เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

  อนุทินล่าสุด

กิจกรรมเฝ้าระวังลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ศพค เทศบาลตำบลปากพะยูน

โครงการพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนงานครอบครัวอบอุ่นในระดับพื้นที่ สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย กิจกรรม เฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 ผู้ประสานงานระดับตำบล นายนเรศ หอมหวน โทร 089 7729573 ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลปากพะยูน มีกิจกรรมที่เด่น คือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่...

ออกลาย 72

มองดูเดือนเหมือนเตือนใจให้คิดถึงใครบางคน... ...

๕๖๕. คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่าง ขอแค่ให้สนุกกับสิ่งที่ทำ...

คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่าง ขอแค่ให้สนุกกับสิ่งที่ทำ...           เป็นคำพูดของ..พระนภดล สิริวํโส..ซึ่งผมคิดว่าเป็นความจริงที่สุด..จากประสบการณ์ที่ผมเห็นและจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง..ในตัวผมเอง... ...

Capstone project

คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ จัดอบรม วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 วิทยากร ผศ. ดร. พกุล พรพิบูลย์ จาก มช capstone project หมายถึงโครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อยกระดับผลลัพธ์ของการป...

เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Bitxxxxx ฉบับชาวบ้าน ตามทัศนะส่วนตัวครับ

เป็นเพียงทัศนะส่วนตัว เขียนขึ้นเพื่อเตือนสติ โปรดใช้วิจารณาในการอ่านน่ะครับ ด้วยความปราถนาดี เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Bitxxxxx ฉบับชาวบ้าน ตามทัศนะส่วนตัวครับ เงินอิเล็กทรอนิกส์ ในที่นี้ผมจะใช้คำว่า Bit%Toy คืออะไร ชัดเจนว่าเป็นสิ่งใช้แทนเงิน ในระบบอินเตอร์เน็ตนั้นเอง แต่ก่อนอื่นขอท้าวความระบบการเงินพอสังเขป (ตามทัศนะ) ดังนี้ ระบบการเงินปรกตินั้น ทุกๆ ประเทศจะมีคลังที่เก็บทองคำ เพื่อเป็นหลักประกันทรัพย์สินของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ใช้คำว่า ป...

ศาสตร์และศิลป์ของการสอน : ๒๓. ขยายความความรู้

บันทึกชุด ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยการสอน นี้ตีความจากหนังสือ The New Art and Science of Teaching เขียนโดย Robert J. Marzano ซึ่งเพิ่งออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้เอง ...

ชีวิตที่พอเพียง : 2944. เที่ยวสวิส ๒๕๖๐ : ๑๗. เรียนรู้จาก PMAC 2018 Coordinator Meeting … เรียนรู้เรื่องซับซ้อนและคอขาดบาดตาย

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ผมปรับสวิตช์สมองสู่โหมดทำงาน สองวันต่อไปนี้เป็นการลงรายละเอียด ของการเตรียมการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2018 ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒...

(170) อยากช่วยให้โลกร้อนหรือโลกร่มเย็น

(170) วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน ภารกิจและกิจกรรมที่ทำในวันนี้; แม้ว่าวันนี้จะต้องเตรียมตัวออกเดินทางไปจังหวัดสระบุรี แต่ภารกิจช่วงเช้าก็ยังคงเดิม แม่ถามว่าจะไปวัดไหม ความตั้งใจเดิมว่าจะอยู่ทา...

PLC ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ผู้เขียนมีกิจกรรม PLC ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี รอคุณครูมาร่วมกิจกรรมครับ ...

ชีวิตที่พอเพียง : 2945a. ความหมายของไม้ยืนต้น : (๕) น้ำกับป่า

ชีวิตที่พอเพียง : 2945a. ความหมายของไม้ยืนต้น : (๕) น้ำกับป่า บันทึกชุด ความหมายของไม้ยืนต้น นี้ ตีความจากหนังสือ The Hidden Life of Trees ซึ่งมีเรื่องราว ของน้ำที่เกี่ยวข้องกับไม้ยืนต้นและป่าโดยตรงอยู่ในบทที่ ๑๐ และ ๑๘ แต่จริงๆ แล้วมีเรื่องราวของน้ำแทรกอยู่ ในอีกหลายบท เช่นบทที่ ๘ เริ่มต้นด้วยข้อสรุปว่า ต้นไม้ทนอดอาหารได้ดีกว่าอดน้ำ บทที่ ๑๓ เล่าเรื่องต้นไม้ส่วนใหญ่ตายหากน้ำท่วมรากเป็นเวลานาน เพราะรากขาดอ็อกซิเจน แต่...

​ปัจฉิมกถาเนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตรของสถาบันอาศรมศิลป์ ครั้งที่ ๒

ปัจฉิมกถา ของ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช อุปนายกสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตรของสถาบันอาศรมศิลป์ ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การสั่งสมพลังปัญญาเพื่อชีวิต ............... บัณฑิตรุ่นที่สองของสถาบันอาศรมศิลป์ที่รักยิ่งทุกท่าน ผมขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการศึกษาเพื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรของบัณฑิตทุกท่าน ความสำเร็จนี้เป็นเรื่องยิ่งให...

RUR World University Ranking 2017

RUR World University Ranking 2017 ผมได้รับอีเมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยสำนักจัดอันดับ Round University Ranking (RUR) ประเทศรัสเซียโดยใช้ข้อมูลจาก Clarivate Analytics (formerly Thomson Reuters intellectual property & science business), USA ปีนี้ คือ RUR World University Ranking 2017 มีผลออกมาปรากฏอยู่ที่เว็บไซต์ http://roundranking....

หลักปฏิบัติการเรียนรู้ แบบ ๑๒ส.

เมื่อวานนี้ (๒๒ มิ.ย. ๖๐) ระหว่างที่อบรมอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน ผมผุดพบว่า กระบวนการเรียนรู้ตามนวคิด ๓PBL สามารถสงเคราะห์เป็นหลักปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ได้ ๑๒ ขั้นตอน เรียกว่า "๑๒ส."(อ่านว่า สิบสองสอ หรือ ย่อว่า สสส. หรือก็คือ ๓ส.) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เชิญพิจารณาครับ วิธีอ่าน สีฟ้าแสดง "คุณสมบัติของใจ" ที่ต้องพานักเรียนฝึกฝน บ่อย ซ้ำ ประจำ ยาวนาน ให้...

เข้าวัดฝึกปฏิบัติธรรม

10-11 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่วัดเกาะแก้ว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคร...

จิตตปัญญาเวชศึกษา ๒๙๓: "Professionalism Part II: มีทำไม? จำเป็นไหม? และเรียนได้ไหม?"

จิตตปัญญาเวชศึกษา ๒๙๓: "Professionalism Part II: มีทำไม? จำเป็นไหม? และเรียนได้ไหม?" คำถามที่สำคัญในการเรียนรู้คำถามหนึ่งก็คือ "เรียนไปทำไม?" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาของผู้ใหญ่ ที่เราเรียกว่า adult learning (มีศัพท์เท่ๆว่า "andragogy" เพื่อแยกออกจากการเรียนแบบเด็กๆ "pedagogy") ไม่ใช่เพราะว่าในเด็กไม่สำคัญ แต่เพราะว่าธรรมชาติของเด็กนั้นมีพื้นที่การเรียนมากมาย เปิดกว้าง รับได้เยอะ แทบจะไม่มีขีดจำกัด แต่ต่อมาขีดจำกัดก็ถูก...

จิตตปัญญาเวชศึกษา ๒๙๒: Professionalism Conference, Part I: First things first

จิตตปัญญาเวชศึกษา ๒๙๒: Professionalism Conference, Part I: First things first สองสามวันที่ผ่านมาได้ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาที่ฮ่องกง หัวข้อเป็นเรื่อง professionalism (ศัพท์บัญญัติของไทยคำนี้ เข้าใจว่ายังไม่ตายตัว? หรือใครทราบจะกรุณาชี้แนะก็จะเป็นพระคุณ) และหนทางที่จะพัฒนาให้มีสิ่งนี้ในการเรียนการสอนแพทยศาสตรบัณฑิต บอกได้เลยว่าสิ่งที่ได้เรียนจากงานประชุมครั้งนี้ คงจะต้องตกผลึกอีกนานพอสมควร แต่ต้องนำมาบันทึกเ...

​เปลี่ยนที่ใครอะไรเปลี่ยน..?

ผมมองตามเสียงเรียกให้ดูแว่นตาของลูกชายที่หักตรงกลางดั้งจมูกทำให้แยกกระจกตาอยู่ติดขาคนละด้านทำไงดีละ ก็ต้องไปร้านขายแว่นตาละสิ เมื่อเข้าไปร้านแรกคนขายก็นำกระจกตาออกแล้วเที่ยวไปวัดขนาดกับกรอบแว่นอยู่เป็นนาน สรุปมันเข้ากันไม่ได้คุณจะรอไหมคงเป็นสองสามวันจะสั่งมาให้ ขอบคุณครับ ผมขอคิดดูก่อนนะ แล้วเราก็เดินไปร้านที่สอง คนขายตั้งใจฟังเราและตรวจดูลักษณะแว่นตาที่หักนั้นแล้วนำไปวัดสายตาที่เครื่องแล้วเขาขอวัดสายตาคนใส่แว่นนี้ ทีนี้เขาแจ้...

จิตตปัญญาเวชศึกษา ๒๙๑ : ภาวะกตัญญูเฉียบพลัน Part II "หลุมพราง"

จิตตปัญญาเวชศึกษา ๒๙๑ : ภาวะกตัญญูเฉียบพลัน Part II "หลุมพราง" เขียนบทความอันแรกไป มีการสนทนาต่อเนื่องเกิดขึ้นน่าสนใจมาก เลยมี materials พอจะเขียนภาคต่อ เพื่อให้ทราบว่าเป็นภาคต่อก็เลยเรียกว่า Part II และมี subtitle ว่า "หลุมพราง" ออกตัวว่าไม่ได้ตั้งใจจะเขียนเป็นบทความวิชาการ ทั้งเหตุและผลรวมทั้งข้อแนะนำต่างๆเป็นเหตุผลส่วนตัว ไม่ได้อ้างอิงอะไร จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็โอเคทั้งนั้น และทางที่ดี เขียนมาเล่าให้ฟังจะชอบมากที่...

Self Reflection เรื่อง พรบ.หลักประกันสุขภาพ ; แล้วได้อะไร?

ครบหนึ่งสัปดาห์ของการลงมือศึกษาเรื่องหลักประกันสุขภาพ แม้อาจจะไม่ลึกซึ้งมากแต่ก็ทำให้ตื่นรู้สว่างในตนเอง การเริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้คือ อยากทราบว่าเขาขัดแย้งกันเรื่องอะไร แต่ไม่อยากอ่านข่าว จึงได้เ...

บทกวี : ท้องฟ้ากับหญ้าแพรก

...หญ้าแพรก... หรือท้องฟ้าจะเปลี่ยนสี ก่อนเคยมีฟ้าใสเข้มเต็มผืน ลดหลั่นเจือจางผ่านวันคืน แปรเป็นอื่นเปลี่ยนมืดหมองมัว เป็นฟ้ามืดดำแม้ยังเที่ยง หลบหลีกเลี่ยงกลางวันยังสลัว แรงลมโบกกรรโชกดูน่ากลัว หลงลืมตัวปลิวตามโลกโศกยิ่งนัก จึงขออยู่เพียงดินถิ่นหญ้าแพรก ่เหยียบย่ำแหลกโคลนตมจมปลัก ยอมกดต่ำชอกช้ำไร้คนภักดิ์ ถูกหาญหักใต้ฟ้ากว้างเคว้งคว้างไป รอคืนวันผันผ่านแม้นานเนิ่น กลางรอยเดินก้าวย่างทางไกลใกล้ คอยชะตาเมฆกลั่นจากหนใด ห...

( บันทึก )....ม่านบังตา..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

ม่าน บังตา....นั้น ปลด....ได้...แต่ม่านบังใจ..นี่ซิ.....จะปลดปล่อย..นั้น..ยากยิ่ง... คราบ..กิเลส..ที่มีเพียงสาม สี่ สิ่ง..รัก โลภ โกธร หลง....(ทำไมเป็นเช่นนั้น..ใครณู้บ้าง..ช่วยบอก..เอ...

วันศุกร์ วันสุข

สวัสดีครับ ตื่นเช้าวันนี้ ตื่นตั้งแต่ตี 4 ตื่นมาเพื่ออ่านหนังสือ อ้อคนเรายุคใหม่ อ่านหนังสือในอินเทอร์เน็ต อันที่จริง การอ่านหนังสือกระดาษก็ดี อ่านในจอก็ดี เพียงแต่ต้องฝึกฝนและปรับสภาพตนเอง มานึกถึงก่อนเที่ยงวานนี้่ ไปพบพูดคุยกับกัลยาณมิตรท่านหนึ่ง โยกย้ายกลับมาน่าน รับตำแหน่งหน้าที่ราชการใหญ่ แต่เขามีเนื้อคู่ตอนมีอายุจึงเลี้ยงลูกเรียนอยู่ชั้นประถม ส่วนผมมีลูกเรียนในระดับอุดมศึกษา ลูกผมเล่าว่า เขาเห็นว่า เด็ก ๆ สมัยใหม่ใช้แท็ปเล็ท สมาร์ทโฟนกันมา...

ถอดบทเรียนศูนย์ พัฒนาครอบครัว (ศพค) ต้องถอด สอด ใส่

มาคมครอบครัวศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมงานครอบครัวอบอุ่นในระดับพื้นที่ จัหวัดพัทลุง ได้รับโครงการมา 10 พื้นที่ ตำบล ซึ่ง แต่ละตำบลก็จัด กิจกรรมหลากหลายกันไป สำหรับศูนย์พัฒนาค...

เดินดิน....

-เพราะภารกิจในช่วงนี้ดูจะหนาแน่นไปสักหน่อย...แต่ก็ได้มีโอกาสแวะมาพักกาย พักใจ ติดตามอ่านบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของกัลยาณมิตรกันอยู่บ้าง...แม้ว่าจะไม่ได้ฝากร่องรอยอะไรเอาไว้เนื่องด้วยเหตุผ...

ออกลาย 71

พักเที่ยงวันกับวิวธรรมชาตินี้ ...

​ลมผ่านหู...?

เมื่อเราต้องการสิ่งใดเราต้องเดินทางไปค้นหามันจึงจะเจอแต่การเจอกันมันมีตัวแปรให้เราต้องคิดต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไง อย่างเราต้องการทำหนังสือสักเล่มเราไปหาร้านที่รับพิมพ์รับทำรูปเล่มรับถ่ายเอกสาร เมื่อเราแจ้งความต้องการว่าฉันต้องการอย่างนี้นะวันหยุดฉันว่างฉันต้องตรวจสอบนั่งดูแก้ไขร่วมอยู่ตรงนี้และ ไม่ได้คะ หนูต้องทำงานอย่างอื่นด้วยและเรื่องนี้คงเสร็จอาทิตย์หน้าเพราะมีงานค้างอยู่ เออดี งั้นผมคิดดูก่อนนะ ขอบคุณครับ เราก็เดินไปหาร้านใหม่ไปเจอลูก...

820. "ปาฎิหาริย์ของการขอบคุณ"

Gratitude เป็นเทคนิคง่ายๆ ที่ทำให้คนที่ทำรู้สึกถึงสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในชีวิต เป็นเทคนิคหนึ่งของการพัฒนาตนเองแนว Positive Psychology ... วิธีการคือการเขียนขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ในชีวิต เวลาข...

หมวดหมู่