บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)