ความเห็น 2514119

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

กุสุมา ลิ้มรุ่งเรือง
IP: xxx.11.97.193
เขียนเมื่อ 

เรียงความหัวข้อ "การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม"

โครงเรื่อง

1. การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 ประโยชน์ของการศึกษา

1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา

2. การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1 การนำการศึกษาไปพัฒนาตนเอง

2.2 เมื่อศึกษาแล้วเกิดประโยชน์อะไรกับตนเอง

3. การศึกษาเพื่อสังคม

3.1 การนำการศึกษาไปพัฒนาสังคม

3.2 การศึกษาทำให้สังคมมีคุณภาพอย่างไร

4. การศึกษาควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม

4.1 เมื่อนำคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปใช้ควบคู่กับการศึกษาแล้วสังคมพัฒนาอย่างไร

4.2 การใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในทางที่ถูกต้อง

4.3 การใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในทางที่ผิด

5. ผลกระทบต่อตนเองและสังคมเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา

5.1 ผลกระทบต่อตนเองเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา

5.2 ผลกระทบต่อสังคมเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา

6. การยกระดับการศึกษาของประชากรให้สูงขึ้น