ความเห็น 2513883

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ณัฐชา จันทร์ประภาพ
IP: xxx.11.95.199
เขียนเมื่อ 

การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม

โครงเรื่อง

1. ความหมายของการศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษาทั่วไป

1.2 ความหมายของการศึกษาในแง่มุมของดิฉัน

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2. การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง

2.2 การศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต

2.3 การศึกษาเพื่ออาชีพ

3. การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

3.1 การนำการศึกษาไปพัฒนาครอบครัว

3.2 การประยุกต์ใช้ในการบริหารครอบครัว

4. การศึกษาเพื่อนำไปประกอบอาชีพ

4.1 อาชีพที่จะทำในอนาคต

5. การศึกษาควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม

5.1 การใช้การศึกษาและความรู้ในทางที่ถูกต้อง

6. ผลประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมได้รับจากการมีพลเมืองที่มีการศึกษาควบคู่คุณธรรม

6.1 การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน