• วันนี้วันที่ 3 ตุลาคม 2549 ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกศน.สัญจรประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแจ้ห่ม วาระการประชุมในวันนี้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้แต่ละศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุกอำเภอนำเสนอผลงานเด่นที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2549
 •  แต่ละศบอ.ได้นำเสนองานดังนี้
  • ศบอ.สบปราบ นำเสนองานเด่นโครงการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอสบ
  • ศบอ.งาว นำเสนองานเด่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
  • ศบอ.แม่ทะ นำเสนองานเด่นโครงการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดการการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  • ศบอ.แจ้ห่ม นำเสนองานเด่นรายงานผลการดำเนินงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ "กลุ่มอาชีพนวดแผนไทย" บ้านหนองนาว หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม จ.ลำปาง
  • ศบอ.วังเหนือ นำเสนองานเด่นการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ศบอ.เถิน นำเสนองานเด่นรายงานผลโครงการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2549
  •  ศบอ.เมืองลำปาง นำเสนองานเด่นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (ตำบลนำร่อง) ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
  • ศบอ.แม่เมาะ นำเสนองานเด่นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ผนึกกำลังเครือข่าย
  • ศบอ.ห้างฉัตร นำเสนองานเด่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนรายบุคคลเชิงบูรณาการ ศบอ.เสริมงามนำเสนองานเด่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากยนให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ลงทะเบียน
  • ศบอ.เกาะคา นำเสนองานเด่นโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนแบบบูรณาการวิถีชีวิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
 • สำหรับผลงานเด่นของแต่ละอำเภอทางศนจ.ลำปางจะรวบรวม และเรียบเรียง เพื่อเสนอเป็นงานเด่นของกศน.ลำปางต่อไป
 • การประชุมในวันนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานกศน. ประจำปี 2550 ซึ่งผอ.สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ได้แจ้งทางรายการสายใย กศน. เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2549
 • งานที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2550 ได้แก่
  • โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเน้นระดับบุคคล
  • การยกระดับการศึกษา
  • การฝึกอาชีพ
  • พัฒนาทักษะชีวิต
  • การส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
  •  ห้องสมุดมีชีวิต ETV (ถ้าชำรุดให้แก้ไขปรับปรุงให้รับได้) รายการวิทยุ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น เช่นคูปองการศึกษา
  • แผนยุทธศาสตร์การบริการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 โดย พัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น (ทักษะการประสานงาน/ทักษะการสร้างแรงจูงใจ) ส่งเสริมการใช้ ICT (บุคลากร/กลุ่มเป้าหมาย กศน.) พัฒนาสถานที่ทำงานให้เป็น E-0ffice / E-education
  • ปี 2550 อยากให้เป็นปีของการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
  • การปรับเป้าหมายตาม Road Map ใช้ 5 ยุทธศาสตร์ เหมือนเดิม
   • ยุทธศาสตร์ลุยถึงที่ให้เพิ่มอีก 1 ตำบล
   •  กลุ่มเป้าหมายอายุ 15-39 ปี ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการยกระดับการศึกษา
   • ยุทธศาสตร์ตอบโจทย์ในใจ เน้นในเรื่องการจัดทำคลังหลักสูตร
  • นโยบายครูศรช. คือไม่จ้างเพิ่ม เรื่องครูเป็นเทคนิคการบริหารจัดการให้สถานศึกษาวางแผนให้ดีว่าจะใช้ครูอาสาฯ ครูศรช. ครูประจำกลุ่ม
  • การรับนักศึกษาให้รับได้เท่ากับจำนวนที่จบ
  • เน้นเรื่องการใช้ ICT (E- book 2 E-library ) ผนวกเข้าไปกับโครงการห้องสมุดมีชีวิต
  •  ศูนย์แนะแนว NFE Advice Center
   • เทียบระดับ
   • เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
   • จัดโปรแกรมการเรียนรู้
  • ขอให้ศบอ. จัดทำทำเนียบเครือข่าย และรายละเอียดรายการความร่วมมือ
 •  นโยบายทั้งหมด ศบอ.ทุกอำเภอรับทราบ และจะนำไปวางแผนการดำเนินงานต่อไป

การประชุมสัญจรเดือนต่อไปพบกันที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอห้างฉัตร การประชุมสัญจรครั้งนี้ ดิฉันได้แนวความคิดนำไปปรับใช้ในศบอ.เกาะคา คือการประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เห็นตัวอย่างจากศบอ.แจ้ห่มได้รับการสนับสนุนศูนย์ICT จากเทศบาลตำบลแจ้ห่ม และอีกแนวความคิดคือการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย บ้านหนองนาว ซึ่งกลุ่มนี้เคยมาศึกษาดูงาน กลุ่มนวด อ.เกาะคา ณ บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

3 ตุลาคม 2549