บันทึกการฝึกสอนของนายศักรพล วงษ์รัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)