ความเห็น 80829

การประชุมประจำเดือน

อรวรรณ คำแก้ว
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

ตามที่ดิฉันได้รับทราบข้อมูลนโยบาย กศน.ปี 2550 ดิฉันคิดว่าเป้าหมายการดำเนินงานใหม่นี้จะช่วยมีการพัฒนา และส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนและด้านการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้การส่งเสริมการจัดกิจกรรมก็จะช่วยให้เกิดการฝึกอาชีพและการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ

                                                        อรวรรณ คำแก้ว