ความเห็น 2515021

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ปพนเดช จิรันธร
IP: xxx.108.69.207
เขียนเมื่อ 

เรียงความหัวข้อ "การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม"

โครงเรื่อง

1. การศึกษาคืออะไร

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 ประโยชน์ของการศึกษา

1.3 การนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2. การศึกษามีไว้เพื่ออะไร

2.1 เพื่อตนเอง

2.1.1 พัฒนาตนเอง

2.1.2 ชื่อเสียง

2.1.3 อาขีพ รายได้

2.1.4 เลี้ยงครอบครัว

2.2 เพื่อสังคม

2.2.1 พัฒนาประเทศ

2.2.2 พัฒนาโลก

2.2.3 เผยแพร่ความรู้ที่ตนเองมี

2.2.4 สร้างความามัคคี

3. ถ้าไม่มีการศึกษาจะเกิดอะไรขึ้น

3.1 ผู้คนไม่มีความรู้ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ

3.1.1 โจรกรรม

3.1.2 อาชญากรรม

3.1.3 ยาเสพติด

3.1.4 ฆ่าตัวตาย

4. จะพัฒนาการศึกษาได้อย่างไร

4.1 สอนทั้งความรู้ และ คุณธรรม

4.2 ความสามัคคี

4.3 การคิด แก้ปัญหา