วันที่ 51 วันพุธวันแห่งการสอน 13/08/2557

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีอากาศแจ่มใสเหมาะแก่การทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างมากโดยในวันนี้โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ได้เริ่มต้นกิจกรรมโดยให้นักเรียนทำความสะอาดโรงเรียน ต่อมาให้นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสิรญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังการอบรมจากคณะครูท่านต่าง ๆ ที่แวะเวียนมาให้ความรู้และการอบรมในเรื่องต่าง ๆ 

โดยในวันนี้ผมได้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2 โดยในวันนี้ผมได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดเบื้องต้นตั้งแต่การจัดหน้ากระดาษ การขยายตัวอักษร การวางนิ้วบนแป้นพิมพ์ เป็นต้น ในตอนแรกนักเรียนยังคงไม่เข้าใจและยังคงไม่คุ้ยเคยกับการพิมพ์สัมผัส

ผมจึงให้นักเรียนคอย ๆ ฝึก โดยให้นักเรียนพิมพ์ตามคำบอกประมาณ 20 คำ เพือเป็นฝึกให้เด็กได้ลองพิมพ์และเป็นการฝึกทักษะภาษาไทยไปในตัวอีกด้วย ช่วงต้นชั่วโมงนักเรียนยังคงพิมพ์ได้ไม่ค่อยคล่องเท่าที่ควรพอมาถึงช่วงท้ายคาบเด็กนักเรียนเริ่มคุ้นเคยและค่อย ๆ พิมพ์ เร็วขึ้น ถูกบ้างผิดบ้างจนอยู่ในระดับที่หน้าพอใจเป็นอย่างมาก

พอถึงท้ายคาบผมได้เดินไปตรวจสอยความเรียบร้อยของการวางนิ้วบนแป้นพิมพ์ของนักเรียนแต่ละคนว่าวางถูกไหมและตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ตามคำบอกผลปรากฏว่าไม่มีใครที่พิมพ์ถูกต้องเนื่องจาก ที่นี่การใช้ภาษาไทยยังไม่คล่องแคล่วเนื่องจากที่นี่เน้นภาษาถิ่นทำให้การเขียนหรือการพิมพ์อะไรค่อนข้างลำบางและอาจจะมีคำที่เป็นภาษาถิ่นปะปนอยู่ด้วย

แต่ถึงปัญหาอุปสรรคจะมากมายเพียงใดการเรียนการสอนในวันนี้่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีและพร้อมที่ก้าวสู้วันต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศักรพล วงษ์รัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)