ความเห็น 2515231

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ประภิญญา ตงสาลี
IP: xxx.130.169.235
เขียนเมื่อ 

เรียงความเรื่อง ''การศีกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม''

1. การศึกษา

1.1 การศึกษาคืออะไร

1.2 ประเภทของการศึกษา

1.3 ผลที่ได้รับจากการศึกษา

2. การศึกษาเพื่อนสังคม

2.1 ลักษณะของการศึกษาเพื่อนสังคม

2.2 ผลที่ได้จากการศึกษา

2.3 เป้าหมายของการศึกษา

3. การศึกษาเพื่อนตนเอง

3.1 ประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ

3.2 แบบการศึกษา

3.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

4. การดูแลประชาชนที่ไม่ได้รับการศึกษา

4.1 แบบการศึกษาที่ควบคุบถึงทุกฝ่าย