บันทึกรับแจ้งบล็อกที่ ๓ และ ๔ "บันทึกการฝึกสอนของปีการศึกษา ๒๕๕๗" ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา รหัส 53 ... (ทก53.ค5.1)


บันทึกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับแจ้งบล็อกที่ ๓ "บันทึกการฝึกสอนของ xxx xxx ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)" และบล็อกที่ ๔ "บันทึกการฝึกสอนของ xxx xxx ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)" ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา รหัส 53 ... (ทก53.ค5.1) จำนวน ๕๐ คน

รายชื่อนักศึกษา ป.ตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 

....................................................................................................... 

1. รหัส 53123538

ชื่อ นาย สาโรจน์  ตาหน้อย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53123538
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53123538/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายสาโรจน์ ตาหน้อย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53123538

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายสาโรจน์ ตาหน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53123538

.......................................................................................................

2. รหัส 53171764

ชื่อ นางสาว ณัฐิฑิกา  หย่อมจุม ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53171764
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53171764/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวณัฐฑิกา หย่อมจุม ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53171764

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวณัฐฑิกา หย่อมจุม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53171764

....................................................................................................... 

3. รหัส 53181001

ชื่อ นาย ธนดล  ศรีมะลิ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181001
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181001/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181001

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181001

.......................................................................................................

4. รหัส 53181002

ชื่อ นาย คมกริช  กล้าหาญ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181002
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181002/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายคมกริช กล้าหาญ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181002

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายคมกริช กล้าหาญ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181002

.......................................................................................................

5. รหัส 53181004

ชื่อ นาย เจนภพ  แซ่เติน ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181004
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181004/profile

....................................................................................................... 

6. รหัส 53181006

ชื่อ นาย ชวกร  ไชยสิทธิ์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181006
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181006/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181006

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181006

.......................................................................................................

7. รหัส 53181007

ชื่อ นาย ตุลย์  สีเหลือง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181007
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181007/profile

.......................................................................................................

8. รหัส 53181009

ชื่อ นาย ธีรศานต์  หล้าเอื้อย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181009
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181009/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181009

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181009

.......................................................................................................

9. รหัส 53181010

ชื่อ นาย เธียรดนัย  ดำรงค์เมือง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181010
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181010/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181010

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนท่ี 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181010

.......................................................................................................

10. รหัส 53181011

ชื่อ นาย กานตพงศ์  อาจองกุล ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181011
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181011/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181011

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181011

.......................................................................................................

11. รหัส 53181012

ชื่อ นาย พงศ์พันธ์  ปัญญาแก้ว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181012
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181012/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181012

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181012

.......................................................................................................

12. รหัส 53181013

ชื่อ นาย รังสรร  มูลน้อย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181013
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181013/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181013

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181013

.......................................................................................................

13. รหัส 53181014

ชื่อ นาย วีระพันธ์  จอมจิตร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181014
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181014/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181014

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181014

.......................................................................................................

14. รหัส 53181015

ชื่อ นาย ศตวรรษ  นันต๊ะ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181015
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181015/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศตวรรษ นันต๊ะ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181015

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศตวรรษ นันต๊ะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181015

.......................................................................................................

15. รหัส 53181016

ชื่อ นาย ศรายุทธ  มาตา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181016
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181016/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศรายุทธ มาตา... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181016

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศรายุทธ มาตา (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181016

.......................................................................................................

16. รหัส 53181017

ชื่อ นาย ศราวุธ  นันตากาศ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181017
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181017/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศราวุธ นันตากาศ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-53181017

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศราวุธ นันตากาศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181017

.......................................................................................................

17. รหัส 53181018

ชื่อ นาย ศักรพล  วงษ์รัตน์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181018
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181018/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศักรพล วงษ์รัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181018

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศักรพล วงษ์รัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181018

.......................................................................................................

18. รหัส 53181019

ชื่อ นาย ศุภลักษณ์  ไชโย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e531181019
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181019/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศุภลักษณ์ ไชโย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181019

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศุภลักษณ์ ไชโย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181019

.......................................................................................................

19. รหัส 53181020

ชื่อ นาย สมพงษ์  ตระการศุภกร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181020
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181020/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายสมพงษ์ ตระการศุภกร...(ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181020

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายสมพงษ์ ตระการศุภกร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181020

.......................................................................................................

20. รหัส 53181021

ชื่อ นาย สรรเสริญ  นิรมลมณฑล ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181021
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181021/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181021

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181021

.......................................................................................................

21. รหัส 53181023

ชื่อ นาย สิทธิ์ศักดิ์  ดอกหอม ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181023
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181023/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิ์ศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียน 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181023

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181023

.......................................................................................................

22. รหัส 53181025

ชื่อ นาย สุภกิณห์  สิทธิยศ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181025
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181025/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181025

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181025

.......................................................................................................

23. รหัส 53181026

ชื่อ นาย อภิเชษฐ์  ยิ่งยง... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181026
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181026/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง...(ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181026

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง...(ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181026

.......................................................................................................

24. รหัส 53181027

ชื่อ นาย ณฤกฤษดฤณ  ปันป่อง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181027
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181027/profile

.......................................................................................................

25. รหัส 53181028

ชื่อ นางสาว จริยา  ปันแก้ว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181028
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181028/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181028

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181028

.......................................................................................................

26. รหัส 53181029

ชื่อ นางสาว ธัญญพัทธ์  พื้นอินต๊ะศรี ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181029
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181029/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญพัทธ์ พื้นอินต๊ะศรี ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181029

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญพัทธ์ พื้นอินต๊ะศรี ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181029

.......................................................................................................

27. รหัส 53181030

ชื่อ นางสาว เจนจิรา  ต่อตัน ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181030
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181030/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเจนจิรา ต่อตัน ( ภาคเรียนที่ 1/2557 )

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-53181030

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเจนจิรา ต่อตัน ( ภาคเรียนที่ 2/2557 )

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-53181030

.......................................................................................................

28. รหัส 53181031

ชื่อ นางสาว ชฎาพร  ใจนันตา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181031
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181031/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181031

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181031

.......................................................................................................

29. รหัส 53181033

ชื่อ นางสาว ธิดารัตน์  แ้ก้วสิงห์สุ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181033
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181033/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181033

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181033

.......................................................................................................

30. รหัส 53181034

ชื่อ นางสาว นุชวรา   ขาวแสง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181034
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181034/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181034

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181034

.......................................................................................................

31. รหัส 53181035

ชื่อ นางสาว พลอยไพลิน  คงเพ็ชร์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181035
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181035/profile

.......................................................................................................

32. รหัส 53181038

ชื่อ นางสาว เมธินี  เดชะ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181038
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181038/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการสอนของนางสาวเมธินี เดชะ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181038

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการสอนของนางสาวเมธินี เดชะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181038

.......................................................................................................

33. รหัส 53181040

ชื่อ นางสาว รัตนา  อินต๊ะเสน ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181040
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181040/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน ...(ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181040

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181040

.......................................................................................................

34. รหัส 53181041

ชื่อ นางสาว รัตนาภรณ์  ปินคำ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181041
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181041/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-53181041

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181041

.......................................................................................................

35. รหัส 53181043

ชื่อ นางสาว วระชยา  แกงเขียว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181043
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181043/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาววระชยา แกงเขียว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181043

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาววระชยา แกงเขียว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181043

.......................................................................................................

36. รหัส 53181044

ชื่อ นางสาว ริศรา  สุวรรณจันทร์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181044
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181044/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181044

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181044

.......................................................................................................

37. รหัส 53181045

ชื่อ นางสาว ศศิธร  สินเสาร์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181045
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181045/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร สินเสาร์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181045

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร สินเสาร์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181045

.......................................................................................................

38. รหัส 53181046

ชื่อ นางสาว ศุภลักษณ์  ศุภผลา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181046
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181046/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181046

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181046

.......................................................................................................

39. รหัส 53181047

ชื่อ นางสาว สกุณา  สอนธิ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181047
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181047/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181047

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181047

.......................................................................................................

40. รหัส 53181048

ชื่อ นางสาว สายชล  เจริญศรี ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181048
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181048/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181048

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181048

.......................................................................................................

41. รหัส 53181049

ชื่อ นางสาว สุภรัตน์  รัตนงาม ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181049
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181049/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181049

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181049

.......................................................................................................

42. รหัส 53181050

ชื่อ นางสาว สุภาวดี  สมมิตร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181050
URL Profile : 
http://www.gotoknow.org/user/e53181050/profile

.......................................................................................................

43. รหัส 53181051

ชื่อ นางสาว หฤทัย  จินดาหลวง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181051
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181051/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181051

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาว หฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181051

.......................................................................................................

44. รหัส 53181052

ชื่อ นางสาว อรทัย  พงษ์ปิยะมิตร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181052
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181052/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181052

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181052

.......................................................................................................

45. รหัส 53181053

ชื่อ นางสาว อรพรรณ  ทิพย์ประเสริฐ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181053
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181053/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181053

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181053

.......................................................................................................

46. รหัส 53181054

ชื่อ นางสาว อัจฉราภรณ์  สุจริต ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181054
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181054/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181054

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181054

.......................................................................................................

47. รหัส 53181055

ชื่อ นางสาว อัญชลี  อารีโอ๊ด ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181055
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181055/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการสอนของนางสาวอัญชลี อารีโอ๊ด(ภาคเรียนที่1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181055

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการสอนของนางสาวอัญชลี อารีโอ๊ด(ภาคเรียนที่2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181055

.......................................................................................................

48. รหัส 53181057

ชื่อ นางสาว เบญจมาภรณ์  ทาเปี้ย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181057
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181057/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181057

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181057

.......................................................................................................

49. รหัส 53181311

ชื่อ นาย ณัฐวุฒิ  กลีบบัว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181311
URL Profile : 
http://www.gotoknow.org/user/e53181311/profile

.......................................................................................................

50. รหัส 53181503

ชื่อ นาย ชัยณรงค์  คำตา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181503
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181503/profile

บล็อกที่ ๓ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181503

บล็อกที่ ๔ ชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181503

.......................................................................................................


<p>Ongkuleemarn
๑๖ ก.ค.๕๗
๑๐.๕๑ น.</p>

หมายเลขบันทึก: 561056เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2014 07:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กรกฎาคม 2014 11:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (44)

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181012

และ

บล็อกที่ ๔ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181012

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

พงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว

6/2/2557 09.54

เรียน อาจารย์ประจำวิชา

บล็อกที่ ๓ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181049

บล็อกที่ ๔ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181049

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สุภรัตน์ รัตนงาม

6/02/57 09.52 น.

เรียน อาจารย์ประจํารายวิชา

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ “บันทึกการฝึกสอนของนายคมกริช กล้าหาญ … (ภาคเรียนที่ 1/2557)”
มี URL คือ
http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181002

และ

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ “บันทึกการฝึกสอนของนายคมกริช กล้าหาญ … (ภาคเรียนที่ 2/2557)”
มี URL คือ
http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181002

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายคมกริช กล้าหาญ)

(6 ก.พ. 2557) 10.08 น.

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181006

และ

บล็อกที่ ๔ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181006

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ชวกร ไชยสิทธิ์

6/2/2557 10.04 น.

เรียน อาจารย์Ongkuleemarn ครับ
ขออนุญาตแจ้งรายชื่อบล็อกของผมนะครับ

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศุภลักษณ์ ไชโย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181019

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศุภลักษณ์ ไชโย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181019

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
ศุภลักษณ์ ไชโย
6/02/57 10.04 น.

เรียน อาจารย์ประจํารายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ

“บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 1/2557)”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181023

และ

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ

“บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม… (ภาคเรียนที่ 2/2557)”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181023

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม

(06/02/2557) 10:04

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181001

และ

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181001

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ธนดล ศรีมะลิ

6/2/2557 09.59

เรียน อาจารย์ประจำวิชา

บล็อกที่ ๓ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181028

บล็อกที่ ๔ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181028

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จริยา ปันแก้ว

6/02/57 10.04 น.

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181040

บล็อกที่ ๔ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181040

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รัตนา อินต๊ะเสน

6/2/2557 10.5 น. ^^

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ชื่อของดิฉันชื่อ : บันทึกการสอนของนางสาวเมธินี เดชะ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181038

บล็อกที่ ๔ ชื่อของดิฉันชื่อ : บันทึกการสอนของนางสาวเมธินี เดชะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181038

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาวเมธินี เดชะ

06/02/2557 10.04 น.

เรียน อาจารย์ประจํารายวิชา
บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ
“บันทึกการฝึกสอนของนายสาโรจน์ ตาหน้อย … (ภาคเรียนที่ 1/2557)”
มี URL คือ
http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53123538
และ
บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ
“บันทึกการฝึกสอนของนายสาโรจน์ ตาหน้อย … (ภาคเรียนที่ 2/2557)”

มี URL คือ
http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53123538

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(นายสาโรจน์ ตาหน้อย)
(6 ก.พ. 2557) 10.20 น.

เรียน อาจารย์Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181014

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181014

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
วีระพันธ์ จอมจิตร
6/02/57 10.09 น.

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181013

และ

บล็อกที่ ๔ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181013

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รังสรร มูลน้อย

6/2/2557 10.10

เรียน อาจารย์ประจํารายวิชา

บล็อกที่ ๓ ของดิฉันชื่อ นางสาวศศิธร สินเสาร์

บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร สินเสาร์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181045

และ

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร สินเสาร์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181045

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศศิธร สินเสาร์

6/02/57 10.10 น.

เรียน อาจารย์ประจำวิชา

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ บันทึกการทดลองสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ...(ภาคเรียนที่ 1/2557)
มี URL คือ
http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181025

และ

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ บันทึกการทดลองสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)
มี URL คือ
http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181025

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายสุภกิณห์ สิทธิยศ
10.15 (6/02/2557)

เรียน อาจารย์ประจำวิชา

บล็อกที่ ๓ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181052

บล็อกที่ ๔ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181052

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อรทัย พงษ์ปิยะมิตร

6/02/57 10.12 น.

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ชื่อของดิฉันชื่อ : บันทึกการสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181054

บล็อกที่ ๔ ชื่อของดิฉันชื่อ : บันทึกการสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181054

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต

06/02/2557 10.13 น.

เรียน อาจารย์ประจำวิชา

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ บันทึกการทดลองสอนของนายศราวุธ นันตากาศ...(ภาคเรียนที่ 1/2557)
มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-53181017

และ

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ บันทึกการทดลองสอนของนายศราวุธ นันตากาศ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)
มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181017

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายศราวุธ นันตากาศ

10.14น. 06/02/2557


เรียน อาจารย์ประจํารายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181011

และ

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ

“บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล… (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181011

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายกานตพงศ์ อาจองกุล

(06/02/2557) 10:13 น.

เรียน อาจารย์ประจำวิชา

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายสมพงษ์ ตระการศุภกร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181020

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายสมพงษ์ ตระการศุภกร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181020

เรียน อาจารย์ประจํารายวิชา

บล็อกที่ ๓ ชื่อ “บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181053

และ

บล็อกที่ ๔ ชื่อ “บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ … (ภาคเรียนที่ 2/2557)”
มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181053

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ)

(6 ก.พ. 2557) 10.16 น.

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181503

บล็อกที่ ๔ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181503

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ชัยณรงค์ คำตา

6/02/2557 10.17 น.

เรียน อาจารย์Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181046

บล็อกที่ ๔ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181046

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศุภลักษณ์ ศุภผลา

06/02/57 10.14 น.

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ชื่อของดิฉันชื่อ : บันทึกการสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181057

บล็อกที่ ๔ ชื่อของดิฉันชื่อ : บันทึกการสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181057

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย

06/02/2557 10.17 น.

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของดิฉันชื่อ : บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181031

และ

บล็อกที่ ๔ ของดิฉันชื่อ : บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181031

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ชฎาพร ใจนันตา

06/02/2557 เวลา 10.13

เรียน อาจารย์ประจํารายวิชา

บล็อกที่ ๓ ชื่อ “บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)”

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181033

บล็อกที่ ๔ ชื่อ “บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ … (ภาคเรียนที่ 2/2557)”
มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181033

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ)

(6 ก.พ. 2557) 10.17 น.

เรียน อาจารย์ประจำวิชา

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศักรพล วงษ์รัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181018

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศักรพล วงษ์รัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181018

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศักรพล วงษ์รัตน์

6/02/57 10.19 น.

เรียน อาจารย์ประจํารายวิชา

บล็อกที่ ๓ ของดิฉันชื่อ

“บันทึกการฝึกสอนของนางสาววระชยา แกงเขียว … (ภาคเรียนที่ 1/2557)”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181043

และ

บล็อกที่ ๔ ของดิฉันชื่อ

“บันทึกการฝึกสอนของนางสาววระชยา แกงเขียว … (ภาคเรียนที่ 2/2557)”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181043

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วระชยา แกงเขียว

(6/02/2557) 10.12

เรียน อาจารย์ประจำวิชา

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อบันทึกการสอนของนายศรายุทธ มาตา...(ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือhttp://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181016

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อบันทึกการสอนของนายศรายุทธ มาตา(ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือhttp://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181016

เรียน อาจารย์ประจำวิชา

บล็อกที่ ๓ ของกระผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181010

บล็อกที่ ๔ ของกระผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181010

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เธียรดนัย ดำรงค์เมือง

06/02/57 10.20 น.

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181009

บล็อกที่ ๔ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181009

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ธีรศานต์ หล้าเอื้อย

6/2/2557 10.24 น. ^^

เรียน อาจารย์Ongkuleemarn

บล็อกที่ 3 ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181044

บล็อกที่ 4 ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181044

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ริศรา สุวรรณจันทร์

6/02/57 10.28 น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181048

และ

บล็อกที่ ๔ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาสายชล เจริญศรี ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181048

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สายชล เจริญศรี
6/02/57 10.12 น.

เรียน อาจารย์Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-53181041

บล็อกที่ ๔ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181041

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รัตนาภรณ์ ปินคำ

06/02/57 10.25น.

เรียน อาจารย์Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง...(ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181026

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง...(ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181026

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
อภิเชษฐ์ ยิ่งยง

6/02/57 10.37น.

เรียน อาจารย์Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศตวรรษ นันต๊ะ...(ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181015

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายศตวรรษ นันต๊ะ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181015

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายศตวรรษ นันต๊ะ

6/02/57 10.30 น.

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

แก้ไข

บล็อกที่ ๓ ชื่อของดิฉันชื่อ : บันทึกการสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือhttp://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181051

บล็อกที่ ๔ ชื่อของดิฉันชื่อ : บันทึกการสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)
URL คือhttp://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181051

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาวหฤทัย จินดาหลวง

06/02/2557 10.35 น.

เรียน อาจารย์ประจํารายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181011

และ

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ

“บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล… (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181011

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายกานตพงศ์ อาจองกุล

(06/02/2557) 10:40น.

เรียน อาจารย์Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเจนจิรา ต่อตัน ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-53181030

บล็อกที่ ๔ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเจนจิรา ต่อตัน ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-53181030

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เจนจิรา ต่อตัน

06/02/57 11.04 น.

เรียน อาจารย์Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญพัทธ์ พื้นอินต๊ะศรี ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181029

บล็อกที่ ๔ ของดิฉันชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญพัทธ์ พื้นอินต๊ะศรี ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181029

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ธัญญพัทธ์ พื้นอินต๊ะศรี

6/02/57 11.20 น.

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของ นายสรรเสริญ นิรมลมณฑล...(ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181021

บล็อกที่ ๔ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181021

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สรรเสริญ นิรมลมณฑล

6/2/2557 21.05 น.

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181034

และ

บล็อกที่ ๔ ชื่อ

บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181034

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นุชวรา ขาวแสง

12/2/2557 21.42

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

แจ้งบล็อกใหม่ เนื่องจากบล็อกเก่าบันทึกไม่ได้ค่ะ ชื่อบล็อก

บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือhttps://www.gotoknow.org/user/53181053/profile

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ

18/12/57 09:13

เรียน อาจารย์ประจำรายวิชา Ongkuleemarn

แจ้งบล็อกใหม่ เนื่องจากบล็อกเก่าบันทึกไม่ได้ค่ะ ชื่อบล็อก

บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

มี URL คือhttps://www.gotoknow.org/blog/ed5802-53181053

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ

18/12/57 09:13

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี