บันทึกแสดงบล็อกที่ ๒ "บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน)" ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา รหัส 53 ... (ทก53.ค5.1)


บันทึกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงบล็อกที่ ๒ "บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน)" ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา รหัส 53 ... (ทก53.ค5.1) จำนวน ๕๐ คน

 

 

รายชื่อนักศึกษา ป.ตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 

 

....................................................................................................... 

1. รหัส 53123538

ชื่อ นาย สาโรจน์  ตาหน้อย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53123538
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53123538/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายสาโรจน์ ตาหน้อย

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53123538

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

2. รหัส 53171764

ชื่อ นางสาว ณัฐิฑิกา  หย่อมจุม ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53171764
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53171764/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวณัฐฑิกา หย่อมจุม

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53171764

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

....................................................................................................... 

3. รหัส 53181001

ชื่อ นาย ธนดล  ศรีมะลิ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181001
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181001/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน 2 (5 วัน) ของนายธนดล ศรีมะลิ

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181001

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

4. รหัส 53181002

ชื่อ นาย คมกริช  กล้าหาญ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181002
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181002/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายคมกริช กล้าหาญ

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181002

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

5. รหัส 53181004

ชื่อ นาย เจนภพ  แซ่เติน ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181004
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181004/profile

....................................................................................................... 

6. รหัส 53181006

ชื่อ นาย ชวกร  ไชยสิทธิ์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181006
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181006/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕วัน) ของนายชวกร ไชยสิทธิ์

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181006

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

7. รหัส 53181007

ชื่อ นาย ตุลย์  สีเหลือง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181007
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181007/profile

.......................................................................................................

8. รหัส 53181009

ชื่อ นาย ธีรศานต์  หล้าเืือื้อย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181009
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181009/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/tech5day-e53181009

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

9. รหัส 53181010

ชื่อ นาย เธียรดนัย  ดำรงค์เมือง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181010
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181010/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181010

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

10. รหัส 53181011

ชื่อ นาย กานตพงศ์  อาจองกุล ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181011
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181011/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ "บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายกานตพงศ์ อาจองกุล"

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teah5days-e53181011

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

11. รหัส 53181012

ชื่อ นาย พงศ์พันธ์  ปัญญาแก้ว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181012
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181012/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181012

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

12. รหัส 53181013

ชื่อ นาย รังสรร  มูลน้อย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181013
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181013/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนาย รังสรร มูลน้อย

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181013

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

13. รหัส 53181014

ชื่อ นาย วีระพันธ์  จอมจิตร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181014
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181014/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายวีระพันธ์ จอมจิตร

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181014

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

14. รหัส 53181015

ชื่อ นาย ศตวรรษ  นันต๊ะ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181015
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181015/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายศตวรรษ นันต๊ะ

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5deys-e53181015

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

15. รหัส 53181016

ชื่อ นาย ศรายุทธ  มาตา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181016
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181016/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายศรายุทธ มาตา

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181016

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

16. รหัส 53181017

ชื่อ นาย ศราวุธ  นันตากาศ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181017
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181017/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกทดลองสอน 2 (5 วัน) ของ นายศราวุธ นันตากาศ

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5day-e53181017

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

17. รหัส 53181018

ชื่อ นาย ศักรพล  วงษ์รัตน์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181018
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181018/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายศักรพล วงษ์รัตน์

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181018

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

18. รหัส 53181019

ชื่อ นาย ศุภลักษณ์  ไชโย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e531181019
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181019/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายศุภลักษณ์ ไชโย

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181019

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

19. รหัส 53181020

ชื่อ นาย สมพงษ์  ตระการศุภกร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181020
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181020/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายสมพงษ์ ตระการศุภกร

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181020

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

20. รหัส 53181021

ชื่อ นาย สรรเสริญ  นิรมลมณฑล ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181021
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181021/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกทดลองสอน 2 (5 วัน) ของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181021

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

21. รหัส 53181023

ชื่อ นาย สิทธิ์ศักดิ์  ดอกหอม ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181023
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181023/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน (2) ของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม e53181023

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181023

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

22. รหัส 53181025

ชื่อ นาย สุภกิณห์  สิทธิยศ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181025
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181025/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายสุภกิณหื สิทธิยศ

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181025

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

23. รหัส 53181026

ชื่อ นาย อภิเชษฐ์  ยิ่งยง... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181026
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181026/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181026

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

24. รหัส 53181027

ชื่อ นาย ณฤกฤษดฤณ  ปันป่อง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181027
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181027/profile

.......................................................................................................

25. รหัส 53181028

ชื่อ นางสาว จริยา  ปันแก้ว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181028
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181028/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวจริยา ปันแก้ว

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181028

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

26. รหัส 53181029

ชื่อ นางสาว ธัญญพัทธ์  พื้นอินต๊ะศรี ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181029
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181029/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวธัญญพัทธ์ พื้อินต๊ะศรี

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181029

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

27. รหัส 53181030

ชื่อ นางสาว เจนจิรา  ต่อตัน ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181030
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181030/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ ( ๕ วัน ) ของนางสาวเจนจิรา ต่อตัน

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181030

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

28. รหัส 53181031

ชื่อ นางสาว ชฎาพร  ใจนันตา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181031
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181031/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕วัน) ของนางสาวชฎาพร ใจนันตา

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181031

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

29. รหัส 53181033

ชื่อ นางสาว ธิดารัตน์  แ้ก้วสิงห์สุ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181033
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181033/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181033

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

30. รหัส 53181034

ชื่อ นางสาว นุชวรา   ขาวแสง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181034
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181034/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวนุชวรา ขาวแสง

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181034

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

31. รหัส 53181035

ชื่อ นางสาว พลอยไพลิน  คงเพ็ชร์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181035
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181035/profile

.......................................................................................................

32. รหัส 53181038

ชื่อ นางสาว เมธินี  เดชะ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181038
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181038/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวเมธินี เดชะ

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181038

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

33. รหัส 53181040

ชื่อ นางสาว รัตนา  อินต๊ะเสน ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181040
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181040/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาว รัตนา อินต๊ะเสน

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181040

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

34. รหัส 53181041

ชื่อ นางสาว รัตนาภรณ์  ปินคำ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181041
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181041/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาว รัตนาภรณ์ ปินคำ

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5day-e53181041

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

35. รหัส 53181043

ชื่อ นางสาว วระชยา  แกงเขียว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181043
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181043/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ ไม่ได้สร้างสมุดเล่มนี้

URL คือ

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

36. รหัส 53181044

ชื่อ นางสาว ริศรา  สุวรรณจันทร์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181044
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181044/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ "บันทึกการทดลองสอน 2 (5 วัน) ของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์"

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181044

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

37. รหัส 53181045

ชื่อ นางสาว ศศิธร  สินเสาร์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181045
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181045/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน๒ (๕วัน) ของนางสาวศศิธร สินเสาร์

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181045

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

38. รหัส 53181046

ชื่อ นางสาว ศุภลักษณ์  ศุภผลา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181046
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181046/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181046

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

39. รหัส 53181047

ชื่อ นางสาว สกุณา  สอนธิ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181047
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181047/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาว สกุณา สอนธิ

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181047

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

40. รหัส 53181048

ชื่อ นางสาว สายชล  เจริญศรี ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181048
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181048/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวสายชล เจริญศรี

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181048

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

41. รหัส 53181049

ชื่อ นางสาว สุภรัตน์  รัตนงาม ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181049
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181049/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181049

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

42. รหัส 53181050

ชื่อ นางสา่ว สุภาวดี  สมมิตร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181050
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181050/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ

URL คือ

.......................................................................................................

43. รหัส 53181051

ชื่อ นางสาว หฤทัย  จินดาหลวง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181051
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181051/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาว หฤทัย จินดาหลวง

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181051

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

44. รหัส 53181052

ชื่อ นางสาว อรทัย  พงษ์ปิยะมิตร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181052
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181052/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181052

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

45. รหัส 53181053

ชื่อ นางสาว อรพรรณ  ทิพย์ประเสริฐ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181053
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181053/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเริฐ << พิมพ์ผิด

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181053

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

46. รหัส 53181054

ชื่อ นางสาว อัจฉราภรณ์  สุจริต ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181054
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181054/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181054

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

47. รหัส 53181055

ชื่อ นางสาว อัญชลี  อารีโอ๊ด ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181055
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181055/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕วัน) ของนางสาวอัญชลี อารีโอ๊ด

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-53181055

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

48. รหัส 53181057

ชื่อ นางสาว เบญจมาภรณ์  ทาเปี้ย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181057
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181057/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสา วเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181057

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

49. รหัส 53181311

ชื่อ นาย ณัฐวุฒิ  กลีบบัว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181311
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181311/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ

URL คือ

.......................................................................................................

50. รหัส 53181503

ชื่อ นาย ชัยณรงค์  คำตา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181503
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181503/profile

บล็อกที่ ๒ ชื่อ "บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายชัยณรงค์ คำตา"

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teath5days-e53181503

บันทึกที่ ๑ ...

บันทึกที่ ๒ ...

บันทึกที่ ๓ ...

บันทึกที่ ๔ ...

บันทึกที่ ๕ ...

.......................................................................................................

 

 

ขณะนี้อยู่ในระหว่าง ...

การตรวจสอบความถูกต้องของชื่อบล็อกที่ ๒ และบันทึกว่า เป็นไปตามใบงานหรือไม่

นักศึกษากรุณาตรวจสอบงานของตัวเองด้วย

 

 

Ongkuleemarn
๕ ก.พ.๕๗
๑๑.๑๔ น.

หมายเลขบันทึก: 559866เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2014 08:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2014 11:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (64)

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181049

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.40 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของกระผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181012

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.40 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเริฐ

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181053

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเริฐ

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.44 นาที

รียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5day-e53181041

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.45 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของผมชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายศุภลักษณ์ ไชโย”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181019

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายศุภลักษณ์ ไชโย

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา 09.41 น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของกระผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181010

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.44 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5day-e53181041

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.45 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวธัญญพัทธ์ พื้นอินต๊ะศรี"

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181029

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวธัญญพัทธ์ พื้นอินต๊ะศรี

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา 09.47 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของกระผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181010

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.46 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของผมชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายชวกร ไชยสิทธิ์”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181006

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายชวกร ไชยสิทธิ์

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา 09.46 น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ 2 ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน 2 (5 วัน) ของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181044

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวริศรา สุวรรณจันทร์

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.47 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวสายชล เจริญศรี"

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181048

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวสายชล เจริญศรี

23/01/57 เวลา 09.48 น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวศศิธร สินเสาร์

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181045

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาศศิธร สินเสาร์

23/01/57 เวลา 09.47 น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของกระผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181010

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.46 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของกระผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายวีระพันธ์ จอมจิตร

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181014

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายวีระพันธ์ จอมจิตร

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.57 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181046

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.45 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวศศิธร สินเสาร์

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181045

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวศศิธร สินเสาร์

23/01/57 เวลา 09.47 น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล๊อกที่ ๒ ของผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายศักรพล วงษ์รัตน์

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181018

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายศักรพล วงษ์รัตน์

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา 09.47 น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวจริยา ปันแก้ว

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181028

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวจริยา ปันแก้ว

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.49 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของกระผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181010

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา 09.50 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181051

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวหฤทัย จินดาหลวง

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.51 นาที

สวัสดีครับ อาจารย์ Ongkuleemarn
บล็อกที่ ๒ ของผมชื่อ
“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายสาโรจน์ ตาหน้อย
มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53123538

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายสาโรจน์ ตาหน้อย

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา10.02 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181054

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.50 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของกระผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายศรายุทธ มาตา

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181016

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายศรายุทธ มาตา

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.58 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181057

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย

23/01/57 เวลา 09.51 น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181052

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร

23/01/57 เวลา 09.49 น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวชฎาพร ใจนันตา”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181031

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวชฎาพร ใจนันตา

วันและเวลาที่แจ้ง: 23/01/2556 09.50 น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของผมชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนาย สุภกิณห์ สิทธิยศ”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181025

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายสุภกิณห์ สิทธิยศ

วันและเวลาแจ้ง 23/01/57 เวาล 09.52 น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวเมธนี เดชะ”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181038

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวเมธินี เดชะ

วันและเวลาที่แจ้ง: 23/01/2556 09.52 น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายศราวุธ นันตากาศ

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5day-e53181017

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายศราวุธ นันตากาศ

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.55 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของกระผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายธนดล ศรีมะลิ

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181001

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายธนดล ศรีมะลิ

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.59 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/tech5day-e53181009

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ ธีรศานต์ หล้าเอื้อย

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09:52 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวนุชวรา ขาวแสง

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181034

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวนุชวรา ขาวแสง

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.54 นาที

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn

บล๊อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

"บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน"

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181040

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวรัตนา อินต๊ะเสน

23/01/57 เวลา 9:51 น

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของผมชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนาย ศตวรรษ นันต๊ะ”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5deys-e53181015

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อนายศตวรรษ นันต๊ะ

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา 09:59น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของผมชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายสมพงษ์ ตระการศุภกร”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181020

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ สมพงษ์ ตระการศุภกร

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา 09.50 น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวอัญชลี อารีโอ๊ด

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-53181055

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวอัญชลี อารีโอ๊ด

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.56 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของผมชื่อ

"บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายชัยณรงค์ คำตา"

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teath5days-e53181503

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายชัยณรงค์ คำตา

23/01/57 เวลา 9:59 น

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของกระผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายกานตพงศ์ อาจองกุล

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teah5days-e53181011

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายกานตพงศ์ อาจองกุล

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.58 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของกระผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181026

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.58 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของผมชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนาย คมกริช กล้าหาญ”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181002

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายคมกริช กล้าหาญ

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา 10.00 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181033

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา10.03 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ 2 ของผมชื่อ

“บันทึกการทดลองสอน 2 (5 วัน) ของนาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181021

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายสรรเสริญ นิรมลมณฑล

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา 10.14 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวสกุณา สอนธิ

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181047

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวสกุณา สอนธิ

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา10.11 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวณัฐฑิกา หย่อมจุม

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53171764

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวณัฐฑิกา หย่อมจุม

วันและเวลาที่แจ้ง 2ภ/01/57 เวลา 0.42 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181023

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม

วันและเวลาที่แจ้ง 27/01/57 เวลา 29:29 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บันทึกเรื่อง

1.การทดลองสอน ที่สอนประสบการณ์ครั้งใหม่

2.วันที่สองของการทดลองสอนที่ แสนจะสนุก

ได้เพิ่มคำสำคัญแล้วคะ

ขอบคุณค่ะ

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของ นาย รังสรร มูลน้อย

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181013

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นาย รังสรร มูลน้อย

วันและเวลาที่แจ้ง 31/01/57 เวลา20.15 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn
บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวเจนจิรา ต่อตัน

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181030

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวเจนจิรา ต่อตัน

วันและเวลาที่แจ้ง 1/02/57 เวลา16.05 นาที

ครูได้รับความคิดเห็นในชุดที่ ๑ ไว้เรียบร้อยแล้ว ;)...

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181023

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม

แจ้งการแก้ไข 06/02/57 เวลา 9:34 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายชวกร ไชยสิทธิ์

แก้ไขเคาะในวงเล็บเรียบร้อยแล้วครับ

ขอบคุณครับ

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายชัยณรงค์ คำตา

ได้ทำการแก้ใขเรียบร้อยแล้วครับ

ขอบคุณครับ

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn

บล๊อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

"บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน"

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181040

ได้ถูกแก้ไขแล้วค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวรัตนา อินต๊ะเสน

06/02/57 เวลา 9:36 น

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ

ได้ทำการแก้ไขชื่อ สุภกิณห์ สิทธิยศ ที่พิมพ์ผิดแล้วครับ

ขอบคุณครับ

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง

ได้ทำการแก้ไขแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวชฎาพร ใจนันตา

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181031

แก้ไขแล้วค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณค่ะ

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ชื่อ บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวศศิธร สินเสาร์

แก้ไขเคาะที่เลข ๒ และในวงเล็บเรียบร้อยแล้วคะ

ขอบคุณคะ


เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn

บล๊อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

"บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย"

ได้ถูกแก้ไขแล้วค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย

06/02/57 เวลา 9:40 น

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn
บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาววระชยา แกงเขียว

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181043

ได้ถูกแก้ไขแล้วค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาววระชยา แกงเขียว

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายรังสรร มูลน้อย

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181013

แก้ไขแล้วครับ

ขอบคุณครับ

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวจริยา ปันแก้ว

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181028

ได้ถูกแก้ไขแล้วค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาวจริยา ปันแก้ว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี