ความเห็น 2515124

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ปาณิศา ยิ่งศักดิ์มงคล
IP: xxx.53.14.98
เขียนเมื่อ 

เรียงความ การศึกษาเพื่อตนเองหรือสังคม

โครงเรื่อง

1.การศึกษา

1.1การศึกษาหมายถึงอะไร?

1.2เหตุผลที่ทุกคนต้องมีการศึกษา

2.จุดประสงค์ของการศึกษา

2.1เพื่อตนเอง

2.1.1มีอาชีพที่ดี

2.1.2มีรายได้เลี้ยงตนเองเเละครอบครัว

2.1.3สุขสบายใช้ตอบสนองความต้องการของตนเอง

2.2เพื่อสังคม

2.2.1คนว่างงานน้อยลง

2.2.2ประเทศชาติเจริญ(เพราะคนมีคุณภาพเป็นที่ต้องการ)

2.2.3ประเทศชาติพัฒนา(เพราะทุกคนมีงานทำ)

3.สิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาการศึกษา

3.1คุณธรรม จริยธรรม

3.1.1หากไม่มีจะเกิดผลเสียอย่างไร

3.2ความสามัคคีของคนในสังคม

3.2.1หากไม่มีจะส่งผลอย่างไรกับสังคม

3.2.3ผลดีของการที่คนในสังคมมีคุณธรรม