ความเห็น 2993694

การเปลี่ยนผ่านแนวคิดใหม่ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม สู่การบูรณาการในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (2)

เขียนเมื่อ 

Prof. Vicharn Panich

อ.นุ

ขจิต ฝอยทอง

nui

แผ่นดิน

เขียวมรกต

ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

เพชรน้ำหนึ่ง

ธิรัมภา

krutoom

tuknarak

Pojana Yeamnaiyana Ed.D.

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่แนวทางการปฏิรูปการศึกษาฯ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นี้ค่ะ

* น้อง krutoom...หลักคิด หลักปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง คือรากฐานของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างยิ่งค่ะ

* น้องผอ.ชยันต์...อบคุณภาพ ผอ.โรงเรียนคนขยัน ลงมือปรับปรุงโรงเรียนด้วยตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯค่ะ

* หลานทพญ.ธิรัมภา....แนวทางปฏิบัตินี้ ได้รับตวามสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง ลงจากเวทีก็ถูกรุมล้อมขอทราบรายละเอียด นำไปเป็นแบบอย่างค่ะ

* น้องDr.Pojana...ยินดีมากค่ะที่มาติดตามอ่านอย่างต่อเนื่อง

น้องอ.นุ...ขอบคุณบทเพลงครูคนดี จากแรงบันดาลใจในท่านพุทธทาส พี่ใหญ่ได้ตามไปอ่านบันทึกเรื่องครูที่บันทึกแล้ว ชื่นชมอย่างยิ่งค่ะ

* น้องครูทิพย์...หากทุกประเทศร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาในแนวทางเช่นนี้ พลังการพัฒนาในภูมิภาคย่อมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

* น้องnui...เยาวชนทุกคน ควรเข้าสู่การพัฒนา โดยเริ่มต้นด้วยการได้รับการบ่มเพาะมาจากครูตามวิถีการปฏิรูปการศึกษาก่อน เด็กคือผ้าขาวบริสุทธิ์ ซึ่งพี่ใหญ่ได้เล่าไว้แล้วในบันทึกเรื่องกุญแจการปฏิรูปการศึกษาของไทย ใจครูถึงใจเด็ก ย่อมนำมาซึ่งการฟูมฟักวิชาการและศีลธรรมเป็นพื้นฐานค่ะ

* น้องดร.ขจิต....ใช่เลยค่ะ นโยบายดี มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสู่ความเป็นรูปธรรม และสร้างความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะ

* น้อง tuknarak....นับเป็นเรื่องดีที่แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย มีความสอดคล้องในหลายมิติกับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ

* น้องแผ่นดิน...เมื่อครูเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เยาวชนของเราจะได้มีแบบอย่างให้เดินรอยตามค่ะ

* น้องครูธนิตย์....ในสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ฯ ผอ.และคณะครูได้สร้างความเข้มแข็งในแนวทางนี้มาอย่างต่อเนื่อง และบ่มเพาะลูกศิษย์อย่างจริงจัง บังเกิดผลสมดังความตั้งใจในการสร้างเด็กดี มีจิตอาสาอย่างยั่งยืนค่ะ

* หลานเพชรน้ำหนึ่ง....ขอบคุณมากที่นำภาพการเกษตรกรรมพันธุ์ข้าวดีๆมาฝากกันได้ตามไปอ่านที่บันทึก 456..ดีใจที่เห็นความเข้มแข็งของชาวนาไทยค่ะ

* น้องเขียวมรกต....ยินดีมากค่ะที่มาสนับสนุนเป้าหมายในการหนุนเสริมเยาวชนคนดี มีจิตอาสา ที่จะเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ