เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีคุณประโยชน์อย่างมากต่อวงการธุรกิจ ต่อองค์กรและต่อสังคมโดยรวม
แต่ในคุณประโยชน์ที่มีอย่างเอนกอนันต์  ก็แผงเร้นไปด้วยอันตรายและมหันตภัยแอบแฝง  ทั้งต่อองค์กรและสังคม
มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและประเด็นของผลกระทบที่มีต่อองค์กรและสังคม   ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ

** องค์กรของท่านได้รับผลกระทบอย่างไรจาก ICT
** อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
** จริยธรรม คุณธรรมและพฤติกรรมของคนสังคมสารสนเทศ
** เกมและบันเทิงในระบบอินเทอร์เน็ตที่มัวเมาเยาวชน
** องค์กรต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากกับเทคโนโลยีแต่เปล่าประโยชน์ สิ้นเปลืองและล่าสมัย
** ธุรกิจเอกชนชั้นนำใช้ประโยชน์จากไอทีหาผลประโยชน์และกำไรด้วยการผูกขาด
** หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพราะการผลิตบุคลากรไม่ทันกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ ICT
** ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ทำให้ไม่มีใครคิดจะสร้างสรรค์ผลงานด้าน IT
** ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ระบาดอยู่ตลอดเวลาทำลายข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์
** การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ทำให้ต้องคอยติดตามให้เท่าทัน

ฯลฯ

และประเด็นอื่น ๆ ที่กระทบต่อหน่วยงาน องค์กร และธุรกิจของท่าน   ร่วมเสนอประสบการณ์และเสนอวิธีการที่ท่านคิดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบเหล่านี้อย่างสร้างสรรค์และมีความหมาย

ตัวอย่างการนำเสนอความเห็นและประสบการณ์

http://gotoknow.org/archive/2006/03/11/00/47/22/e18476
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ ICT ในยุคโลกาภิวัฒน์

http://gotoknow.org/archive/2006/02/18/14/26/53/e15991
ผลกระทบที่มีต่อผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต