อ.นุ

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Usernameexpertsystem
สมาชิกเลขที่1711
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

Education
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอ.
* วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช.

Experiences

เคยเป็น..
* อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* อาจารย์พิเศษ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
* อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
* อาจารย์พิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* ผู้ประสานงานวิจัยด้าน Computational Intelligence หน่วยวิจัยสถิติเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ (STAMS),
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* ผู้ประสานงานวิจัย หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AMIT)
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
* อาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มศว
* รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
* รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
* ผู้จัดการการศึกษาโดยครอบครัว บ้านเรียนสมดุลชีวิต (Life Balancing Home School)
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
* ผู้ก่อตั้งและประธานชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม (Knowledge Engineer Society of Thailand)
* ผู้ก่อตั้งกลุ่มเยาวชนคีตปัญญา (WisdomYouth)
...

ปัจจุบัน..
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
* ที่ปรึกษาชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม (Knowledge Engineer Society of Thailand)
* ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนคีตปัญญา (WisdomYouth)
* อุปนายก สมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย (Thai Health Technology Association)

Research Interest
Knowledge-Based System, Expert System, Fuzzy Logic and Knowledge Engineering

Honors and Awards
* 1999 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Distinguished Thesis Award in Science and Technology, Graduate School, Chiang Mai University.
* 2010 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Distinguished Alumni PSU Engineer Award

Others..
* National Research Council of Thailand: 44-12-0076 (Information Technology)
* หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM) วช
* ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานระบบ National Research Management System : NRMS) วช
* หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย (University Research Management System : URMS) มศว
* Knowledge Engineer Society
* WisdomYouth
* "การแบ่งปันเพลงธรรมะ คือหน้าที่
  การสร้างสรรค์ดนตรี คือการปฏิบัติธรรม"
* เว็บไซต์  
https://gotoZEN.com

#อาจารย์นุ #คีตปัญญา #ดนตรีธรรมะ #เพลงธรรมะ #วิศวกรความรู้ #เซน #ZEN #WisdomYouth #วัชรชัย #วิริยะสุทธิวงศ์