บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม