เขียวมรกต

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
Usernamepeekwong17
สมาชิกเลขที่24307
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา)
 • ครุศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เกษตรกรรม)

ประวัติการรับราชการ

 • 2524 - 2526 เจ้าพนักงานการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร
 • 2527 -2530 เจ้าพนักงานการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2531 - 2536 เจ้าพนักงานการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร
 • 2537 - 2538 เจ้าหน้าที่บริหารการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
 • 2538 - 2540 นักวิชาการเกษตร งานฝึกอบรมและเผยแพร่ฝ่ายแผนงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2541 - 2542 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและเผยแพร่ ฝ่ายแผนงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2542 - 2545 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายแผนงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2546 - 2547 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร7ว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • 2548 - กค. 2557 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • กค.2557- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษาดูงาน

 • ได้รับทุนธนาคารโลก ไปศึกษาดูงานส่งเสริมการเกษตร ณ ประเทศอินโดนีเซีย ตามโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2526