อ.นุ

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Usernameexpertsystem
สมาชิกเลขที่1711
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

Education
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Experiences

เคยเป็น.. อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
อาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มศว
รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
ผู้จัดการการศึกษาโดยครอบครัว บ้านเรียนสมดุลชีวิต

ปัจจุบัน.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
และรองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว

Research Interest
Knowledge-Based System, Fuzzy Logic & Knowledge Engineering

Honors & Award
> 1999 Outstanding Thesis Award in Science and Technology, Graduate School, Chiang Mai University, Thailand.
> 2010 Outstanding Alumni PSU Engineer Award


Others..

> National Research Council of Thailand: 44-12-0076 (Information Technology)
> Knowledge Engineer Society
> WisdomYouth

<span style="color: #330099;"><span style="color: #000000;"> <img src="http://gotoknow.org/file/expertsystem/logo-knowledge-v0_53gif.gif" alt="" width="418" height="147" border="0" /></span></span>