ความเห็น 2514298

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

วิชญ์ภาส ฤกษ์สมบูรณ์
IP: xxx.89.202.67
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่อง: การศึกษาเพื่อตัวเองหรือสังคม

1. การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.3 ผลกระทบจากการศึกษา

2. การศึกษาเพื่อตัวเอง

2.1 ศึกษาเพื่อตัวเองแล้วเกิดประโยชน์อะไร

2.2 ศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตในอนาคต

3. การศึกษาเพื่อสังคม

3.1 สังคมในชีวิตประจำวัน

3.2 ศึกษาแล้วสังคมจะมีสภาพอย่างไร

3.3 การพัฒนาชีวิตคนในสังคมเพื่อให้มีการศึกษา

4. การที่ไม่มีคนที่มีความรู้ในสังคม สังคมจะเป็นเช่นไร

5. พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสังคมที่ดีงาม