จากหัวข้อเรียงความที่นักเรียนได้ระดมความคิดคร่าวๆ ที่จะเขียนแล้ว   ให้นักเรียนจัดเรียงความคิดเหล่านั้นให้เป็นลำดับ  แล้วสร้างเป็นหัวข้อ จากนั้นจัดเรียงให้เป็น "โครงเรื่อง" ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มคำหรือประโยคอย่างไรก็ได้  โดยวางลำดับให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น

         เรียงความหัวข้อ  "สามัคคีคือพลังสร้างชาติ"

 โครงเรื่อง

              1.  ความหมายของความสามัคคี

                          1.1  ความหมายทั่วไป

                          1.2  ความหมายที่มีบุคคลสำคัญกล่าวไว้

              2.  ความสำคัญของความสามัคคี

                          2.1  ความสำคัญที่มีต่อสังคม

                          2.2  ผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่สามัคคีกัน

              3.  บทบาทของเยาวชนในการสร้างความสามัคคี

                          3.1  ตัวอย่างกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี

                          3.2  การสร้างค่านิยมความสามัคคีในตนเอง

ทั้งนี้ในการวางโครงเรื่องจะต้องคำนึงถึงหัวข้อโดยตลอดว่า สอดคล้องและตอบคำถามหรือไม่

กำหนดส่งโครงเรื่องเรียงความ วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2554 ก่อนเวลา 22.00 น.