Dr. Tanapol Kortana


ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Username
tanapolk
สมาชิกเลขที่
77244
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อดร.ธนพล ก่อฐานะ( Dr.Tanapol Kortana )


ว/ด/ป เกิด 2ตุลาคม 2502 อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

Email: [email protected]

การศึกษา

2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก

นวัตกรรมการจัดการ

2535

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

บริหาร

2524

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

บัญชี


ตำแหน่งงานถึงปัจจุบัน


หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ตำแหน่ง
ระยะเวลา

(เริ่มต้น-สิ้นสุด)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต.ค.2559-ปัจจุบัน Digital Smart Center
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้อำนวยการ ต.ค.2559-ปัจจุบัน

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2559-ปัจจุบัน

Christian University

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2558-ปัจจุบัน

มูลนิธินวัตกรรมการจัดการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์

กรรมการ/เลขาธิการและเหรัญญิก

2558-ปัจจุบัน

บริษัท พี.บี.เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Chief Executive Officer

2555-ปัจจุบัน

บริษัท อีลีทเทค เทเลคอม จำกัด

President

2553-ปัจจุบัน

Kasetsart University

ที่ปรึกษาโครงการ“ การไฟฟ้านครหลวง” คณะวิทยาศาสตร์

2557-2558

MBA Chulalongkorn University

Visiting Lecturer

2535-2557

Suan Sunandha Rajabhat University

Advisor to President

2553

Thai ICT Industry

Advisor

2553

Office of Small and Medium Enterprises

Consultant

2551


ประสบการณ์การฝึกอบรม

ปี พ.ศ.

หลักสูตร

หน่วยงาน

มกราคม 2559

กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยคริสเตียนในยุคเออีซี(AEC)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กุมภาพันธ์ 2558

Role of the Chairman Program (RCP)

Class 36/2015

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตุลาคม 2557

Director Accreditation Program (DAP) Certificate of Attendance

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2554

Multi-Channel Banking

TEMENOS The Banking Software Company

2552

More Collaborative and Creative in Business Commerce

ARIBA An SAP Company

2550

อบรมระบบการบริหาร Business Intelligence (BI)

Business Intelligence of SAP


ผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ.

ประเภท

รายการ

หน่วยงาน

2562 บทความ บทความเรื่อง“ ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและผลการดำเนินงานทางธุรกิจ: ผู้ประกอบการ SMEs ในกรุงเทพฯประเทศไทย” ได้รับการยอมรับในวารสารวิชาการการจัดการห่วงโซ่อุปทานนานาชาติ (IJSCM) [ISSN2050-7399 ZX (ออนไลน์), 2051-3771 (ฉบับพิมพ์)] เผยแพร่ในฉบับปกติของ 30 ตุลาคม 2562 (ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 5)

For paper entitled “The effectiveness of risk management and business performance: SMEs in Bangkok, Thailand" has been accepted for International Journal of Supply Chain Management (IJSCM) [ISSN2050-7399 ZX (Online), 2051-3771 (Print)] that would be Published in the Regular issue of 30 October 2019 (Volume 8, No. 5)
เทคโนโลยี Exceling
สำนักพิมพ์วิชาการ, สหราชอาณาจักร 289 Murchison Road Leytonstone, London, Essex, UK E10 6LT

2559

งานวิจัย

โมเดลการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชนของประเทศไทย

Model links Electronic Logistics and Supply Chain of Investment between Public and Private Sector of Thailand

วิชาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2558

งานวิจัย

โมเดลนวัตกรรมการจัดการในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร

An Innovative Management Model to Enhance the Competitive Potential for Entrepreneurs in Bangkok, Thailand

วิชาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2558

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนในประเทศไทย

Factors Influencing to the Success in the Implementation of

Good Governance of Public Companies in Thailand

วิชาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2558

หนังสือ

นักต่อสู้วิกฤต(Crisis Fighter) ISBN: 978-616-7731-09-4

2555

งานวิจัย

ประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

The Effectiveness of Electronic Logistic Manaement : Antecedents and Outcome

ดุษฏีนิพนธ์สาขานวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลงานที่ได้รับการยกย่องประสบการณ์อื่นๆ

 • บริหารการตลาดบริหารด้านไอที บริหารด้านบัญชีและการเงิน
 • การทำธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การบริหารโครงการ ERP
 • การบริหารโครงการ CoreBanking
 • การบริหารระบบการจัดการการท่าอากาศยาน
 • การวางระบบซอฟแวร์การป้องกันการฟอกเงิน (AML)
 • การบริหารโครงการ Network (FTTx)
 • ที่ปรึกษาโครงการ Project Management Consultant
 • การนำนวัตกรรมการจัดการ (Innovative Management) มาใช้เป็นยุทธศาสตร์สำหรับองค์กร
 • วิทยากรณ์พิเศษในการสอนผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
 • ระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายด้านการเงิน (Spend Management)
 • ระบบงานซอท์ฟแวร์การป้องกันการทุจริต (Fraud Detection)

Article; http://www.gotoknow.org/dashboard

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท