป้าหมายในการหนุนเสริมเยาวชนคนดี มีจิตอาสา ที่จะเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี