การประชุมประจำเดือน


นโยบายกศน. ปี 2550
 • วันนี้วันที่ 3 ตุลาคม 2549 ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกศน.สัญจรประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแจ้ห่ม วาระการประชุมในวันนี้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้แต่ละศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุกอำเภอนำเสนอผลงานเด่นที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2549
 •  แต่ละศบอ.ได้นำเสนองานดังนี้
  • ศบอ.สบปราบ นำเสนองานเด่นโครงการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอสบ
  • ศบอ.งาว นำเสนองานเด่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
  • ศบอ.แม่ทะ นำเสนองานเด่นโครงการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดการการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  • ศบอ.แจ้ห่ม นำเสนองานเด่นรายงานผลการดำเนินงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ "กลุ่มอาชีพนวดแผนไทย" บ้านหนองนาว หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม จ.ลำปาง
  • ศบอ.วังเหนือ นำเสนองานเด่นการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ศบอ.เถิน นำเสนองานเด่นรายงานผลโครงการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2549
  •  ศบอ.เมืองลำปาง นำเสนองานเด่นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (ตำบลนำร่อง) ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
  • ศบอ.แม่เมาะ นำเสนองานเด่นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ผนึกกำลังเครือข่าย
  • ศบอ.ห้างฉัตร นำเสนองานเด่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนรายบุคคลเชิงบูรณาการ ศบอ.เสริมงามนำเสนองานเด่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากยนให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ลงทะเบียน
  • ศบอ.เกาะคา นำเสนองานเด่นโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนแบบบูรณาการวิถีชีวิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
 • สำหรับผลงานเด่นของแต่ละอำเภอทางศนจ.ลำปางจะรวบรวม และเรียบเรียง เพื่อเสนอเป็นงานเด่นของกศน.ลำปางต่อไป
 • การประชุมในวันนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานกศน. ประจำปี 2550 ซึ่งผอ.สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ได้แจ้งทางรายการสายใย กศน. เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2549
 • งานที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2550 ได้แก่
  • โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเน้นระดับบุคคล
  • การยกระดับการศึกษา
  • การฝึกอาชีพ
  • พัฒนาทักษะชีวิต
  • การส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
  •  ห้องสมุดมีชีวิต ETV (ถ้าชำรุดให้แก้ไขปรับปรุงให้รับได้) รายการวิทยุ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น เช่นคูปองการศึกษา
  • แผนยุทธศาสตร์การบริการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 โดย พัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น (ทักษะการประสานงาน/ทักษะการสร้างแรงจูงใจ) ส่งเสริมการใช้ ICT (บุคลากร/กลุ่มเป้าหมาย กศน.) พัฒนาสถานที่ทำงานให้เป็น E-0ffice / E-education
  • ปี 2550 อยากให้เป็นปีของการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
  • การปรับเป้าหมายตาม Road Map ใช้ 5 ยุทธศาสตร์ เหมือนเดิม
   • ยุทธศาสตร์ลุยถึงที่ให้เพิ่มอีก 1 ตำบล
   •  กลุ่มเป้าหมายอายุ 15-39 ปี ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการยกระดับการศึกษา
   • ยุทธศาสตร์ตอบโจทย์ในใจ เน้นในเรื่องการจัดทำคลังหลักสูตร
  • นโยบายครูศรช. คือไม่จ้างเพิ่ม เรื่องครูเป็นเทคนิคการบริหารจัดการให้สถานศึกษาวางแผนให้ดีว่าจะใช้ครูอาสาฯ ครูศรช. ครูประจำกลุ่ม
  • การรับนักศึกษาให้รับได้เท่ากับจำนวนที่จบ
  • เน้นเรื่องการใช้ ICT (E- book 2 E-library ) ผนวกเข้าไปกับโครงการห้องสมุดมีชีวิต
  •  ศูนย์แนะแนว NFE Advice Center
   • เทียบระดับ
   • เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
   • จัดโปรแกรมการเรียนรู้
  • ขอให้ศบอ. จัดทำทำเนียบเครือข่าย และรายละเอียดรายการความร่วมมือ
 •  นโยบายทั้งหมด ศบอ.ทุกอำเภอรับทราบ และจะนำไปวางแผนการดำเนินงานต่อไป

การประชุมสัญจรเดือนต่อไปพบกันที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอห้างฉัตร การประชุมสัญจรครั้งนี้ ดิฉันได้แนวความคิดนำไปปรับใช้ในศบอ.เกาะคา คือการประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เห็นตัวอย่างจากศบอ.แจ้ห่มได้รับการสนับสนุนศูนย์ICT จากเทศบาลตำบลแจ้ห่ม และอีกแนวความคิดคือการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย บ้านหนองนาว ซึ่งกลุ่มนี้เคยมาศึกษาดูงาน กลุ่มนวด อ.เกาะคา ณ บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

3 ตุลาคม 2549

หมายเลขบันทึก: 53159เขียนเมื่อ 3 ตุลาคม 2006 20:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 16:02 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (15)

นโยบายกศน.ปี2550 เป็นนโยบายที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เห็นเด่นชัดถ้าสถานศึกษาดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริง โดยใช้ 5ยุทธศาสตร์ และดำเนินการอย่างจริงจัง มีครูทำงานใกล้ชิดกับประชาชน  กศน.จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยพัฒนาประชาชนอย่างแท้จริง

รสาพร

ตามที่ดิฉันได้รับทราบข้อมูลนโยบาย กศน.ปี 2550 ดิฉันคิดว่าเป้าหมายการดำเนินงานใหม่นี้จะช่วยมีการพัฒนา และส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนและด้านการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้การส่งเสริมการจัดกิจกรรมก็จะช่วยให้เกิดการฝึกอาชีพและการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ

                                                        อรวรรณ คำแก้ว

พนาวัลย์ ชัยเรืองเดช

ตามที่ผอ. ได้รับทราบนโยบายการประชุมนโยบาย กศน. ปี 2550 โดยดิฉันคิดว่าการดำเนินงานในระบบใหม่จะช่วยให้การจัดระบบการเรียนรู้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

                                                        พนาวัลย์  ชัยเรืองเดช

เมื่อได้อ่านเริ่องเล่าของผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ในการประชุมประจำเดือน ทำให้ได้รับทราบเรื่องนโยบาย ในการทำงานของ ปี 2550 ทำให้ทราบแนวทางในการทำงาน และจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ตรงกับนโยบายของท่าน ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ และจะได้นำ นโบยในการดำเนินงาน ของปี 2550 ไปเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป
เมื่อได้อ่านเรื่องเล่าของ ผอ.ศบอ.เกาะคา ในการประชุมประจำเดือน ทำให้ได้รับทราบนโยบายในการทำงาน ปี 2550 ทำให้ได้ทราบแนวทางในการทำงานและการปฏิบัติงาน ตามที่ ท่าน ผอ.ศบอ.เกาะคาและจะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้กล่าวไว้ และจะได้นำแนวทางและนำความรู้ที่ ผอ.ศบอ.แต่ละอำเภอได้กล่าวไว้มาเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

จากที่ได้อ่านข้อความผลสรูปการประชุมที่ สบอ.แจ้ห่ม นโยบายที่กำหนดก็เป็นสิ่งที่ดี เพื่อที่จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  แต่ยังไม่เข้าใจการปรับเป้าหมาย Road map ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 13-39 ปี ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการยกระดับการศึกษา ไม่ทราบว่าอยู่ในความรับผิดชอบการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของ กศน. หรือว่าในระบบโรงเรียน

                                                            ปวีณา

จากการที่ได้อ่านบทความและได้รับทราบนโยบายปี2550 ของสำนักแล้วพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถ แต่มีข้อสงสัยอยู่ในเรื่องนโยบายข้อที่ว่าต้องยกระด้บการศึกษาให้เด็กที่มีอายุ13 ปี ขี้นไปทั้งที่ก่อนหน้านี้สำนักฯมีนโยบายไม่รับเด็กที่มีอายุไม่ถึง 16 ปี บริบูรณ์

จากที่ได้อ่านรายงานประจำเดือนที่ผอ.ได้ไปมาแล้วนั้นทำให้ได้รับทราบถึงเรื่องนโยบาย ในการทำงานของ ปี 2550 ทำให้ทราบแนวทางในการทำงาน และจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ต่อไป
จากการที่ได้อ่านบทความ ทำให้ทราบถึงนโยบาย ปี 2550 ของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนแล้ว ทำให้ทราบถึงแผนการดำเนินงานว่า ในปี 2550 นั้นแต่ละศบอ.จะต้องทำอะไรบ้าง แต่ก็ยังมีข้อข้องใจบางประการคือ การยกระดับการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมาย อายุ 13-39 ปีนั้น มันจะไม่ผิดระเบียบหรือกระทบต่อการจัดการศึกษาในระบบ เมื่อปีที่แล้วผูที่จะเรียนกับ กศน.ได้ ต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น
จากการที่ได้อ่านการประชุมที่ผอ  ได้ไปที่อำเภอแจ้ห่ม ตามที่นโยบายที่ได้อ่านไปนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะจากเดิมกลุ่มเป้าหมายของ  กศน  จะมีอายุ  15-59 ปี แต่นโยบายใหม่มีตั้งแต่อายุ  13 ปี  ซึ่งเป็นการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคุมยิ่งขึ้นอาจเป็นการขยายกลุ่มเปาหมายให้กับพวกเราและการทำงานก็อาจทำได้ง่ายขึ้น

จากการอ่านรายงานการประชุมประจำเดือนที่ ผู้อำนวยการไปประชุมมา  ทำให้ทราบว่าในปี  2550  นี้ จะต้องทำงานในรูปแบบใดและรับทราบนโยบายที่ทางทางศบอ.  จะต้องดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาความยากจนโดยเน้นเป็นบุคคล  การส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  ห้องสมุดมีชีวิต และด้านอื่นๆ

จากการได้อ่านบทความการประชุมประจำเดือน ที่ท่านผอ.ณาราวัลย์ได้เข้ารวมประชุมที่ ศบอ.แจ้ห่ม แล้วนั้น  ได้รับทราบถึงนโยบายการดำเนินงานกศน.ประจำปี  2550 ทำให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน  และจะนำนโยบายการดำเนินงานไปปฏิบัติให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การนำนโยบาย กศน.มาใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ถือได้ว่า มีความสำเร็จเป็นอย่างดี  เพื่อเป็นการนำสู่การยกระดับการศึกษา ของประชาชนให้มีการศึกษาอย่างน้อยคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เดิมกลุ่มเป้าหมายของ  กศน  จะมีอายุ  15-59 ปี แต่นโยบายใหม่มีตั้งแต่อายุ  13 ปี นั้นอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ครับ

จากวาระการประชุมผู้บริหาร ศบอ. จังหวัดลำปาง จากการได้อ่านรายงานการประชุมสัญจรประจำเดือน ที่ศบอ.แจ้ห่ม เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของ กศน.ในปี  2550  เป็นรูปแบบการทำงานที่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง และทั่วถึง  และได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  ข้าพเจ้าในฐานะ ครูอาสาฯก็จะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มกำลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

แต่มีข้อสังสัยในเรื่องกลุ่มเป้าหมายอายุ  13 ปี ค่ะซึ่งจากเดิมทาง สำนักฯมีนโยบายให้รับกลุ่มเป้าหมายอายุ  16 ปีขึ้นไปที่จะรับเป็นนักศึกษา

เรียน ทุก ๆ ท่านที่สงสัยในเรื่องอายุ 13-39 ปี เป็นการผิดพลาดที่พิมพ์ผิด ค่ะ ที่ถูกต้องคือ 15-39 ปี ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ ท้วงติงมาค่ะ ตอนนี้ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม ชวงอายุก็ลงลงจาก 59 เหลือแค่ 39 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายกศน. ชัดเจน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น

ณราวัลย์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท