บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)