โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

การสอนเขียนเรียงความด้วยการใช้รูปแบบกระบวนการเขียน (writing process)
จากหัวข้อเรียงความที่นักเรียนได้ระดมความคิดคร่าวๆ ที่จะเขียนแล้ว   ให้นักเรียนจัดเรียงความคิดเหล่านั้นให้เป็นลำดับ  แล้วสร้างเป็นหัวข้อ จากนั้นจัดเรียงให้เป็น "โครงเรื่อง" ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มคำหรือประโยคอย่างไรก็ได้  โดยวางลำดับให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น

         เรียงความหัวข้อ  "สามัคคีคือพลังสร้างชาติ"

 โครงเรื่อง

              1.  ความหมายของความสามัคคี

                          1.1  ความหมายทั่วไป

                          1.2  ความหมายที่มีบุคคลสำคัญกล่าวไว้

              2.  ความสำคัญของความสามัคคี

                          2.1  ความสำคัญที่มีต่อสังคม

                          2.2  ผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่สามัคคีกัน

              3.  บทบาทของเยาวชนในการสร้างความสามัคคี

                          3.1  ตัวอย่างกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี

                          3.2  การสร้างค่านิยมความสามัคคีในตนเอง

ทั้งนี้ในการวางโครงเรื่องจะต้องคำนึงถึงหัวข้อโดยตลอดว่า สอดคล้องและตอบคำถามหรือไม่

กำหนดส่งโครงเรื่องเรียงความ วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2554 ก่อนเวลา 22.00 น. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาธิตจุฬาฯ ภาษาไทย ม.2/1 ปีการศึกษา 2554ความเห็น (57)

ชวิศ ชัยจิรวิวัฒน์
IP: xxx.25.110.127
เขียนเมื่อ 

เรียงความหัวข้อ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

โครงเรื่อง

1.การศึกษา

1.1.ความหมายของการศึกษา

1.2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2.การศึกษาต่อตนเอง

2.1.ผลประโยชน์ที่ได้ต่อตนเอง

2.2.ตนเองใช้ความรู้พัฒนาสังคม

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1.ผลประโยชน์ที่ให้ต่อสังคม

3.2.สังคมพัฒนาแล้วทำให้ตนเองมีชีวีตดีขึ้น

4.ผลของการที่คนในสังคมไม่มีการศึกษา

5.การปลูกฝังให้คนใช้ความรู้ให้ถูกต้อง

รัฐ ชัยพิพัฒน์
IP: xxx.53.12.221
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่อง : การศึกษาเพื่อสังคมหรือตัวเอง

1.การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2วัตถุประสงค์การศึกษา

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง

2.2ประโยชน์เมื่อนำการศึกษามาใช้

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1การนำการศึกษาไปพัฒนาสังคม

3.2กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการนำการศึกษาไปพัฒนา

4.ผลกระทบต่อสังคมเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา

5.การนำจริยธรรมมาควบคู่กับการศึกษา

5.1การนำการศึกษาไปชี้นำสังคมในทางที่ผิด

6.การยกระดับการศึกษาของประชากรให้สูงขึ้น

โครงเรื่อง : การศึกษาเพื่อสังคมหรือตัวเอง

1.การศึกษา

1.1 ความมายของการศึกษา

1.2 การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1 ศึกษาแล้วได้อะไร

2.2 สิ่งที่ได้มานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะไร

3.การศุกษาเพื่อสังคม

3.1 นำไปพัฒนาสังคม

3.2 ทำให้สังคมมีคุณภาพได้อย่างไร

4.ยกระดับสังคมให้ก้าวไกล

5.นำคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปใช้ควบคู่กับการศึกษาพัฒนาคน

6.ชี้แนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

ณัฐชา จันทร์ประภาพ
IP: xxx.11.95.199
เขียนเมื่อ 

การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม

โครงเรื่อง

1. ความหมายของการศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษาทั่วไป

1.2 ความหมายของการศึกษาในแง่มุมของดิฉัน

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2. การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง

2.2 การศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต

2.3 การศึกษาเพื่ออาชีพ

3. การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

3.1 การนำการศึกษาไปพัฒนาครอบครัว

3.2 การประยุกต์ใช้ในการบริหารครอบครัว

4. การศึกษาเพื่อนำไปประกอบอาชีพ

4.1 อาชีพที่จะทำในอนาคต

5. การศึกษาควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม

5.1 การใช้การศึกษาและความรู้ในทางที่ถูกต้อง

6. ผลประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมได้รับจากการมีพลเมืองที่มีการศึกษาควบคู่คุณธรรม

6.1 การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

กุสุมา ลิ้มรุ่งเรือง
IP: xxx.11.97.193
เขียนเมื่อ 

เรียงความหัวข้อ "การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม"

โครงเรื่อง

1. การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 ประโยชน์ของการศึกษา

1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา

2. การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1 การนำการศึกษาไปพัฒนาตนเอง

2.2 เมื่อศึกษาแล้วเกิดประโยชน์อะไรกับตนเอง

3. การศึกษาเพื่อสังคม

3.1 การนำการศึกษาไปพัฒนาสังคม

3.2 การศึกษาทำให้สังคมมีคุณภาพอย่างไร

4. การศึกษาควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม

4.1 เมื่อนำคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปใช้ควบคู่กับการศึกษาแล้วสังคมพัฒนาอย่างไร

4.2 การใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในทางที่ถูกต้อง

4.3 การใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในทางที่ผิด

5. ผลกระทบต่อตนเองและสังคมเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา

5.1 ผลกระทบต่อตนเองเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา

5.2 ผลกระทบต่อสังคมเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา

6. การยกระดับการศึกษาของประชากรให้สูงขึ้น

วิชญ์ภาส ฤกษ์สมบูรณ์
IP: xxx.89.202.67
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่อง: การศึกษาเพื่อตัวเองหรือสังคม

1. การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.3 ผลกระทบจากการศึกษา

2. การศึกษาเพื่อตัวเอง

2.1 ศึกษาเพื่อตัวเองแล้วเกิดประโยชน์อะไร

2.2 ศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตในอนาคต

3. การศึกษาเพื่อสังคม

3.1 สังคมในชีวิตประจำวัน

3.2 ศึกษาแล้วสังคมจะมีสภาพอย่างไร

3.3 การพัฒนาชีวิตคนในสังคมเพื่อให้มีการศึกษา

4. การที่ไม่มีคนที่มีความรู้ในสังคม สังคมจะเป็นเช่นไร

5. พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสังคมที่ดีงาม

ชนิภา สารสิน
IP: xxx.8.162.233
เขียนเมื่อ 

1.การศึกษา

1.1ประโยชน์ของการซึกษา

1.2การศึกษาในระดับที่ต่างกัน

2.สังคมที่ไม่มีการศึกษา

2.1พัฒนาให้เจริญยาก

2.2บ้านเมืองไม่สงบสุข

3.การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

3.2อาชีพการงานที่มั่นคง

3.3เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

3.3.1ค่าใช้จ่าย รายได้

3.3.2ความรับผิดชอบในครอบครัว

4.ความคิดของคนปัจจุบัน

4.1การแข่งขันในสังคมไทย

4.2คุณธรรมกับการศึกษา

ปพนเดช จิรันธร
IP: xxx.108.69.207
เขียนเมื่อ 

เรียงความหัวข้อ "การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม"

โครงเรื่อง

1. การศึกษาคืออะไร

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 ประโยชน์ของการศึกษา

1.3 การนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2. การศึกษามีไว้เพื่ออะไร

2.1 เพื่อตนเอง

2.1.1 พัฒนาตนเอง

2.1.2 ชื่อเสียง

2.1.3 อาขีพ รายได้

2.1.4 เลี้ยงครอบครัว

2.2 เพื่อสังคม

2.2.1 พัฒนาประเทศ

2.2.2 พัฒนาโลก

2.2.3 เผยแพร่ความรู้ที่ตนเองมี

2.2.4 สร้างความามัคคี

3. ถ้าไม่มีการศึกษาจะเกิดอะไรขึ้น

3.1 ผู้คนไม่มีความรู้ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ

3.1.1 โจรกรรม

3.1.2 อาชญากรรม

3.1.3 ยาเสพติด

3.1.4 ฆ่าตัวตาย

4. จะพัฒนาการศึกษาได้อย่างไร

4.1 สอนทั้งความรู้ และ คุณธรรม

4.2 ความสามัคคี

4.3 การคิด แก้ปัญหา

สิรวิชญ์ เเก้วไชยะ
IP: xxx.11.175.112
เขียนเมื่อ 

1.การศึกษา

1.1การศึกษาคือ

1.2ทำไมเราต้องศึกษา

1.3ถ้าสังคมไม่มีคนที่มีการศึกษา

1.4ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา

1.5การศึกษาในปัจจุบัน

1.5.1เป็นการศึกษาเพื่อการเเข่งขันหรือไม่

1.5.2ถ้าเป็นการศึกษาเพื่อการเเข่งขันเเล้วจะทำไปเพื่ออะไร

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1คืออะไร

2.2ประโยชน์

2.3หากเราศึกษาเพื่อตนเองอย่างเดียว

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1คืออะไร

3.2ประโยชน์

3.3หากเราศึกษาเพื่อสังคมอย่างเดียว

4.การศึกษาเพื่อตนเองในตอนเเรกซึ่งนำไปสู่การศึกษาเเละพัฒนาสังคม

4.1ใครจะเป็นผู้กระตุ้นเเละปลูกฝังให้ผู้ศึกษาคิดเเบบนี้

4.1.1ควรจะปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม

4.2ประโยชน์ที่ได้ต่อสังคมเเละตนเอง

อุษณีย์ กาญจนจงกล
IP: xxx.90.27.184
เขียนเมื่อ 

เรียงความ " การศึกษาเพื่อตนเองหรือสังคม "

โครงเรื่อง

1.การศึกษา

2.1ความหมายของการศึกษา

2.2การศึกษามีประโยชน์อย่างไร

2.2.1ทำให้เราได้รับรู้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น

2.3เป้าหมายของการศึกษา

3.การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1การศึกษาเพื่อตนเองทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง

3.1.1ทำให้มีรายได้

3.1.2มีฐานะที่ดี

3.1.3 มีคนชื่นชม

3.1.4 เลี้ยงครอบครัว

4.การศึกษาเพื่อสังคม

4.1การศึกษาเพื่อสังคมมีประโยชน์อย่างไร

4.1.1ทำให้สังคมเจริญมากขึ้น

5.เมื่อเราเก่ง/มีการศึกษาที่สูงเราจะนำความรู้นั้นไปทำอะไรได้บ้าง

5.1นำไปปรับปรุง/พัฒนาบ้านเมือง

5.2สร้างคนดี

6.ความสำคัญของการศึกษา

อาชวิศ ตรีหิรัญกุล
IP: xxx.171.12.105
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่องเรียงความ

1.การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 สาเหตุที่ต้องมีการศึกษา

1.3 เป้าหมายของการมีการศึกษา

1.4 การศึกษาแบบต่างๆ

1.5 แหล่งของการศึกษา

1.6 ลักษณะของการศึกษาในปัจจุบัน

2.การศึกษาเพื่อสังคม

2.1 ความหมายและลักษณะของการศึกษาเพื่อสังคม

2.2 ผลที่เกิดขึ้น

3.การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1 ความหมายและลักษณะของการศึกษาเพื่อตนเอง

3.2 ผลที่เกิดขึ้น

4.ความมีความหมายของการศึกษาต่อแต่ละบุคคล

4.1 สิ่งที่แต่ละคนได้จากการศึกษา

4.2 ประโยชน์ของการศึกษาต่อแต่ละบุคคล

4.3 สาเหตุที่แต่ละคนศึกษาหาความรู้

5.แนวทางการนำการศึกษาไปใช้ประโยชน์ของบุคคลส่วนมากในสังคมในปัจจุบันระหว่างไปการใช้เพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง

เฟื่องคับ
IP: xxx.87.168.234
เขียนเมื่อ 

โครงเรียงความ

1.การศึกษา

1.1ความหมาย

1.2เป้าหมายที่มีการตั้งขึ้นมา

1.3ประโยชน์

1.4ประเภทต่างๆ

1.5ถ้าขาดสิ่งนี้ไป ชีวิตจะเป็นอย่างไร

2.เพื่อสังคม

2.1ความหมายและลักษณะของการศึกษาเพื่อสังคม

2.2 ผลที่เกิดขึ้น

3.การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1 ความหมายและลักษณะของการศึกษาเพื่อตนเอง

3.2 ผลที่เกิดขึ้น

4.สิ่งที่ได้จากการศึกษา

5.การศึกษาในปัจจุบัน

5.1เหตุผล

ปาณิศา ยิ่งศักดิ์มงคล
IP: xxx.53.14.98
เขียนเมื่อ 

เรียงความ การศึกษาเพื่อตนเองหรือสังคม

โครงเรื่อง

1.การศึกษา

1.1การศึกษาหมายถึงอะไร?

1.2เหตุผลที่ทุกคนต้องมีการศึกษา

2.จุดประสงค์ของการศึกษา

2.1เพื่อตนเอง

2.1.1มีอาชีพที่ดี

2.1.2มีรายได้เลี้ยงตนเองเเละครอบครัว

2.1.3สุขสบายใช้ตอบสนองความต้องการของตนเอง

2.2เพื่อสังคม

2.2.1คนว่างงานน้อยลง

2.2.2ประเทศชาติเจริญ(เพราะคนมีคุณภาพเป็นที่ต้องการ)

2.2.3ประเทศชาติพัฒนา(เพราะทุกคนมีงานทำ)

3.สิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาการศึกษา

3.1คุณธรรม จริยธรรม

3.1.1หากไม่มีจะเกิดผลเสียอย่างไร

3.2ความสามัคคีของคนในสังคม

3.2.1หากไม่มีจะส่งผลอย่างไรกับสังคม

3.2.3ผลดีของการที่คนในสังคมมีคุณธรรม

ภูริเดช ภูมินาถ
IP: xxx.10.228.177
เขียนเมื่อ 

เรียงความ"การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม"

โครงเรื่อง

1. การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 สาเหตุที่ต้องมีการศึกษา

1.3 ประโยชน์ของการศึกษา

1.4 ประเภทของการศึกษา

1.5 เป้าหมายของการศึกษา

1.6 ผลที่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีการศึกษา

2. การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1 ความหมายของการศึกษาเพื่อตนเอง

2.2 ประโยชน์ของการศึกษาเพื่อตนเอง

2.3 ผลที่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีการศึกษาเพื่อตนเอง

3. การศึกษาเพื่อสังคม

3.1 ความหมายของการศึกษาเพื่อสังคม

3.2 ประโยชน์ของการศึกษาเพื่อสังคม

3.3 ผลที่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีการศึกษาเพื่อสังคม

4. การศึกษาแบบใดดีกว่ากัน

5. การศึกษาในปัจจุบัน

5.1 ข้อดี

5.2 ข้อเสีย

5.3 ผลที่เกิดขึ้น

จิดาภา ศรีมาจันทร์
IP: xxx.121.179.242
เขียนเมื่อ 

1 จากเป้าหมายที่ทุกคนอยากมี

-1.1 สิ่งที่คนต้องการ

-1.2 สิ่งที่เกิดตามมา

2 สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

-2.1 ความหมายของการศึกษาสำหรับสังคม

-2.2 สิ่งที่สังคมให้กับการศึกษา

-2.3 สิ่งที่การศึกษาตอบแทนสังคม

-2.4 ความตรงกับเป้าหมายที่เราทุกคนต้องการ

-2.5 เกิดอะไรขึ้น

3 สรุปการศึกษาว่าควรเป็นไปเพื่อสังคม

-3.1 สิ่งที่จะเกิดเมื่อทุกคนคิดว่าการศึกษาเพื่อสังคม (มีเป้าหมายร่วม)

-3.2 สิ่งที่จะเกิดตามมา (คนจะไม่เห็นแก่ตัว)

4 สังคมจะให้สิ่งที่เป็นเป้าหมายแก่เราเอง

5สรุป เราจึงควรมีเป้าหมายเพื่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก่อน แล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเอง

คิดหัวแทบระเบิด อ๋าา~~

พุทธรักษา ทรงพงษ์ (เลขที่ 22)
IP: xxx.87.111.119
เขียนเมื่อ 

เรียงความเรื่อง “การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม”

1.การศึกษา

1.1.การศึกษาคืออะไร

1.2.เป้าหมายของการศึกษา

1.3.ผลของการศึกษา

2.มีการศึกษาเพื่ออะไร

2.1.เพื่อชีวิต

2.1.1.การศึกษาเพื่อชีวิตคืออะไร

2.1.2.ประโยชน์

2.2.เพื่อสังคม

2.2.1.การศึกษาเพื่อสังคมคืออะไร

2.2.2.ประโยชน์

2.3.ความเกี่ยวข้องระหว่างการศึกษาเพื่อชีวิตและเพื่อสังคม

2.3.1.ทำไมถึงเกี่ยวข้อง

2.3.2.ประโยชน์

3.การศึกษาในปัจจุบัน

3.1.ข้อดี

3.2.ข้อเสีย

3.2.1.การแก้ไข

3.3.ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา

3.3.1.การดำเนินชีวิต

3.4.ผู้ที่ได้รับการศึกษา

3.4.1.การดำเนินชีวิต

3.4.2.การนำการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อ

ปณิตา เรืองปราชญ์
IP: xxx.9.127.70
เขียนเมื่อ 

1.การศึกษา

1.1การศึกษาคืออะไร

1.2ประโยชน์ของการศึกษา

1.3ความจำเป็นของการศึกษา

1.4ถ้าคนไม่มีการศึกษาจะส่งผลดี หรือ ผลเสียอย่างไร

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1ประโยชน์ของการศึษาเพื่อตนเอง

2.2ลักษณะของการศึกษาเพื่อตนเอง

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1ประโยชน์ของการศึกษาเพื่อสังคม

3.2ลักษณะของการศึกษาเพื่อตนเอง

4.การศึกษาในปัจจุบัน

4.1ความจำเป็นของการศึษาในปัจจุบัน

4.2สิ่งที่เกิดขึ้น

5.วิธีนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์

6.การศึกษาเพื่อตนเองจะนำไปสู่สังคมได้อย่างไร

สุพรรณิการ์ อุดมรัตน์นุภาพ
IP: xxx.24.137.160
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่อง"การศึกษาเพื่อตัวเองหรือสังคม"

โครงเรื่อง

1. การศึกษา

1.1 ประโยชน์ของการศึกษา

1.2 ศึกษาเพื่ออะไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2. ศึกษาเพื่อตนเอง

2.1ศึกษาแล้วนำไปใช่ทำอะไร

2.2ศึกษาแล้วได้อะไร

2.3 ศึกษาแล้วจะเกิดเกิอผลดีหรือเปล่าว

3. ศึกษาเพื่อสังคม

3.1 ศึกษาแล้วนำไปใช้อะไรแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่าว

3.2นำความรู้พัฒนาสู่ชุมชน

3.3วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสังคม

3.4 การศึกษาเพื่อสังคมจะเป็นเป้าหมายได้อย่างไร

ปล. คิดจนหลับแล้วหลับอีก ง่วงมาก+55555555

ประภิญญา ตงสาลี
IP: xxx.130.169.235
เขียนเมื่อ 

เรียงความเรื่อง ''การศีกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม''

1. การศึกษา

1.1 การศึกษาคืออะไร

1.2 ประเภทของการศึกษา

1.3 ผลที่ได้รับจากการศึกษา

2. การศึกษาเพื่อนสังคม

2.1 ลักษณะของการศึกษาเพื่อนสังคม

2.2 ผลที่ได้จากการศึกษา

2.3 เป้าหมายของการศึกษา

3. การศึกษาเพื่อนตนเอง

3.1 ประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ

3.2 แบบการศึกษา

3.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

4. การดูแลประชาชนที่ไม่ได้รับการศึกษา

4.1 แบบการศึกษาที่ควบคุบถึงทุกฝ่าย

วันวิทู สุชนวนิช
IP: xxx.122.156.76
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่อง"การศึกษาเพื่อตัวเองหรือสังคม"

1 การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 การศึกษาในปัจจุบัน

1.3วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2ผลดีของการศึกษา

3 สรุปคือการศึกษาเพื่อสังคม

3.1 คนที่ได้รับการศึกษามาพัฒนาสังคมอย่างไรให้เกิดประโยชน์

3.2 มาพัฒนาอย่างไร

3.3สังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร

3.3.1 ในทางที่ดีขึ้น

4ควรมาพัฒนาผู้อื่นให้ดีขึ้นต่อไป

สรุป:ศึกษาเพื่อสังคมมากว่าเพื่อตนเองคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อน

ติณห์ กรีอักษร
IP: xxx.229.227.248
เขียนเมื่อ 

โครงเรียงความเรื่อง:การศึกษาเพือตนเองหรือเพื่อสังคม

1.การศึกษา

1.1วัตถุประสงค์

1.2ความหมาย

1.3ศึกษาเพื่ออะไร

2.เพื่อตนเอง

2.1อาชีพที่ไฝ่ฝัน

2.2ประโยชน์ที่ได้

เพื่อสังคม

3.1ประโยชน์ที่มีต่อสังคม

3.2ศึกษาแล้วพัฒนาสังคมได้อย่างไร

:)

นุชวรา วานิชชานนท์
IP: xxx.11.144.229
เขียนเมื่อ 

1. การศึกษา

ความหมาย

ผลดีของการได้รับการศึกษา

ผลเสียของการได้รับการศึกษา

2. ความเป็นอยู่ของคนสมัยปัจจุบัน

คนที่มีฐานะ

คุณภาพชีวิต

การศึกษาที่ได้รับ

ความพอเพียง

การถูกยอมรับทางสังคม

คนที่ยากจน

คุณภาพชีวิต

การศึกษาที่ได้รับ

ความพอเพียง

การถูกยอมรับทางสังคม

3. จุดประสงค์จริงๆ ของการศึกษา

เพื่อหาเลี้ยงตนเอง หรือ เพื่อพัฒนาสังคม

ประโยชน์ของการหาเลี้ยงเพื่อตนเอง

โทษของการหาเลี้ยงเพื่อตนเอง

ประโยชน์ของเพื่อพัฒนาสังคม

โทษของเพื่อพัฒนาสังคม

4. สรุป

ณัฐสรณ์ ปู่จันทร์
IP: xxx.169.162.145
เขียนเมื่อ 

1.การศึกษา

1.1ความหมายของการศึกษา

1.2ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา

1.3ประเภทของการศึกษา

1.4เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1ความหมายของการศึกษาเพื่อตนเอง

2.2ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเพื่อตนเอง

2.3เป้าหมายที่คาดว่าจะได้จากการศึกษาเพื่อตนเอง

2.4วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อตนเอง

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1ความหมายของการศึกษาเพื่อสังคม

3.2ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเพื่อสังคม

3.3เป้าหมายที่คาดว่าจะได้จากการศึกษาเพื่อสังคม

3.4วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสังคม

4.การศึกษาเเบบใด ดีกว่ากัน

5.การศึกษาสำคัญหรือไม่กับประชาชนในปัจจุบัน

6.ประชาชนในปัจจุบันีการศึกษาที่ดีพอหรือยัง

ด.ญ.พิมพ์ชมพู ศุภเสวต เลขที่ 20
IP: xxx.120.205.141
เขียนเมื่อ 

1 ความเกี่ยวดองของบุคคลและสังคม

1.1 เกี่ยวข้องกันอย่างไร

1.2 บุคคลได้ผลดี ส่งผลต่อสังคมอย่างไร

1.3 สังคมได้ผลดี ส่งผลต่อบุคคลอย่างไร

2 การศึกษา

2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2.2 ประโยชน์ของการศึกษา

2.3 เราได้ทำตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่

2.4 เรานำประโยชน์ของการศึกษาไปใช้ทางดี/ไม่ดี

2.4.1 ทางดี+ส่งผลต่อตัวเอง/สังคมอย่างไร

2.4.2 ทางไม่ดี+ส่งผลต่อตัวเอง/สังคมอย่างไร

2.5 หากไม่มีการศึกษา ส่งผลอย่างไร

3 สิ่งที่จำเป็นต่อสังคม

3.1 การศึกษาจำเป็นต่อสังคมอย่างไร

3.2 สิ่งอื่นที่สังคมต้องการนอกจากการศึกษา

3.2.1 เด็กที่เรียนพิเศษทั้งวันขาดสิ่งใดไปบ้าง+ส่งผลต่อสังคมอย่างไร

3.2.2 เด็กติดเกมควรจะพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร

3.3 หากมีสิ่งที่สังคมต้องการ จะเกิดผลดีอย่างไร

4 สรุป

ชวิศ ชัยจิรวิวัฒน์
IP: xxx.109.180.194
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความการศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม

+มนุษย์รู้จักคิดค้นศึกษาเพื่อพัฒนาโลก ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

-การศึกษาเป็นการหาความรู้และให้เกิดพัฒนาการแก่ตนเอง

-แต่ละคนมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาต่างๆกัน แต่ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อให้มีตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้น

+คนส่วนใหญ่หาความรู้เพื่อตนเอง

-ตนเองได้นำความรู้มาปรับใช้เพื่อให้ตนสุขสบายขึ้น จากการหารายได้และหาวิธีใช้ชีวิตที่ดี

-คนทุกคนสามารถเอาความรู้ที่ตนเองได้ มาพัฒนาสังคม โดยพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้สูงขึ้น

+มีคนส่วนหนึ่งหาความรู้มาเพื่อพัฒนาชุมชน

-ชุมชนเกิดการพัฒนา และคนในสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น

- คนที่นำความรู้มาพัฒนาสังคมของตนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

+หากสังคมมีแต่คนที่ไม่มีการศึกษา ก็จะทำให้คนมีความคิดที่ไม่ถูกต้องได้

+ทุกๆสถาบัน ควรปลูกฝังความคิดให้คนหาความรู้และใช้อย่างถูกต้อง

แวววรรณ วงศ์สายสุวรรณ
IP: xxx.24.118.125
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่องเรียงความ “การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตัวเอง”

1. ความหมายของการศึกษา

1.1 ของสังคมไทย และในความคิดของฉันเอง

1.2 ในระดับนานาชาติที่ได้กล่าวไว้

2. ลักษณะของการศึกษาของเด็กไทยในปัจจุบัน

2.1 การเรียนแบบกวดวิชา ติวเข้ม

2.2 ความสำคัญของการเรียนกวดวิชา

2.3 ลักษณะการศึกษาในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนบุคลากร

3. ความสำคัญของการศึกษา

3.1 มีความจำเป็นต่ออนาคตของชาติในการพัฒนาที่ดีหรือไม่

3.2 ถ้าจำเป็นเราต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการออกมา

4. ตกลงว่าเราเรียนเพื่อใครกัน?

4.1 เราคิดว่าได้ทั้งสังคมและตัวเราเอง

4.2 เหตุผล

------------------------------------------------------------------------------------------------

อ.ลาภ รู้แล้ว ทำไมเมื่อวานส่งงานไม่ได้ ปุ่มบันทึกมันกดไม่ได้ มันเป็นสีจางๆ

เป็นเพราะว่า...ต้องพิมพ์ลงในกล่องข้อความก่อน <--- แวววรรณช่างโง่นัก

1.การศึกษา

  1.1 ความหมาย

  1.2ประโยชน์

2.ความกว้างขวางของสังคม

  2.1กว้างขวางมากรึเปล่า

  2.2สังคมแต่ละบริเวณเป็นอย่างไร

3.ความจำเป็นของบุคคล

  3.1จำเป็นมากรึเปล่า

   3.2สามารถนำไปใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่ารึเปล่า

4.เพื่อสังคม

   4.1ประโยชน์ต่อสังคม

   4.2ความต้องการของสังคม

5.สรุป

แวววรรณ วงศ์สายสุวรรณ
IP: xxx.24.118.125
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความ เรื่อง การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง

- การศึกษา หมายถึง การหาความรู้เพื่อการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าของสิ่งต่างๆ

-- การศึกษาตามความคิดของฉัน หมายถึง การเข้าใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาซึ่งทำให้เกิดประโยชน์

-- การศึกษาตามความหมายของนักปฏิรูปการศึกษาชาวต่างชาติ ก็คงมีความคิดเห็นไม่เหมือนฉัน (...)

-ลักษณะการศึกษาของเด็กไทยในปัจจุบัน เต็มไปด้วยการแข่งขัน

-- การเรียนกวดวิชานั้น ก็เป็นเหมือนการเพิ่มความสามารถตนเองให้เหนือกว่าคนอื่นๆ

-- เมื่อเรามีการศึกษาสูงกว่า ความสามารถสูงกว่า ก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะชนะในการแข่งขันกับคนอื่นๆมากกว่า

-- ในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนบุคลากร ก็ทำให้ไม่สามารถทำการศึกษาได้อย่างเต็มที่

- การศึกษา ช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของเราให้เกิดการพัฒนา

-- จำเป็น หากประเทศชาติต้องการการพัฒนา ผู้ที่จะมาพัฒนา หรือคนในชาติ ก็ควรศึกษาหาความรู้เสียก่อน

-- ตั้งใจศึกษา หาความรู้ พัฒนาความสามรถตนเองที่จะเอาไปพัฒนาชาติ

- เราก็เรียนเพื่อตัวเราเองนั่นแหละ แต่เราสามารถเลือกที่จะทำประโยชน์ให้สังคมได้ ถ้าเรามีความคิด(ที่ดี)

-- ดังนั้น เราก็ได้ประโยชน์ให้ทั้งตัวเองและสังคม

-- เพราะ เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หากเราทำการพัฒนาสังคมเพื่อให้ได้ประโยชน์หลายฝ่าย ท้ายที่สุด ประโยชน์ก็จะตกกับตัวเราเองด้วย

พชรมน ดำรงค์วัฒนโภคิน
IP: xxx.88.85.214
เขียนเมื่อ 

1. การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.3 ประโยชน์ของการศึกษา

2 การศึกษาเพื่อสังคม

2.1 ความหมายของการศึกษาเพื่อสังคม

2.2 การนำการศึกษาไปใช้ในสังคม

2.3 ประโยชน์ของการทำเพื่อสังคม

3 การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1 ความหมายของการศึกษาเพื่อตนเอง

3.2 ประโยชน์ของตนเอง

อนุพงษ์ เย็่นสุขสรรค์
IP: xxx.11.100.100
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความ เรื่อง การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง

1. การศึกษา

- ความหมาย

- เพื่ออะไร

2. การศีกษาเพื่อตนเอง

- พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป

- เพื่อพัฒนาสังคมในวันข้างหน้า

3. การศึกษาเพื่อสังคม

- เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

- ให้สังคมดีขึ้น

4.สรุป

พชรมน ดำรงค์วัฒนโภคิน
IP: xxx.88.85.214
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความเรื่องการศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง

การศึกษาคือการเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆ

ความหมายของการศึกษา-การศึกษาคือการสร้างประสบการณ์ให้แก่ชีวิตและเป็นการพัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา-คือเพื่อใช้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนานาตัวของตนเอง

ประโยชน์ของการศึกษา-คือเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ,สังคมและตนเอง

ความหมายของการศึกษาเพื่อสังคม-คือการนำไปใช้ในการพัฒนาสังคม

การนำการศึกษาไปใช้ในสังคม-เราสามารถนำการศึกษาไปใช้พัฒนาสังคมได้อย่างเช่นพัฒนาประเทศให้ทันสมัยมากขึ้น

ประโยชน์ของการทำเพื่อสังคม-ทำให้ประเทศพัฒนาทันสมัยตามทันประเทศอื่นๆ

ความหมายของการศึกษาเพื่อตนเอง-เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้ก้าวหน้ามากขึ้น

ประโยชน์ของตนเอง-ทำให้มีความรู้มีชีวิตี่ดีสะดวกและสบาย

พรรษชล ขันตยาภรณ์
IP: xxx.89.24.163
เขียนเมื่อ 

1.การศึกษา

1.1.ความหมายของการศึกษา

1.2.วิธีการศึกษา

1.3.วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1.ผลที่ได้ต่อตนเอง

2.2.วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง

2.3.วิธีการศึกษาเพื่อตนเอง

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1.ผลประโยชน์ที่มีต่อสังคม

3.2.ผลต่อตนเองเมื่อทำต่อสังคม

3.3.วิธีการทำเพื่อสังคม

4.ผลต่ออนาคต

ธนกร นิมิหุต
IP: xxx.120.208.231
เขียนเมื่อ 

การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

1.การศึกษา

1.1ประโยชน์ของการศึกษา

1.2ความหมายของการศึกษา

2.ทำเพื่อตัวเอง

2.1ประโยชน์ของการทำเพื่อตัวเอง

2.2โทษของการทำเพื่อตัวเอง

3.ทำเพื่อสังคม

3.1ประโยชน์ของการทำเพื่อสังคม

3.2โทษของการทำเพื่อสังคม

4.ทำแล้วได้อะไร

4.1ประโยชน์

4.2โทษ

5.ทำอย่งไร

5.1วิธีทำ

รัฐ ชัยพิพัฒน์
IP: xxx.24.169.212
เขียนเมื่อ 

ประโยคหลักเรื่องการศึกษาเพื่อตนเองหรือสังคม

1.การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา=การเล่าเรียนฝึกฝนเเละอบรม

1.2วัตถุประสงค์การศึกษา=เพื่อนำการเรียนรู้ใหม่มาพัฒนาตนเอง

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง=การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองก่อน

2.2ประโยชน์เมื่อนำการศึกษามาใช้=โดยการนำการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้ในยการประกอบอาชีพเเละดำรงชีวิต

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1การนำการศึกษาไปพัฒนาสังคม=การนำการศึกษามาพัฒนาชุมชนของตัวเอง

3.2กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการนำการศึกษาไปพัฒนา=การนำการศึกษาไปทำประโยชน์ให้กับคนส่วนมาก

4.ผลกระทบต่อสังคมเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา=การพัฒนาของประเทศจะล่าช้าเนื่องจากประชาชนด้อยการศึกษา

5.การนำจริยธรรมมาควบคู่กับการศึกษา=การให้หารศึกษาควบคู่กับการให้จริยธรรมเพื่อจำเเนกสิ่งที่ถูกผิด

5.1การนำการศึกษาไปชี้นำสังคมในทางที่ผิด=การที่ผู้นำชุมชนไปชี้นำกลุ่มคนในทางที่ตนเองคิด

6.การยกระดับการศึกษาของประชากรให้สูงขึ้น=เมื่อประชากรมีการศึกษามากขึ้นก็สามารถวิเคราะห์ด้วยตนเองได้

ประโยคหลักเรื่องการศึกษาเพื่อตนเองหรือสังคม

1.การศึกษา

1.1ความหมายของการศึกษา=การเล่าเรียนและฝึกฝน

1.2การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์=เกิดประโยชน์กับ ตนเองและประเทศชาติ

2.การศึกษาเพื่อตนเอง=พัฒนาตนเองเกิดประโยชน์แก่ตนเอง

2.1ศึกษาแล้วได้อะไร=ความรู้ต่างๆ

2.2สิ่งที่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อะไร=เกิดประโยชน์แก่ตนเอง

3.การศึกษาเพื่อสังคม=พัฒนาสังคม

3.1นำไปพัฒนาสังคม=ประโยชน์แก่สังคม

3.2ทำให้สังคมมีคุณภาพได้อย่างไร=ความเป็นอยู่ที่ดี ยกระดับสังคม

4.ยกระดับสังคมให้ก้าวไกล=ทัดเทียมชุมชนที่พัฒนา

5.ทำคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปใช้ควบคู่กับการพัฒนาคน=พัฒนาคนให้มีความรุ้ความสามารถ

6.ชี้แนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น=แนะนำแก่คน

อุษณีย์ กาญจนจงกล
IP: xxx.11.94.165
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความเรื่องการศึกษาเพื่อตนเองหรือสังคม

1.การศึกษา

1.1ความหมายของการศึกษา = การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้หรือว่าเคยรู้แล้วก็ตาม

1.2การศึกษามีประโยชน์อย่างไร = การศึกษามีประโยชน์คือทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและทำให้เราได้พัฒนาไปในทางที่ดี

1.2.1ทำให้เราได้รับรู้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น = ทำให้เราได้เรียนริ่งต่างๆเพิ่มขึ้นจากเดิมมากมาย เช่นการเรียนสังคมเราก็ได้เรียนรู้ว่าที่ไหนเป็นยังไงฯลฯ

1.3เป้าหมายของการศึกษา = เป้าหมายของการศึกษาคือการที่เราได้นำการศึกษาไปพัฒนาตนเองไปพัฒนาชาติบ้านเมืองและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ฯลฯ

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1การศึกษาเพื่อตนเองทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง = การศึกษาเพื่อตนเองคือการที่เราศึกษาหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

2.1.1ทำให้มีรายได้ = ถ้าเรามีการศึกษาที่สูงเราก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับของระดับการศึกษาเช่น ผศ. รศ. ฯลฯ

2.1.2มีฐานะที่ดี = พอเรามีความรุ้เราก็จะดูมีฐานะมากกว่าคนที่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้น้อยกว่าเรา

2.1.3 มีคนชื่นชม = คนก็จะชื่นชมในความเก่งความดีงามของเราเช่นถ้าเราทำวิจัยและได้ผลสำเร็จดีคนก็จะชื่นชมฯลฯ

2.1.4 เลี้ยงครอบครัว = เมื่อเรามีความรู้เราก็มีเงินมากขึ้นเราก็นำมาจ่ายค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1การศึกษาเพื่อสังคมมีประโยชน์อย่างไร = การศึกษาเพื่อสังคมมีประโยชน์คือเมื่อเรามีความรู้แล้วเรานำความรู้นั้นมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ประเทศก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่ต่างชาตอาจจะไม่มีเหมือนเรา บ้านเมืองก็จะไม่ทะเลาะกันเพราะว่ามีคนที่มีความรู้มาช่วยแก้ปัญหาฯลฯ

3.1.1ทำให้สังคมเจริญมากขึ้น = เมื่อเรามีความรู้แล้วเรานำความรู้ที่เรามีนั้นไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเจริญมากขึ้นเช่นเรานำความรู้ที่เรามีมาพัฒนาด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ฯลฯ

4.เมื่อเราเก่ง/มีการศึกษาที่สูงเราจะนำความรู้นั้นไปทำอะไรได้บ้าง = เมื่อเรามีความรู้เรานำความรู้ที่เรามีนั้นมาใช้ประโยชนืได้หลายอย่างเช่นนำมาพัฒนาสิ่งต่างๆ นำมาช่วยเหลือคนทำให้เขาได้มีความรู้ต่างๆ ฯลฯ

4.1นำไปปรับปรุง/พัฒนาบ้านเมือง = นำความรู้ทีได้ไปพัฒนาบ้านเมืองเช่น พัฒนาชนบท พัฒนาเศรฐกิจของบ้านเมือง ฯลฯ

4.2สร้างคนดี = ถ้าเรามีความรู้เราก็นำความรู้มาสอนคนที่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้น้อยกว่าเรา ให้ทำตัวเป็นประชาชนที่ดีของชาติ เช่น ไม่ค้ายา ฯลฯ

5.ความสำคัญของการศึกษา = ความสำคัญของการศึกษามีมากมายเช่น เราจะได้ไม่ถูกคนอื่นดูถูกว่าด้อยการศึกษา เราจะได้รู้สิ่งต่างๆ เราจะได้รู้ว่าที่เขาคุยกันนั้นหมายถึงอะไรและเขาว่าเรารึเปล่า(ถ้าเรารู้ภาษานั้นๆ) เราจะได้สู้คนอื่นได้ คนอื่นจะได้ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกเรา ฯลฯ

สิรวิชญ์ เเก้วไชยะ
IP: xxx.9.36.51
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความการศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม

1.การศึกษา

1.1การศึกษาคือการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

1.2เราจำเป็นต้องศึกษาเพราะการศึกษาสามารถนำไปพัฒนาตนเองเเละสังคมได้

1.3ถ้าสังคมไม่มีคนที่มีการศึกษาสังคมนั้นก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้า

1.4การศึกษาสามารถนำไปพัฒนาตนเองเเละสังคมได้

1.5การศึกษาในปัจจุบันมีเนื้อหาที่เเตกต่างจากสมัยก่อน

1.5.1ทำให้เกิดการเเข่งขันทางการศึกษาขึ้นมากมาย

1.5.2การศึกษาเพื่อการเเข่งขันอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองเท่านั้น

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1คือการศึกษาที่มุ่งหวังผลประโยชน์ต่อตนเองเท่านั้น

2.2ประโยชน์คือเราสามารถนำไปพัฒนาชีวิตของตนได้

2.3หากเราศึกษาเพื่อตนเองอย่างเดียวสังคมก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าเพราะขาดคนพัฒนา

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1คือการศึกษาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมเพียงอย่างเดียว

3.2ประโยชน์คือสังคมจะเจริญก้าวหน้า

3.3หากศึกษาเพื่อสังคมอย่างเดียวจนลืมการพัฒนาตนเอง ก็จะเป็นภาระต่อตนเองเเละครอบครัว

4.การศึกษาเพื่อตนเองในตอนเเรกซึ่งนำไปสู่การศึกษาเเละพัฒนาสังคม

4.1ผู้ที่จะกระตุ้นให้คิดเเบบนี้คือครอบครัวเเละครู

4.1.1โดยควรจะปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีคุณธรรมเเละจริยธรรมด้วย

4.2ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองเเละสังคม

วันวิทู สุชนวนิช
IP: xxx.169.225.13
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความ เรื่อง การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง

1.1 การศึกษา - การแสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์หรือค้นหาสิ่งใหม่ๆรอบตัวเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในด้านต่างๆ

1.2 การศึกษาในปัจจุบัน- ปจุบันการศึกษาได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษามากขึ้นการศึกษาจึงเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่มองอีกด้านปัจจุบันมีการงข่งขันสูงทางด้านการศึกษาจึงขาดด้านคุณธรรมและจริยธรรมจึงมีแต่การสั่งสอนให้แข่งขันกันเพื่อเอาชนะ

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา-เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองในทางที่ดีขึ้นและเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง

2ผลดีของการศึกษา- มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพในอนาคตมีความคิดดีขึ้นสามารถคิดอย่างเป็นขั้นตอนและถ่ายทอดหรือนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นต่อไป

3 เพื่อสังคม นำมาพัฒนาอย่างไรให้เกิดประโยชน์และพัฒนาได้อย่างไร

3.1 พัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ

3.1.1 โดยการนำความรู้ที่ได้ไปสอนหนังสือเด็กยากจน

3.2 พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นโดยเริ่มจากชุมชนเล็กๆไปชุมชนใหญ่ๆ

3.2.1 เช่นการรับสมัครคนในชุมชนเพื่อหากิจกรรมช่วยกันทำความดีเช่นเก็บขยะนอกชุมชน

3.3 นำเทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษามากขึ้นให้ทันสมัยและไม่น่าเบื่อทำให้น่าสนใจและเด็กๆหันมาสนใจการศึกษามากขึ้น

3.4นำมาแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจุบันเช่น ปัญหาน้ำท่วม

4สังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร

4.1เปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นทันสมัยมากขึ้นมีเทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษามากขึ้นคนในสังคมมีคุณภาพมากขึ้นชุมชนสะอาดเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมา

สรุป เราควรได้รับการศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาสังคมเพื่อให้สังคมมีบุคคลที่มีคุณภาพนำมาพัฒนาประเทศต่อไปในทางที่ดีขึ้นโดยการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาช่วย ควรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง

ณัฐชา
IP: xxx.8.211.252
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความ เรื่อง การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง

- ความหมายของการศึกษาจากนักปรัชญาการศึกษา หมายถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลนำมาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิด ความประพฤติที่ดีมีคุณค่า และมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม

- การศึกษาในแง่มุมของฉัน คือ การหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และสร้างประสบการณ์แก่ชีวิต ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ

- วัตถุประสงค์ของการศึกษาสำหรับแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป บางคนเรียนเพราะชอบใฝ่หาความรู้ บ้างก็เรียนเพราะต้องการนำไปประกอบอาชีพ บางคนเรียนตามค่านิยมของสังคม บางคนเรียนเพื่อต้องการยกระดับตนเองและครอบครัว

- การศึกษาเพื่อตนเอง

-ทำให้สามารถพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การศึกษาทำให้มีความคิดที่กว้างขวางขึ้น สามารถคิดอย่างเป็นระบบ

- การศึกษาทำให้ให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ การมีอาชีพที่ดีก็จะทำให้ความเป็นอยู่ในสังคมและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

-การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัว

-ทำให้ได้รับการยกย่อง มีเกียรติและศักดิ์ศรี เมื่อจบปริญญาได้เป็นบัณฑิต ทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจ และสามารถสืบทอดกิจการของครอบครัว หรือประกอบอาชีพที่ดี มีรายได้ให้พ่อ แม่และความเป็นอยู่ของครอบครัวพัฒนาขึ้น

- ในอนาคต ดิฉันจะเรียนด้านกฎหมาย เพื่อจะได้เป็นผู้พิพากษา ซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับราชการ ช่วยเหลือคนด้วยการตัดสินคดีอย่างยุติธรรม

- การศึกษาที่ดีต้องทำให้ผู้ศึกษามีทั้งความรู้ทางวิชาการและมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กันไป เพื่อจะได้ แยกแยะความดีความชั่ว สิ่งถูกสิ่งผิดได้ ประพฤติแต่ในสิ่งที่ถูกที่ควร เมื่อมีความรู้แล้ว จึงจะสามารถนำความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคมได้

- ผลประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมได้รับ ถ้าพลเมืองมีการศึกษาและมีคุณธรรม ซึ่งจะทำให้ทำหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ ใช้ความรู้และสติปัญญาของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและสังคมส่วนรวม โดยเกิดจากจิตสำนึก จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ปพนเดช จิรันธร
IP: xxx.108.69.55
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความเรื่อง "การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง"

โครงเรื่อง

1. การศึกษาคืออะไร

1.1 ความหมายของการศึกษา - การศึกษาคือการได้รับความรู้ในทุกๆสาขาวิชา

1.2 ประโยชน์ของการศึกษา - การศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ศึกษา และพัฒนาระดับคุณภาพสังคม

1.3 การนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน - เราสามารถนำการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. การศึกษามีไว้เพื่ออะไร

2.1 เพื่อตนเอง - การศึกษาเพื่อตนเองแบ่งได้อีก 4 หัวข้อ ได้แก่

2.1.1 พัฒนาตนเอง - การศึกษาเพื่อการพัฒนาความสามารถของตนเอง

2.1.2 ชื่อเสียง - การศึกษาเพื่อการสร้างชื่อเสียงของตนเอง

2.1.3 อาชีพ รายได้ - การศึกษาเพื่อการมีอาชีพ มีรายได้เป็นของตนเอง

2.1.4 เลี้ยงครอบครัว - การศึกษาเพื่อการหาเงินเลี้ยงครอบครัว

2.2 เพื่อสังคม - การศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองแบ่งได้อีก 4 หัวข้อ ดังนี้

2.2.1 พัฒนาประเทศ - การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ โดยใช้ความรู้จากการศึกษาที่ตนเองมี

2.2.2 พัฒนาโลก - การศึกษาเพื่อพัฒนาโลก โดยใช้ความรู้จากการศึกษาที่ตนเองมี

2.2.3 เผยแพร่ความรู้ที่ตนเองมี - การศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ตนเองมีให้ผู้อื่นได้รับรู้ และนำไปพัฒนาสังคม

2.2.4 สร้างความามัคคี - การใช้การศึกษาเพื่อสร้างความสามัคคีในสังคม

3. ถ้าไม่มีการศึกษาจะเกิดอะไรขึ้น

3.1 ผู้คนไม่มีความรู้ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ - ถ้าผู้คนไม่ได้รับการศึกษา จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

3.1.1 โจรกรรม - คนไม่ได้รับการศึกษา ก่อการโจรกรรม

3.1.2 อาชญากรรม - คนไม่ได้รับการศึกษา ก่ออาชญากรรม

3.1.3 ยาเสพติด - คนไม่ได้รับการศึกษา เสพ ค้า หรือ ชักจูงผู้อื่นให้ติดยาเสพติด ทำให้เกิดความเดือดร้อน

3.1.4 ฆ่าตัวตาย - คนไม่ได้รับการศึกษา อาจฆ่าตัวตายได้

4. จะพัฒนาการศึกษาได้อย่างไร

4.1 สอนทั้งความรู้ และ คุณธรรม - ครูสอนผู้ศึกษาทั้งด้านความรู้และปลูกฝังคุณธรรม ไม่คดโกง

4.2 ความสามัคคี - ครูสอนให้ผู้คนรู้จักสามัคคีกัน

4.3 การคิด แก้ปัญหา - ครูสอนให้ผู้คนรู้จักคิด แก้ปัญหา ไม่หนีปัญหา

ติณห์ กรีอักษร
IP: xxx.25.19.16
เขียนเมื่อ 

โครงเรียงความเรื่อง:การศึกษาเพือตนเองหรือเพื่อสังคม

1.การศึกษา

1.1วัตถุประสงค์:วัตถุประสงค์ของการศึกษาเราสามารถนำการศึกษามาทำได้หลายอย่าง

1.2ความหมาย:ความหมายคือเราต้องศึกษาเพื่อที่จะมีอนาคตที่ดี

1.3ศึกษาเพื่ออะไร:ศึกษาเพื่อทำให้เราดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้น

2.เพื่อตนเอง

2.1อาชีพที่ไฝ่ฝัน:ถ้าเราตั้งใจศึกษาจะทำให้เราได้ทำอาชีพที่ไฝ่ฝัน

2.2ประโยชน์ที่ได้:เราจะได้มีความรู้ติดตัวเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อสังคม

3.1ประโยชน์ที่มีต่อสังคม:ศึกษาเเล้วทำประโยชน์อะไรได้บ้าง

3.2ศึกษาแล้วพัฒนาสังคมได้อย่างไร:เราสามารถพัฒนาสังคมได้โดยการศึกษา

ติณห์ กรีอักษร
IP: xxx.25.19.16
เขียนเมื่อ 

เเก้หัวข้อ

ประโยคโครงเรียงความเรื่อง"การศึกษาเพือตนเองหรือเพื่อสังคม"

ชนิภา สารสิน
IP: xxx.8.129.20
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความการศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม

1.การศึกษา = การหาความรู้ หาประสบการณ์ ปรับตัวเข้าหาสังคม

1.1ประโยชน์ของการศึกษา = ทำให้เราได้รู้เรื่องอะไรใหม่ๆ มีพัฒนาการทางสังคมละสติปัญญา

1.2การศึกษาในระดับที่ต่างกัน = ความสามารถของแต่ละบุคคลนำไปสู่อาชีพ, รายได้และสังคมที่ต่างกัน

2.สังคมที่ไม่มีการศึกษา = ประชากรขาดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

2.1พัฒนาให้เจริญยาก = คนไม่มีความรู้ ไม่มีแกนนำในการพัฒนาและไม่เข้าใจสิ่งต่างๆ

2.2บ้านเมืองไม่สงบสุข = เมื่อคนไม่มีความรู้ก็จะไม่มีอาชีพและรายได้จึงเกิดการลักขโมยและเหตุจลาจลได้

3.การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น = เมื่อมีมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็จะมีอาชีพการงานที่ดีและมั่นคงมากขึ้นรวมไปถึงรายได้และสังคมด้วย

3.2อาชีพการงานที่มั่นคง = มีรายได้ที่มั่นคง มีสังคมที่ดี

3.3เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว = การศึกษาที่สูงทำให้มีอาชีพและรายได้มั่นคง ทำให้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวหรือความรับผิดชอบของตน

3.3.1ค่าใช้จ่าย รายได้ = การศึกษาสูง อาชีพและรายได้ดี ทำให้พอสำหรับค่าใช้จ่ายของตนและครอบครัว

3.3.2ความรับผิดชอบในครอบครัว = ผู้นำครอบครัวควรมีการศึกษาเพราะจะสามารถนำพาครอบครัวไปในทางที่ถูกและดี

4.ความคิดของคนปัจจุบัน = คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันเห็นแก่ตนเองมากกว่าสังคม

4.1การแข่งขันในสังคมไทย = สังคมไทยมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ

4.2คุณธรรมกับการศึกษา = เนื่องจากสังคมไทยมีการแข่งขันสูงขึ้นคนก็มักใช้เล่ห์เหลี่ยมในการเอาชนะ เราควรมีความซื่อสัตย์ สามัคคี ไม่เอาเปรียบผู้อ่านและนำการศึกษาไปใช้ในด้านที่ถูก

อาชวิศ ตรีหิรัญกุล
IP: xxx.171.12.105
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความเรื่อง”การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง”

1.การศึกษา

1.1 คือ การเล่าเรียน การหาความรู้ การเรียนรู้การเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจากทางใดก็ตาม

1.2 การศึกษานั้นมีขึ้นก็เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ในด้านต่างๆ การหาความรู้เพิ่มเติมจากเดิม ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ใดๆ หรือเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ของตนเองก็ตาม รวมไปถึงการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย

1.3 มีจุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้บุคคลในสังคมมีความรู้ รู้เท่าทันคน ไม่ถูกหลอกได้ง่าย และนำความรู้นั้นไปพัฒนาประเทศต่อไป หรือทำให้ประเทศนั้นมีความเจริญทางการศึกษาและวิชาการทัดเทียมนานาอารยะประเทศต่อไป

1.4 มีอยู่หลากหลายประเภทหากจะจำแนกตามแหล่งของการเรียนรู้แล้วนั้นก็อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ การศึกษาภายในห้องเรียน และการศึกษาภายนอกห้องเรียน

1.5 สามารถหาได้จากหลากหลายที่เช่น การเรียนในโรงเรียน การอ่านหนังสือ การค้นคว้าโดยวิธีต่างๆ การพูดคุยสอบถามจากผู้ที่รู้หรือเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เป็นต้น

1.6 การศึกษาในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปมากมีสื่อการสอนที่หลากหลาย ส่วนผู้ที่ศึกษานั้นส่วนมากก็มักจะทำไปเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีงานทำเพียงเท่านั้น น้อยคนที่เรียนแล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้นนำกลับมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

2.การศึกษาเพื่อสังคม

2.1 คือการที่ทำการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะมีหรือไม่มีประโยชน์อื่นๆทั้ง ต่อตนเอง หรือใครใดๆด้วยหรือไม่ก็ตาม แล้วนำความรู้จากการศึกษาเหล่านั้นกลับมาพัฒนาสังคมต่อไป

2.2 ทำให้สังคมไม่ว่าจะระดับใดก็ตามนั้นเจริญก้าวหน้าต่อไปได้และทำให้เกิดวิทยาการใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

3.การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1 คือการศึกษาเล่าเรียนเพื่อความก้าวหน้าหรือความมีชื่อเสียงของตนเป็นหลัก โดยประโยชน์ต่อสังคมนั้นก็อาจเป็นผลพลอยได้ทางอ้อม

3.2 ทำให้สังคมนั้นเจริญก้าวหน้าต่อไปได้บ้างแต่อาจจะเป็นไปอย่างช้าๆและอาจไม่มีคุณภาพ และมีคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นจำนวนมาก

4.ความมีความหมายของการศึกษาต่อแต่ละบุคคล

4.1 ในปัจจุบันนั้นในแต่ละคนก็อาจจะได้ประโยชน์จากการศึกษาต่างกันออกไป

4.2 ให้บุคคลในสังคมนั้นมีความรู้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้ถูกคนไม่ดีหลอก ได้ความก้าวหน้าในชีวิต ได้รางวัลต่างๆ เป็นต้น

4.3 หลายๆคนอาจจะศึกษาไปเพียงเพื่อความก้าวหน้าของตน แต่ในบางคนก็ศึกษาไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ เพื่อช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากในชนบท เพื่อประโยชน์ของชาติ เป็นต้น

5.แนวทางการนำการศึกษาไปใช้ประโยชน์ของบุคคลส่วนมากในสังคมในปัจจุบันระหว่างไปการใช้เพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง-ในสังคมในปัจจุบันนั้นส่วนมากก็มักจะศึกษาเล่าเรียนเพื่อความเจริญในหน้าที่การวานของตน แต่ก็ยังมีคนอีกมากที่ทำไปเพื่อประโยชน์ของสังคมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

จิดาภา ศรีมาจันทร์
IP: xxx.121.173.68
เขียนเมื่อ 

1 จากเป้าหมายที่ทุกคนอยากมี-เป้าหมายที่ทุกคนอยากมี ฉันคิดว่า แท้จริงแล้ว ไม่ใช้การประสบพวามสำเร็จ

 -1.1 สิ่งที่คนต้องการ-แต่เป็นการมีความสุข อยู่ดีกินดี มีสตางค์ให้ใช้ พึ่งตนเองได้ มีหน้าตาในสังคมมากกว่า ซึ่งแน่หละ การประสบความสำเร็จจะนำสิ่งเหล่านั้นมาทั้งสิ้น

-1.2 สิ่งที่เกิดตามมา-เมื่อคนยังไม่รู้ว่าตนเองจะทำอะไร และอย่างไร เพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมา ก็ล้วนแต่ต้องการการศึกษาทั้งสิ้น 

2 สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน-ปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คนมีความต้องการประสบความสำเร็จมาก โดยไม่คิดถึงสังคม ว่าจะเป็นอย่างไร โดยเห็นได้จากการที่เด็กที่เรียนไม่ดี ยังเรียนสายสามัญต่อไป โดยคิดว่าจะทำให้มีงานดีๆทำได้ จึงไม่มีคนเรียนสายอาชีพ ทำให้สังคมเริ่มมีปัญหา

-2.1 ความหมายของการศึกษาสำหรับสังคม-ปัจจุบันสังคมรู้สึกว่า การศึกษาหมายถึง สิ่งที่ต้องทำคะแนนให้ดี เพราะจะทำให้เด็กมีงานดีๆ ทำได้ โดยลืมคิดไปหลายประเด็น เช่น การฝึกให้เด็กคิด หรือ การปลูกฝังค่านิยมดีๆต่างๆ

-2.2 สิ่งที่สังคมให้กับการศึกษา-สิ่งที่สังคมให้กับการศึกษา ก็คือ การฝากความหวังไว้ หวังไว้ว่าการศึกษาจะทำให้ลูกหลานของเรามีอนาคตที่ดีได้

-2.3 สิ่งที่การศึกษาตอบแทนสังคม-แต่ปัจจุบันสิ่งที่การศึกษาตอบแทนให้กับความหวังของสังคม ก็คือ การฝังแต่ความรู้เข้าไป โดยไม่ได้ฝึกให้เด็กคิด สิ่งที่เกิดแก่สังคม ก็คืองานไม่มีคุณภาพ ทำให้สังคมแย่ลง คนแย่งกันกอบโกยเข้าหาตนเองอย่างเดียว ส่งผลเป็นค่านิยมลงมาถึงคนรุ่นต่อไปด้วย

-2.4 ความตรงกับเป้าหมายที่เราทุกคนต้องการ-การแก่งแย่งชิงกัน มันไม่ใช่เป้าหมายของเราไม่ใช้หรอ 

-2.5 สิ่งที่เกิดขึ้น-การศึกษายังไม่ตอบโจทย์ชีวิต

-2.6 สิ่งที่ควรทำ-สิ่งที่การศึกษาควรทำ คือ การฝึกให้คนคิด และการปลูกฝังค่านิยมดีๆ

3 สรุปการศึกษาว่าควรเป็นไปเพื่อสังคม

-3.1 สิ่งที่จะเกิดเมื่อทุกคนคิดว่าการศึกษาเพื่อสังคม-เมื่อทุกคนคิดว่าการศึกษาเป็นไปเพื่อสังคม สิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนั้น ก็คือการมีเป้าหมายร่วม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในกานจะพาให้สังคมประสบความสำเร็จ

-3.2 สิ่งที่จะเกิดตามมา-และผลพลอยได้ก็คือ มันจะทำให้คนเลิกกอบโกย

4 สังคมจะให้สิ่งที่เป็นเป้าหมายแก่เราเอง-เพราะคนจะรู้ว่า การทำเพื่อสังคม สังคมจะตอบแทนเราเอง

5สรุป เราจึงควรมีเป้าหมายเพื่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก่อน แล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเอง

กุสุมา ลิ้มรุ่งเรือง
IP: xxx.90.9.149
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความเรื่อง การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม

1. การศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง

1.1 ความหมายของการศึกษาคือการเรียนรู้

1.2 ประโยชน์ของการศึกษาคือช่วยให้เราพัฒนา

1.3 วัตถุประสงค์การศึกษาคือเพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม

2. คนส่วนมากมักคิดว่าการการศึกษาเพื่อตนเอง

2.1 การนำการศึกษาไปพัฒนาตนเองคือการทำคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

2.2 เมื่อศึกษาแล้วเกิดประโยชน์อะไรกับตนเอง

3. คนส่วนมากมักพูดว่าการศึกษาเพื่อสังคม

3.1 การนำความรู้ที่มีไปพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้อื่นคือการนำการศึกษาไปพัฒนาสังคม

3.2 การศึกษาทำให้สังคมมีคุณภาพอย่างไร

4. การศึกษาในปัจุบัณคือการศึกษาควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม

4.1 เมื่อนำคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปใช้ควบคู่กับการศึกษาแล้วสังคมพัฒนาอย่างไร

4.2 การใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในทางที่ถูกต้องจะทำให้เกิดผลดีกับตนเองและสังคม

4.3 การใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในทางที่ผิดจะทำให้เกิดผลเสียกับตนเองและสังคม

5. ปัญหาต่างๆเป็นผลกระทบต่อตนเองและสังคมเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา

5.1 การที่คุณชีวิตต่ำลงเป็นผลกระทบต่อตนเองเมื่อตนเองด้อยการศึกษา

5.2 ปัญหาทางสังคมเป็นผลกระทบต่อสังคมเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา

6. การพัฒนาการศึกษาคือการยกระดับการศึกษาของประชากรให้สูงขึ้น

ภูริเดช ภูมินาถ
IP: xxx.10.228.200
เขียนเมื่อ 

เรียงความ"การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม"

1. การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษาคือการแสวงหาความรู้ โดยวิธีการต่างๆ

1.2 มีการศึกษาเพื่อจะทำให้คนเรามีความรู้มากขึ้น

1.3 การศึกษามีประโยชน์คือ ทำให้เรามีความรู้ความสามารถ

1.4 การศึกษามีสองประเภทคือ เพื่อตนเองกับเพื่อสังคม

1.5 เป้าหมายของการศึกษาคือเพื่อจะทำให้คนเรามีความรู้มากขึ้น

1.6 ถ้าไม่มีการศึกษาจะทำให้คนเราไม่มีความรู้

2. การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1 ความหมายของการศึกษาเพื่อตนเองคือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีจุดประสงค์คือทำให้ตนเองมีความรู้มากขึ้น

2.2 ประโยชน์ของการศึกษาเพื่อตนเองคือทำให้ตนเองมีความรู้มากขึ้นเพื่อจะนำไปพัฒนาประเทศได้

2.3 ถ้าไม่มีการศึกษาเพื่อตนเองทำให้ตนเองไม่มีความรู้เพื่อจะนำไปพัฒนาประเทศ

3. การศึกษาเพื่อสังคม

3.1 ความหมายของการศึกษาเพื่อสังคมคือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีจุดประสงค์คือทำให้ประเทศมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

3.2 ประโยชน์ของการศึกษาเพื่อสังคมคือทำให้ประเทศมีการเจริญก้าวหน้าที่ดี

3.3 ถ้าไม่มีการศึกษาเพื่อสังคมทำให้ประเทศขาดการเจริญก้าวหน้าที่ดี

4. การศึกษาทั้งสองแบบมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างๆกัน

5. การศึกษาในปัจจุบัน

5.1 ข้อดีคือ คนในประเทศมีความรู้มาก

5.2 ข้อเสียคือ ประเทศยังไม่มีการเจริญก้าวหน้าที่ดี

5.3 ผลที่เกิดขึ้นคือ ทำให้ประเทศของเรายังไม่เจริญเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านของเรา

สุรัชนา
IP: xxx.89.166.169
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความ เรื่อง การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง

1.การศึกษาคืออะไร

-ความหมาย

-เพื่ออะไร

2.การศึกษาเป็นไปเพื่อใคร

-ตนเอง

-สังคม

3.การศึกษาจะทำให้มีผลต่อเราอย่างไร

4.เเล้วการศึกาาดีต่อสังคมอย่างไร

5.เเล้วทำไมการศึกษาต้องจำเป็นต่อสังคมเเละต่อเรา

6.จะมีการศึกษาไปเพื่ออะไรในเมื่อเราก็หาความรู้เองได้

7.การศึกษามีผลต่อสังคมเเต่กับเรามีผลอย่างไร

8.การศึกษาจะไม่มีผลต่อสังคมได้มั๊ย

9.การสึกษาทำให้เป็นดารามีชื่อเสียงเเค่นั้นใช่มั๊ย

10.สรุป

พุทธรักษา ทรงพงษ์(เลขที่ 22)
IP: xxx.168.102.147
เขียนเมื่อ 

เรียงความเรื่อง “การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม”

ประโยคใจความสำคัญ....

1.การศึกษา

1.1.การศึกษาคืออะไร – คือการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้รู้ถึงความเป็นจริง

1.2.เป้าหมายของการศึกษา – เป้าหมายของการศึกษาคือการทำให้ผู้เรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตาม

1.3.ผลของการศึกษา – ผลของการศึกษาคือผู้เรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้น และเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย

-----------------------------------

2.มีการศึกษาเพื่ออะไร

2.1.เพื่อชีวิต

2.1.1.การศึกษาเพื่อชีวิตคืออะไร – การศึกษาเพื่อนชีวิตคือการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตของตน

2.1.2.ประโยชน์ – เมื่อเราพัฒนาชีวิตแล้วเราก็สามารถนำเอาความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้

2.2.เพื่อสังคม

2.2.1.การศึกษาเพื่อสังคมคืออะไร – การศึกษาเพื่อสังคมคือการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมให้ดี

2.2.2.ประโยชน์ – เมื่อเรานำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในหน้าที่การงาน ประเทศชาติก็จะดีขึ้น เนื่องจากมีคนที่มีความรู้มาทำงาน

2.3.ความเกี่ยวข้องระหว่างการศึกษาเพื่อชีวิตและเพื่อสังคม

2.3.1.ทำไมถึงเกี่ยวข้อง – เนื่องจากการศึกษานั้นจะพัฒนาให้เรามีความรู้ เราก็จะสามารถทำอาชีพที่อยากทำได้ และพอเราทำอาชีพที่เราอยากทำ ประเทศก็จะมีคนดีๆมาทำงาน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมไปในตัว

2.3.2.ประโยชน์ – เมื่อนำทั้งสองอย่างมาผสานกัน ก็จะได้ประเทศที่มีแต่คนที่มีความรู้ และสามารถพัฒนาตนเองและลูกหลานต่อไปได้

------------------------------------

3.การศึกษาในปัจจุบัน

3.1.ข้อดี – หลายๆที่มีการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัย และมีการเปิดโรงเรียนนานาชาติด้วย ครูอาจารย์ก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความรู้ที่สืบมาหลายรุ่น

3.2.ข้อเสีย – บางทีเราจะเสียเงินไปกับของไฮเทคที่ไม่จำเป็น

3.2.1.การแก้ไข – ควรไตร่ตรองดูให้ดีเวลาจะพัฒนาอะไร ว่าไปในทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่

3.3.ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา – คือผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาจากรร.หรือสื่อ โดยมีเหตุผลหลายๆอย่าง เช่น ไม่มีเงิน ไม่มีโอกาส พิการ

3.3.1.การดำเนินชีวิต – หากทางครอบครัวร่ำรวยอาจมีการดูแลอย่างดี แต่ถ้าทางครอบครัวยากจน อาจทำให้เกิดการดำเนินชีวิตที่ยากลำบาก ซึ่งอาจเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นได้ เช่นโจรกรรม ฆ่าตัวตาย ซึ่งทำให้สังคมเสื่อม

3.4.ผู้ที่ได้รับการศึกษา - คือผู้ที่ได้รับการศึกษาจบชั้นที่กฎหมายกำหนด

3.4.1.การดำเนินชีวิต – หลายคนได้เลือกอาชีพตามหวัง และมีเงินพอกินพอใช้เป็นส่วนมาก

3.4.2.การนำการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อ – สามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างมาก เช่น คิดค้นสิ่งใหม่ๆ สอนลูกสอนหลาน พัฒนาสังคม เป็นต้น

นุชวรา วานิชชานนท์
IP: xxx.122.158.51
เขียนเมื่อ 

1. การศึกษา

ความหมาย= การศึกษาคือการพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

(อ้างอิงจากดร. สาโช บัวศรี)

ผลดีของการได้รับการศึกษา= เป็นการพัฒนาความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

ผลเสียของการได้รับการศึกษา= คนบางกลุ่มนำเอาความรู้จากการที่ได้รับการศึกษาไปใช้ในทางที่ผิด เช่น คอรัปชั่น หลอกประชาชน เป็นต้น

2. ความเป็นอยู่ของคนสมัยปัจจุบัน

คนที่มีฐานะ

คุณภาพชีวิต= คนที่มีฐานะจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการยกย่องทางสังคม

การศึกษาที่ได้รับ= คนที่มีฐานะจะได้รับการศึกษาที่ดีกว่าคนยากจน มีโอกาสที่ดีกว่า

ความพอเพียง= คนที่มีฐานะจะใช้เงินไปกับของใช้ฟุ่มเฟือยและสิ่งของที่ไม่จำเป็น

การถูกยอมรับทางสังคม (ยุบลงไปอยู่กับคุณภาพชีวิตนะคะ)

คนที่ยากจน

คุณภาพชีวิต=ถูกกีดกันทางสังคม จะได้รับคำสบประมาทมากกว่าคนที่มีฐานะ ไม่ค่อยได้รับการยกย่องทางสังคม

การศึกษาที่ได้รับ= มีโอกาสทางการศึกษาน้อย เนื่องจากต้องช่วยเหลือพ่อแม่ทำมาหากิน ไม่มีเงินเรียน

ความพอเพียง= มีความพอเพียงมากกว่าคนที่มีฐานะ เพราะรู้ว่าต้องใช้เงินอย่างประหยัดเพื่ออาหารสำหรับวันรุ่งขึ้น

การถูกยอมรับทางสังคม(ยุบลงไปอยู่กับคุณภาพชีวิต)

3. จุดประสงค์จริงๆ ของการศึกษา

เพื่อหาเลี้ยงตนเอง หรือ เพื่อพัฒนาสังคม=ฉันคิดว่าจุดประสงค์จริงๆ ของการศึกษาคือเพื่อการหาเลี้ยงเพื่อตนเอง

ประโยชน์ของการหาเลี้ยงเพื่อตนเอง= มีกินมีใช้ ทำให้เราไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่น ทำให้คนอื่นไม่เดือดร้อน สามารถยืนได้ด้วยตนเอง

โทษของการหาเลี้ยงเพื่อตนเอง= หากทำอาชีพที่ไม่สุจริตก็จะเป็นโทษต่อตนเอง

ประโยชน์ของเพื่อพัฒนาสังคม=ทำให้ประเทศชาติมีชื่อเสียง

โทษของเพื่อพัฒนาสังคม=อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นการทำเพื่อเอาหน้า หรือเราอาจจะหวังพัฒนาสังคมมากเกินไปจนลืมตนเอง

4. สรุป

สุพรรณิการ์ อุดมรัตน์นุภาพ
IP: xxx.11.89.170
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่อง"การศึกษาเพื่อตัวเองหรือสังคม"

โครงเรื่อง

1. การศึกษาคือการเพิ่มความรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

1.1 ประโยชน์ของการศึกษา ได้รับความรู้ และ สิ่งใหม่ๆมากขึ้น

1.2 ศึกษาเพื่ออะไร คือ เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือเพื่อให้ทุกคมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

2. ศึกษาเพื่อตนเอง คือการศึกษาทำให้เรามีความรู้เยอะแยะมากมายและสามารถนำไปประกอบอาชีพต่างๆได้

2.1ศึกษาแล้วนำไปใช่ทำอะไร นำไปพัฒนาความรู้สู่ชุมชน

2.2ศึกษาแล้วได้อะไรได้ ความรู้ต่างๆสามารถนำไปพัฒนาตนเองและใช้สื่อสารติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ

2.3 ศึกษาแล้วจะเกิดเกิดผลดีหรือเปล่า เกิดผลดี ทำให้เราฉลาดอ่านหนังสือออก

3. ศึกษาเพื่อสังคม คือ ใช้วิชาความรู้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ทำประโยชน์เพื่อสังคมได้

3.1 ศึกษาแล้วนำไปใช้อะไรแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่า ใช้ประโยชน์ได้ อย่าน้อยก็ช่วยตัวเองได้ รู้เท่าทันคนอื่น

3.2นำความรู้พัฒนาสู่ชุมชนเช่นชุมชนที่ขาดการพัฒนาเราก็ไปพัฒนาชุมชนให้มีการศึกษานอกสถานที่

3.3วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสังคม เพื่อช่วยสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาด้านต่างๆให้ประเทศและโลก ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ

3.4 การศึกษาเพื่อสังคมจะเป็นเป้าหมายได้อย่างไร

นำไปพัฒนาประเทศ

วิชญ์ภาส ฤกษ์สมบูรณ์
IP: xxx.130.176.168
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่อง: การศึกษาเพื่อตัวเองหรือสังคม

1. การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา = การได้รับความรู้ใหม่

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา= เพื่อนำมาความรู้ที่ไดมาใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 ผลกระทบจากการศึกษา= เกิดความเครียดและท้อใจ

2. การศึกษาเพื่อตัวเอง

2.1 ศึกษาเพื่อตัวเองแล้วเกิดประโยชน์อะไร= ทำให้เกิดความรู้ใหม่และหาเลียงชีพตัวเองได้

2.2 ศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตในอนาคต= มีชีวิตที่ดีและผู้คนนับถือ

3. การศึกษาเพื่อสังคม

3.1 สังคมในชีวิตประจำวัน= มีผู้คนมากมากที่มีการศึกษาและไร้การศึกษา

3.2 ศึกษาแล้วสังคมจะมีสภาพอย่างไร= เกิดคนที่มีความรู้และคุณธรรมมากขึ้น

3.3 การพัฒนาชีวิตคนในสังคมเพื่อให้มีการศึกษา= เพื่อให้สังคมพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ

4. การที่ไม่มีคนที่มีความรู้ในสังคม สังคมจะเป็นเช่นไร= สังคมต่ำต้อยไร้ผู้ดี

5. พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสังคมที่ดีงาม=เพื่อให้สังคมไม่ใช่แค่มีคนดี แต่ต้องมีคุณธรรม

ณรัฐ พุทธารี
IP: xxx.169.241.229
เขียนเมื่อ 

การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม ขอโทษครับที่ส่งช้า

1.การศึกษา

1.1ความหมายของการศึกษา-การเรียนรู้แสวงหาสิ่งใหม่

1.2วัตถุประสงค์-เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ความสามารถ

1.3ประโยชน์ที่ได้-ความรู้และความสามารถ

1.4ประเภทของการศึกษา-เพื่อตนเองและเพื่อสังคม

2.การศึกษาเพื่อนตนเอง

2.1ประโยชน์ต่อตนเอง-ทำให้เรามีความรู้ดูแลตนเองได้

2.2การศึกษาเพื่อตนเองเกี่ยวข้องกับเพื่อสังคมอย่างไร-เมื่อเราศึกษาเพื่อตนเองแล้วเราก็จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมของเรา

และเลี้ยงชีพตัวเราเองให้เป็นสุข

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1ความหมาย-การนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสังคม

3.2สังคมได้ประโยชน์อย่างไร-ได้สังคมที่มีประสิทธิภาพคือได้คนที่มีความรู้+มีประสิทธิภาพมาทำงานในแต่ละเครือข่าย

4.สังคมที่ไม่ได้รับการศึกษา

4.1ผลกระทบ

4.1.1สังคมนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ขาดแคลนคนทำงาน

4.1.2เกิดปัญหาในสังคม

4.1.2.1 ทะเลาะวิวาท-สังคมไม่มีการจัดระบบที่ดี

4.1.2.2 อาชญากรรม-การปกครองของสังคมเสื่อมลง

4.1.2.3 สังคมเสื่อมและล่มสลายในที่สุด

5.สรุป

5.1การศึกษาทั้ง 2 แบบเชื่อมโยงกันคือ คนในสังคมควรได้รับการศึกษาก่อนพอโตมาจึงใช้ความรู้ในแต่ละด้านที่ตนเองถนัดพัฒนาบ้านเมืองให่มีความสุข ปลอดภัย

front อะไรบ้าง ขนาดเท่าไหร่คับ

บอดี้ บวรสกุลชาต
IP: xxx.168.90.141
เขียนเมื่อ 

ใครเป็นคนเขียนเนี่ย

บอดี้ บวรสกุลชาต
IP: xxx.168.90.141
เขียนเมื่อ 

สุดยอดเก่งมากๆ

สุทินี
IP: xxx.49.37.153
เขียนเมื่อ 

รบกวนนช่วยวางโครงเรื่อง ของดีบ้านฉัน แบ่งปันเพื่อนบ้านอาเซียน

 

ช่วยคิดหน่อยยค่ะ  พอดีต้องทำส่งอาจารย์  ขอบคุนนค่ะ