อ.นุ
วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

อ.นุ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Username
expertsystem
สมาชิกเลขที่
1711
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

Education
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอ.
* วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช. 

Experiences

เคยเป็น.. 
* อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* อาจารย์พิเศษ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
* อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
* อาจารย์พิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* ผู้ประสานงานวิจัยด้าน Computational Intelligence หน่วยวิจัยสถิติเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ (STAMS),
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* ผู้ประสานงานวิจัย หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AMIT)
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว 
* อาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มศว
* รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
* รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว 
* ผู้จัดการการศึกษาโดยครอบครัว บ้านเรียนสมดุลชีวิต (Life Balancing Home School)
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
* ผู้ก่อตั้งและประธานชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม (Knowledge Engineer Society of Thailand)
* ผู้ก่อตั้งกลุ่มเยาวชนคีตปัญญา (WisdomYouth)
...

ปัจจุบัน.. 
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
* ที่ปรึกษาชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม (Knowledge Engineer Society of Thailand)
* ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนคีตปัญญา (WisdomYouth)
* นายกสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย (Thai Health Technology Association)
   https://ThaiHTA.org

Research Interest
Knowledge-Based System, Expert System, Fuzzy Logic and Knowledge Engineering 

Honors and Awards 
* 1999 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Distinguished Thesis Award in Science and Technology, Graduate School, Chiang Mai University.
* 2010 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Distinguished Alumni PSU Engineer Award

Others..
* National Research Council of Thailand: 44-12-0076 (Information Technology)
* หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM) วช
* ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานระบบ National Research Management System : NRMS) วช
* หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย (University Research Management System : URMS) มศว
* Knowledge Engineer Society
* WisdomYouth
* "การแบ่งปันเพลงธรรมะ คือหน้าที่ 
  การสร้างสรรค์ดนตรี คือการปฏิบัติธรรม"
* เว็บไซต์  https://gotoZEN.com
 

#อาจารย์นุ #คีตปัญญา #ดนตรีธรรมะ #เพลงธรรมะ #วิศวกรความรู้ #เซน #ZEN #WisdomYouth #วัชรชัย #วิริยะสุทธิวงศ์
 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท