บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย