บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)