อนุทินล่าสุด


ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

ถ้าหากมีปัญหากับพ่อแม่บุพการีขอให้อธิบายให้ดีอย่างเคารพตามความเป็นอย่าได้พาลใส่, อย่าได้พูดผิดซ้ำอี่ก เพราะคำว่าพ่อแม่บุพการีนั้นไม่เหมือนสิ่งของที่สั่งซื้อได้ตามร้านค้าหรือตามร้านค้าออนไลน์ตามใจสั่งเพราะท่านทั้งสองเป็นสิ่งเดียวและครั้งเดียวที่สามารถมีได้ในชีวิตของท่านถ้าหากมีปัญหากับครอบครัวของให้ทางออกของปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่าสร้างปัญหาเพิ่มอีกเพราะคำว่าครอบครัวเป็นที่อบอุ่นของชีวิตท่านหากมันแตกร้าวไปแล้วจะทำให้ทำใหม่ขึ้นมาเหมือนสร้างบ้านใหม่มันไม่ได้ถ้าหากมีปัญหากับพี่น้องขอให้ยอมแพ้เขาหากท่านเอาชนะพี่น้องของตนแล้วใช่ว่าท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตก็ได้ วันใดที่ท่านล้มลงพี่น้องนั้นแหละทีจะเป็นร่มบังในชีวิตของท่านถ้าหากมีปัญหากับเพื่อนท่านรีบขอโทษเขาก่อนเพราะคำว่าเพื่อนนั้นถึงแม้ท่านจะปิดประตููทุกอย่างทางโลก ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง ปิดปากให้สนิทเหมือนพระก็ตามแต่ประตูแห่งคำว่าเพื่อนก็เปิดอยู่เสมอความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

ดูถูููกใครก็ได้แต่อย่าดูถูกกับตัวท่านเอง

อวดดีกับใครก็ได้แต่อย่าอวดดีกับตัวท่านเอง

หยิ่งผยองกับใครก็ได้แต่อย่าหยิ่งผยองกับตัวท่านเอง

ทำลายอะไรก็ได้แต่อย่าทำลายตัวท่านเอง

เพราะตัวท่านคือคฤหัสน์ของท่านหากคฤหัสน์นี้พังทลายลงท่านจะไปอยู่ที่่ใด?ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

โดนเขาดูถููกเหยียดหยามแล้วใช่ว่าความสามารถเราจะลดลง

โดนเขาสรรเสริญให้เกีรยติแล้วใช่ว่าความสามารถเราจะเพิ่มขึ้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

บุคคลผู้ใดมีปมด้อยอยู่ในใจย่อมเห็นความบกพร่องของผู้อื่นเสมอ และ
บุคคลผู้ใดหลุดพ้นจากปมด้อยในใจแล้วย่อมเห็นความสวยงามของผู้อื่นเสมอ

การดำรงชีวิตตามเส้นสายกลางมันเบาภาระก็จริง
แต่อยู่ระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมมันลำบากจริงๆ
(บ่าวนายสอง)

ยิ่งมีวิชาการมากขึ้นเท่าไร ยิ่งมีความทุกข์ยากมากขึ้นอย่างไร
ยิ่งมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ยิ่งมีความเศร้าโศกเสียใจมากขึ้นเท่านั้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

มองเท่าใดก็อย่างเดิมๆ ไม่เห็นแปลก

ฟังเท่าไรก็อย่างเดิมๆ ไม่เห็นแปลก

พูดเท่าไรก็อย่างเดิมๆ ไม่เห็นแปลก

แต่ใจเราได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาไม่เห็นแปลกความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

รู้ทั้งรู้ว่าลำบากแน่ แต่จำต้องทนยอมลำบาก กับ

ลำบากเพราะอยากได้, อยากครอบครอง, อยากมี, อยากเป็น มันต่างกันฟ้ากับดิน

ไม่คิดก่อนพูดหรือพูดโดยไม่คิด  กับ

พูดในสิ่งทีไม่รู้ และ ไม่เข้าใจ คุณค่ามันต่างกันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

ใช่ว่าไม่รูู้ แต่ยังไม่มีโอกาศรู้ก็เท่านั้น

ใช่ว่าไม่รัก แต่ยังไม่มีโอกาศรักเท่านั้น

ทุกอย่างมีที่มาและมีที่ไปอย่างไร

ทุกอย่างมีเบื่องหน้าและมีเบื่องหลังเท่ากันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

อย่าห่างเหินจากเพื่อน เพราะแค่ ความไม่เข้าใจกัน 

อย่าเสียโอกาศที่จะพูดคุยกับพ่อแม่ เพราะแค่ มุมมองเราไม่ตรงกัน

 อย่าคิดว่าเสียไปทุกสิ่งทุกอย่าง เพาะแค่บางโอกาศเท่านั้น

อย่าลีมที่จะยิ้มให้ตัวเอง กำลังใจที่่ดีที่สุดคือใจเราเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดก็เป็นไปได้เสมอ

บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่งที่ฉันเห็นก็เป็นไปได้เสมอ
บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่างที่่่ฉันได้ยินก็เป็นไปได้เสมอ
บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่างที่ฉันได้กลิ่นก็เป็นไปได้เมอ
บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่างท่ี่ฉันเคยมีรสชาติเป็นไปได้เสมอ
บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็ยอย่างท่ีฉันเคยสัมผัสก็เป็นไปได้เสมอ
บางครังสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่างที่ฉันต้องการก็เป็นไปได้เสมอความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

บุคคลผู้ใด เห็นแต่ความผิดของผู้อื่นตลอดเวลา
ผู้นั้น ย่อมทำเวลาที่ตนมีให้เกิดประโยชน์มิได้ฉันใด
บุคคลผู้ใด ไม่สามารถสร้างความสงบในใจได้
ผู้นั้น ย่อมไม่สามารถสร้างความสงบให้สังคมภายนอกได้ฉันนั้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

บิดา มารดาเสมือน ดินที่ก่อเกิดให้ชีวิต
ครูบาอาจารย์เสมือน น้ำที่ให้พลังชีวิต
เพื่อนฝูงเสมือน สายลมเย็นที่ขับเคลื่อนชีวิต
พี่น้องเครือญาติเสมือน ไฟที่หล่อหลอมชีวิต
ชีวิตที่สมบูรณ์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

ความคิดดี แต่บั่นทอนความรู้สึกตนแล้วจะมีประโยชน์อันใด
ความพูดดี แต่กระทบกระเทือนต่อผู้อื่นแล้วจะมีประโยชน์อันใด
ทำความดี แต่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมแล้วจะมีประโยชน์อันใด
คิดดี,พูดดี,ทำดี แบบสุดโด่งเกินไปด้านใดด้านหนึ่งเป็นภัยต่อตนเองและสังคม

The Lord Buddha said last 2560 years go.

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ความสุดโต่ง2ท่างคือ 1.แข็งตรึงเกินไป เข้มข้นเกินไป เข้มงวดเกินไป และ2.หย่อนยาน อ่อนแอ ปวกเปียกฯเกินไป ทั้ง2 นี้ไม่ใช่ทางแห่งความสำเร็จ บรรลุมรรคผล ไม่ควรปฏิบัติดำเนินการ มันเป็นไปเพื่อความลำบาก ทุกข์ยากลำบากฯ แต่ทางที่ดีที่สุดคือ มัชฌิมาปฏิปทา (Middle )ทางสายกลางเพื่อเป็นเพื่อการบรรลุ สำเร็จมรรคผลและพระนิพพาน นี่คือ พระพุทธพจน์แล.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

บุคคลผู้ใดไม่มีรากเหง้าก็ เหมือนบ้านที่สร้างไว้ในทเลทราย
บุคคลผู้ใดไม่มีพ่อแม่สั่งสอนก็ เหมือนของที่ไม่มียี่ห้อ
บุคคลผู้ใดไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนก็ เหมือนของที่ไม่ติด (อย)
เพราะ มนุษย์เราเป็น สัตว์ประเสริฐที่รู้จักคิดตริตรองความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

ถึงไม่ว่าง ถึงเวลาเกิด มันย่อมเกิด

ถึงไม่ว่าง ถึงเวลาแก่ มันย่อมแก่
ถึงไม่ว่าง ถึงเวลาเจ็บ มันย่อมเจ็บ
ถึงไม่ว่าง ถึงเวลาตาย มันย่อมตาย
เพียงแต่เตรียมการ อะไรไว้บ้างหรือยัง?ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

บางครั้งสังคมคนเรา หากได้อยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่งแล้ว
เสมือนคนแข็งกระด้างหรือเสมือนก้อนหินที่ไม่มีหัวใจอย่างไร
หากสามารถเขียนตัวหนังสือลงบนก้อนหินก้อนนั้นสำเร็จเมื่อไร
ตัวหนังสิือนั้นก็จะคงทนตราบนานเท่านานอย่างนั้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

ในความรัก ถึงแม้ไม่อาจทำให้มันสมบูรณ์ได้

ก็ควรที่จะทำให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้

เพราะความรักไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบ

แต่เกิดจากความบกพร่องที่ขาดหายไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

ผู้มีปัญญา จะนำพาโชลาภมาให้
คบคนจัญไร จะพบเคราะห์กรรมเสมอไป
ไม่ระวัง น้ำตาจะเช็ดหัวเข่าตลอดไป
จะขอห่างไกล จากคนมัวมอมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

สรรพสิ่งทั้งปวง ในโลกล้า
โปรดนำพา ให้เราได้สุดใส
เพิ่มพลังวังชา ให้ได้ดังใจ
เพื่อสุขสมใจ ดังหมายปองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

จากประวัติความเป็นมาของ สังคมหนึ่่ง สถาบันหนึ่่ง องค์กรหนึ่ง
สามารถที่จะสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาได้
หากไม่มีประวัติความเป็นมาไม่สามารถที่จะสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาได้
ฉะนั้น ไม่มีประวัติ ไม่มีบรรทัดฐาน เท่ากับไม่มีตัวตนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

ความคิด ก็แค่ความคิด มิใช่ตัวฉัน
หลักการ ก็แค่หลักการ มิใช่ตัวฉัน
คำพูด ก็แค่คำพูด มิใช่ตัวฉัน
ก่อนจะตัดสินใจ รู้หรือยังว่า มนุษย์มาจากไหน?ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

อย่า เอาตัวท่านที่่สูงส่ง มาคลุกคลี อยู่กับชนชั้นล่าง โดยไม่เอาหัวใจมา
อย่า เอาหัวใจที่สูงส่ง มาคลุกคลี อยู่กับชนชั้นล่าง โดยไม่ได้เอากายมาเกี่ยวข้องได้
หากคุณยังไม่เข้าใจคำว่า สังคม ในคำว่า สังคม จะมีทุกๆ ชนชั้น
เป็นห่วงว่า ท่านจะกลายเป็นอีกาในฝูงนกยูง หรือเป็นนกยูงในฝูงอีกาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

มนุษย์เราเป็น ทาส ของโครงสร้างและหน้าที่ทางสังคม หนีไม่พ้น

มนุษย์เราเป็น ทาส ของความรู้สึ่กนึกคิดของตน หนีไม่พ้น

มนุษย์เราเป็น ทาส ของความเป็นตัวตนว่าเป็นนั้นเป็นนี้ หนีไม่พ้น

มนุษย์เราเป็น ทาส ของความรู้ตามกระแสนิยม หนีไม่พ้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

ขโมยมาฝากจาก สารพัดช่างครับ

"รู้ใจ" ทำอะไรก็ ได้
"เข้าใจ" ทำอะไรก็ เป็น
"เห็นใจ" ทำอะไรก็ ถูก
"ผูกใจ" ทำอะไรก็ ติด
"ผิดใจ" ทำอะไรก็ ขัด
"มัดใจ" ทำอะไรก็ ดี
"มีใจ" ทำอะไรก็ ให้
"เหนื่อยใจ" ทำอะไรก็ ท้อ
"พอใจ" ทำอะไรก็ สุข
"ถูกใจ" ทำอะไรก็ ชอบ

แต่..ถ้า "ไม่หายใจ" หรือ ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฝื้นไม่มี หนีไม่พ้น แล้ว
"ที่ว่าไว้ก็หายหมดเลยความเห็น (1)

ชอบๆ ขออนุญาตแชร์ต่อนะคะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ปัญญาชน ชายขอบ
เขียนเมื่อ

มนุษย์เรา ใจเราก็คือของเรา มิใช้ของใคร
ใจของเรา เรายังบังคับไม่ได้ แล้วจะให้ใครมาบังคับ
สังคมมนุษย์เรา มีทั้งดีและชั่ว จะเลื่อกเส้นทางใด
อย่ากจะเป็นนายของตน หรือจะเป็นทาสของผู้อื่น
มีแมนูให้เลื่อก ในเส้นทางชีวิตความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี