อนุทิน 150317 - ปัญญาชน ชายขอบ

บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดก็เป็นไปได้เสมอ

บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่งที่ฉันเห็นก็เป็นไปได้เสมอ
บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่างที่่่ฉันได้ยินก็เป็นไปได้เสมอ
บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่างที่ฉันได้กลิ่นก็เป็นไปได้เมอ
บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่างท่ี่ฉันเคยมีรสชาติเป็นไปได้เสมอ
บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็ยอย่างท่ีฉันเคยสัมผัสก็เป็นไปได้เสมอ
บางครังสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่างที่ฉันต้องการก็เป็นไปได้เสมอ

เขียน 20 Feb 2017 @ 09:12 () แก้ไข 26 Oct 2018 @ 14:49, ()


ความเห็น (0)