ความเห็น 2513723

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

เขียนเมื่อ 

โครงเรื่อง : การศึกษาเพื่อสังคมหรือตัวเอง

1.การศึกษา

1.1 ความมายของการศึกษา

1.2 การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1 ศึกษาแล้วได้อะไร

2.2 สิ่งที่ได้มานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะไร

3.การศุกษาเพื่อสังคม

3.1 นำไปพัฒนาสังคม

3.2 ทำให้สังคมมีคุณภาพได้อย่างไร

4.ยกระดับสังคมให้ก้าวไกล

5.นำคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปใช้ควบคู่กับการศึกษาพัฒนาคน

6.ชี้แนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น