ความเห็น 2991943

การเปลี่ยนผ่านแนวคิดใหม่ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม สู่การบูรณาการในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (2)

เขียนเมื่อ 

มาเรียนรู้ และชื่นชมแนวทาง...
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา... กับต้นแบบการปฏิรูปการศึกษา ตามรอยพ่อ

และขอมอบบทเพลงแรงบันดาลใจจากอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
แด่คุณครูพี่ใหญ่ และผู้ใหญ่ใจงามแห่ง SCB
เพื่อเป็นกำลังใจและแทนคำขอบคุณครับ ^_^