ความเห็น 2992306

การเปลี่ยนผ่านแนวคิดใหม่ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม สู่การบูรณาการในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจความท้าทายของ

โอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา

- การสร้างมาตรฐาน และ การประสานความร่วมมือกันอย่างกลมกลืน

- ความอ่อนด้อยในทักษะความเชี่ยวชาญเมื่อเทียบกับสากล /การขาดความชัดเจนในกระบวนการสอนทักษะความเชี่ยวชาญแห่งทศวรรษที่ 21

- การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม

- การใส่ใจเพิ่มขึ้นต่อสุขภาวะของประชาชน

ตามด้วยข้อเสนอแนะอันนี้ครับ

 จัดบริบททางการศึกษาที่บ่มเพาะสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิม ผสมกับการยอมรับความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค

- พัฒนาผู้นำทางการศึกษาทั้งในมิติของครู และผู้บริหารการศึกษา

- สร้างกลยุทธ์ในการเสริมหนุนและพัฒนาผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

- เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์ (ICT)ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ขอบคุณพี่ใหญ่ที่บันทึกให้อ่าน ได้เรียนรู้ในระบบนานาชาติไปด้วยเลยครับ