Praepattra
ผู้ช่วยศาตราจารย์ Praepattra Kiaochaoum

Praepattra


อาจารย์ประจำ
Nakhon Pathom Rajabhat University
Username
praepat
สมาชิกเลขที่
19471
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา
 

(Studying) Doctor of Philosophy program in Human and Community Resource Development

Kasetsart University

Master of Science Program in Industrial and Organizational Psychology
Bachelor of Science Program in Industrial and Organizational

Bachelor of Education Program in Home Economics Education

พ.ศ. 2546 ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรม (I/O 15)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2541 ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขา ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.54)

พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 10 ม.ธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตร Interactive eLearning Content by CourseLab ม.ไซเบอร์ไทย

การศึกษาทางธรรม

พ.ศ. 2551 จบธรรมศึกษาชั้นเอก สำนักเรียนวัดยานนาวา

พ.ศ. 2550 จบธรรมศึกษาชั้นโท สำนักเรียนวัดยานนาวา

พ.ศ. 2549 จบธรรมศึกษาชั้นตรี สำนักเรียนวัดยานนาวา

การศึกษาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน

พ.ศ. 2565- 2566 หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ

พ.ศ. 2551 พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท วัดป่าเจริญราช จ. ปทุมธานี

- ปัจจุบัน พระวิปัสสนาจารย์ของวัดป่าเจริญราช

 สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ภาวนาแบบ " พองหนอ - ยุบหนอ"

พ.ศ. 2551 พระอาจารย์ปราโมทย์ ปราโมชฺโช สวนสันติธรรม จ.ชลบุรี 

- ปัจจุบัน วิปัสสนากรรมฐาน ภาวนาแบบ " ดูจิต"

พ.ศ. 2551 พระอาจารย์อารยะวังโส วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน

- ปัจจุบัน สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ภาวนาแบบ " พุท - โธ"

พ.ศ. 2548 โยคะสมาธิ กับ ครูแหม่ม

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชา รัฐศาสตร์ และกลุ่มวิชา "อาเซียนศึกษา"  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

นักวิชาการ นักวิจัย นักเขียนอิสระ

พ.ศ.2550-2554 อาจารย์ประจำ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน และอาจารย์ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม

พ.ศ. 2546 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

พ.ศ. 2545 ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยอาจารย์ วิชาศิลปการดำรงชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2541 เจ้าหน้าที่วิจัย วิทยาเขตกระบี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รายงานวิจัย

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2564). รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกเชิงสร้างสรรค์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวนวัตวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว, ภารณี นิลกรณ์ และ เก่งกาจ ต้นทองคำ. (2564). รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

 

ผลงานทางวิชาการ  วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ

คุณภาพของวารสาร  TCI 1

Praepat Yodkaew. 2022. Intangible Cultural Heritage: The Wisdom of Teen Jok weaving of Lao Khrang Ethnic Group in Phrong Madua Subdistrict Municipality, Mueng , Nakhon Pathom Province. Interdisciplinary Research Review Vol. 17 No. 3 (2022): May - June 2565, Nakhonpathom Rajabhat University. Pages 28 – 33. 

https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/245379

ผลงานทางวิชาการ  วารสารวิชาการ ระดับชาติ

คุณภาพของวารสาร  TCI 1

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2566. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกเชิงสร้างสรรค์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี. วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  เดือน มกราคม ปี 2566 หน้า 14-30.

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JSC/article/view/261304/176102

คุณภาพของวารสาร TCI 2

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2564. การดำรงอยู่ของการทอผ้าตีนจกของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2564): มกราคม-มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.หน้า 79-91.

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/article/view/246372

วารสารในประเทศไทย 

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2561. กะละแมลุงพร: สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้านวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐. วารสารวิจัยวัฒนธรรม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561. กรุงเทพ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. หน้า 35-49

http://journal.culture.go.th/roc1_1/mobile/index.html#p=1

แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม. 2549. การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ การมีส่วนร่วมกับทัศนคติต่อโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนครนายก. สยามวิชาการ, 7(2), 41-62. 

 

ผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

ผลงานตีพิมพ์ในรายงานการประชุมทางวิชาการหรือเอกสารประชุม (proceedings)

Praepat Yodkaew. 2018. The study of Sacrifice Dance to Phra Pathommachedi Pagoda in Nakhon Phathom, Thailand. ในการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Praepat Yodkaew. 2017.  The Relationship between The 12 National Core Values Behaviors and Ethical  Behaviors of Students in Nakhon Pathom Rajabhat University. ในการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

ผลงานทางวิชาการ  ประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

ผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings)

 

แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม. 2566. การเสริมสร้างสุขภาพด้วยการสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ ตามแนวทางของพระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า) .  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 13 กรกฎาคม 2566. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า  1891-1905  เข้าถึงได้จาก

http://dept.npru.ac.th/conference15/data/files/15_NPRU_Conference_Proceeding.pdf


แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม. 2566. การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยการสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ .  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 13 กรกฎาคม 2566. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 1906-1921  เข้าถึงได้จาก

http://dept.npru.ac.th/conference15/data/files/15_NPRU_Conference_Proceeding.pdf

 

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2565. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคลองเจดีย์บูชา ตามแผนแม่บทบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) .  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวันที่ 8 กรกฎาคม 2565. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า  2841-2850  เข้าถึงได้จาก

https://publication.npru.ac.th/bitstream/123456789/1847/1/npru-260.pdf

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2565. การออกแบบลายผ้าทอพื้นเมืองลวดลายทวารวดีโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองอย่างสร้างสรรค์ .  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 8 กรกฎาคม 2565. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า  2851-2862.  เข้าถึงได้จาก

http://dept.npru.ac.th/conference14/data/files/14_NPRU_Full_Paper_Online_final.pdf

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2565. การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกของกลุ่มทอผ้าโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม . รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 8 กรกฎาคม 2565. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 2863-2872. เข้าถึงได้จาก

https://publication.npru.ac.th/bitstream/123456789/1849/1/npru-262.pdf 

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2565.  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 8 กรกฎาคม 2565. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  หน้า  2873-2886.

http://dept.npru.ac.th/conference14/data/files/14_NPRU_Full_Paper_Online_final.pdf

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2564). การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 1718-1732. เข้าถึงได้จาก https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/img/gallery/article_18/full_18_12May.pdf

แพรภัทร ยอดแก้ว และภารณี นิลกรณ์. (2564). การศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการแพทย์พื้นบ้านในชุมชนลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพเชิงสร้างสรรค์.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 1896-1909.

แพรภัทร ยอดแก้ว และ เก่งกาจ ต้นทองคำ. (2564). แนวทางการอนุรักษ์ผ้าทอมือที่ย้อมด้วยวัสดุจากธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งชุมชนบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือสีธรรมชาติ.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 1931-1942.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2564. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 11 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. หน้า 379-388. เข้าถึงได้จาก  https://drive.google.com/file/d/1WIFexqnIuNhduvywTZ-v279GkzQTAd0k/view

แพรภัทร ยอดแก้ว, ภารณี นิลกรณ์, เก่งกาจ ต้นทองคำ และญาณภัทร ยอดแก้ว. 2564. การสังเคราะห์งานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 11 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. หน้า 403-411.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2564. แนวทางการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการทอผ้าตีนจกของชุมชนลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม. Proceeding รวมบทความวิจัย โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. หน้า 445-460. เข้าถึงได้จากhttps://drive.google.com/file/d/1_9L7nT8Do8_lhlgbly7M8tPbmoTQnCAZ/view

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2563. รูปแบบการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  หน้า 3493-3505.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2563. การอนุรักษ์ผ้าทอลาวครั่งกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุ์ลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  วันที่ 10 กรกฎาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 3570-3582.

สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์, แพรภัทร ยอดแก้ว และคณะ. 2563. วิถีสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  หน้า 3550-3561.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2563. รูปแบบการดำเนินงานธุรกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 (5+BAs National Conference 2020)  วันที่ 9 กรกฎาคม 2563. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 450-460.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2562. ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 1407-1419.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2562. ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 1420-1428.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2561). ผ้าทอลาวครั่งลายดอกมะเดื่อ: ผ้าทอพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่  2-5  ธันวาคม 2561. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2561). ชุมชนวังตะกู: ชุมชนต้นแบบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่  2-5  ธันวาคม 2561. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2561). ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2561). มะเดื่อ : เรื่องราวจากพระไตรปิฏกสู่อัตลักษณ์ชุมชนลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ปี 2561 วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2560). การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2560). การจัดการความรู้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช้ SECI Model. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 แพรภัทร ยอดแก้ว. (2559). การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. หน้า 453-462

 

พ.ศ.2560 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “กะละแมลุงพร: สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สินค้านวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0” ในการประชุมวิชาการ ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7” ในวันพฤหัสบดีที่ 3  สิงหาคม 2560  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางจริยธรรมและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา”  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของจังหวัดนครปฐม” และ “การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม”  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล กับพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นำนักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครปฐม”  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 ม.มหิดล วันที 24-25 มีนาคม 2559

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโดยการอ่านหนังสือนิทานธรรมะ ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม”  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 14 มกราคม 2559

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนการดำเนินงานหมู่บ้านศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม”  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิตอล จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ในโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำขวัญประจำจังหวัดในภาคใต้: สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่ประชาคมอาเซียน” โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้ชื่อ “สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำขวัญประจำจังหวัดในภููมิภาคตะวันตก: สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในแนวคิด "พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์ประเทศไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำขวัญประจำจังหวัดในประเทศไทย: สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่ประชาคมอาเซียน”  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในเรื่อง “ภัยธรรมชาติกับการจัดการอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ประเทศ และ อาเซียน” สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมอาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม”และงานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 4 ธันวาคม 2557

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของเยาวชนท้องถิ่นที่มีต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU ครั้งที่ 6 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติต่อหลักธรรมาภิบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของเยาวชนในท้องถิ่น: กรณีศึกษาโรงเรียนแหลมบัววิทยา จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลัง การศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 25 มีนาคม 2557

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการสอนวิชาอาเซียนศึกษา โดยการใช้ Facebook เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 10 ระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่อง"นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์คุณค่าของงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2556 จังหวัดนครปฐม.

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU ครั้งที่ 5. วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติธรรมกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา"

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา"

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของผู้บริหารบริษัท” ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ อ.สามพราน จ.นครปฐม"

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMART 3 (ครั้งที่ 3) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การพัฒนาพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMART 3 (ครั้งที่ 3) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2553 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับทัศนคติที่มีต่อการศึกษาธรรมศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม” ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 7 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พ.ศ.2551 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม” ของสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1 เรื่อง “พุทธศาสนากับการพัฒนา" ในกลุ่มที่ 3 คือ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการศึกษา" วันที่ 16 กันยายน 2551

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท