จากประสบการณ์ที่สอนวิชาภาษาไทยมาประมาณ 25 ปี ทำให้รู้ปัญหาของนักเรียน  คือ  นักเรียนอ่านไม่คล่อง  เขียนไม่ถูกทำให้ไม่สนใจเรียน  เบื่อหน่าย  ไม่รักวิชาภาษาไทย ในฐานะที่เป็นครูสอนวิชานี้จึงคิดค้นเทคนิกวิธีการต่างๆที่จะทำให้เด็กสนใจเรียนเป็นวิธีที่ไม่ต้องลงทุนอะไรและได้ผลที่คุ้มค่าและความภาคภูมิใจและประทับใจ  คือ  การให้นักเรียนเขียนตามคำบอกวันละ 10 คำอย่างต่อเนื่อง ครูจะต้องให้คำใหม่ทุกวันให้นักเรียนไปอ่านที่บ้าน 1 คืน แล้วนำคำเหล่านั้นมาเขียนตามคำบอกและตรวจทันที ให้คะแนน เฉลยคำที่ถูกบนกระดาน นักรียนคนไหนเขียนผิดให้แก้คำผิดมาส่งและให้อ่านให้ครูฟังโดยการสะกดคำ แจกลูกและให้เขียนคำที่ผิดอีก 2-3 ครั้ง เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการทำอย่างนี้ทำให้เด็กมีความมั่นใจและภูมิใจที่ตนเองอ่านออกเขียนได้