แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

แพรภัทร


อาจารย์ประจำ
Nakhon Pathom Rajabhat University
Username
praepat
สมาชิกเลขที่
19471
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

(Studying) Doctor of Philosophy program in Human and Community Resource Development

Kasetsart University

Master of Science Program in Industrial and Organizational Psychology

Bachelor of Science Program in Industrial and Organizational

Bachelor of Education Program in Home Economics Education

พ.ศ. 2546 ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรม (I/O 15)

ม.เกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ม.รามคำแหง

พ.ศ. 2541 ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขา ศึกษาศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์ (KU.54)

พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 10 ม.ธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตร Interactive eLearning Content by CourseLab ม.ไซเบอร์ไทย

การศึกษาทางธรรม

พ.ศ. 2551 จบธรรมศึกษาชั้นเอก สำนักเรียนวัดยานนาวา

พ.ศ. 2550 จบธรรมศึกษาชั้นโท สำนักเรียนวัดยานนาวา

พ.ศ. 2549 จบธรรมศึกษาชั้นตรี สำนักเรียนวัดยานนาวา

การศึกษาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน

พ.ศ. 2551 พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโทวัดป่าเจริญราช จ. ปทุมธานี

- ปัจจุบัน พระวิปัสสนาจารย์ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ภาวนาแบบ " พองหนอ - ยุบหนอ"

พ.ศ. 2551 พระอาจารย์ปราโมทย์ ปราโมชฺโช สวนสันติธรรม จ.ชลบุรี

- ปัจจุบัน วิปัสสนากรรมฐาน ภาวนาแบบ " ดูจิต"

พ.ศ. 2551 พระอาจารย์อารยะวังโส วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน

- ปัจจุบัน สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ภาวนาแบบ " พุท - โธ"

พ.ศ. 2548 โยคะสมาธิ กับ ครูแหม่ม

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา "อาเซียนศึกษา" และกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา หน่วยบริการวิชาการธรรมสุทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

วิทยากรประจำศูนย์คุณธรรม นักวิชาการ นักวิจัย นักเขียนอิสระ

พ.ศ.2550-2554 อาจารย์ประจำ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน และอาจารย์ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม

พ.ศ. 2546 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม

พ.ศ. 2545 ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยอาจารย์ วิชาศิลปการดำรงชีวิต ม.เกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2541 เจ้าหน้าที่วิจัย วิทยาเขตกระบี่ ม.เกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

พ.ศ.2561 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The study of Sacrifice Dance to Phra Pathommachedi Pagoda in Nakhon Phathom, Thailandในการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2561 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Relationship between The 12 national core values Behaviors and Ethical Behaviors of Students in Nakhon Pathom Rajabhat Universityในการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ผลงานทางวิชาการระดับชาติ

พ.ศ.2561 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ผ้าทอลาวครั่งลายดอกมะเดื่อ: ผ้าทอพื้นเมืองแบบโบราณอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”และ ชุมชนวังตะกู: ชุมชนต้นแบบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พ.ศ.2561 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง มะเดื่อ : เรื่องราวจากพระไตรปิฏกสู่อัตลักษณ์ชุมชนลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ปี 2561 วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ.2561 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2560 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง กะละแมลุงพร: สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สินค้านวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0” ในการประชุมวิชาการ ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2560 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ได้รางวัลนำเสนอระดับดีมาก

พ.ศ.2560 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช้ SECI Model” และ “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การพัฒนาสินค้าตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษานายอนันท์  ดวงเที่ยง ปราชญ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของจังหวัดนครปฐม” และ “การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล กับพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นำนักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครปฐมในการการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 ม.มหิดล วันที 24-25 มีนาคม 2559

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโดยการอ่านหนังสือนิทานธรรมะ ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 14 มกราคม 2559

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนการดำเนินงานหมู่บ้านศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิตอล จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ในโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำขวัญประจำจังหวัดในภาคใต้: สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่ประชาคมอาเซียน” โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้ชื่อ “สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำขวัญประจำจังหวัดในภููมิภาคตะวันตก: สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในแนวคิด "พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์ประเทศไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำขวัญประจำจังหวัดในประเทศไทย: สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในเรื่อง ภัยธรรมชาติกับการจัดการอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ประเทศ และ อาเซียน” สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมอาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม”และงานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 4 ธันวาคม 2557

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของเยาวชนท้องถิ่นที่มีต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU ครั้งที่ 6 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อหลักธรรมาภิบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของเยาวชนในท้องถิ่น: กรณีศึกษาโรงเรียนแหลมบัววิทยา จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลัง การศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 25 มีนาคม 2557

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการสอนวิชาอาเซียนศึกษา โดยการใช้ Facebook เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 10 ระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่อง"นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าของงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2556 จังหวัดนครปฐม.

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU ครั้งที่ 5. วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติธรรมกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา"

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา"

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของผู้บริหารบริษัท” ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ อ.สามพราน จ.นครปฐม"

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMART 3 (ครั้งที่ 3) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การพัฒนาพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMART 3 (ครั้งที่ 3) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2553 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับทัศนคติที่มีต่อการศึกษาธรรมศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม” ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 7 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พ.ศ.2551 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม” ของสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1 เรื่อง “พุทธศาสนากับการพัฒนา" ในกลุ่มที่ 3 คือ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการศึกษา" วันที่ 16 กันยายน 2551

ผลงานบทความวิชาการ

พ.ศ.2553 บทความวิจัยเรื่อง "การใช้พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ" ตีพิมพ์ในวารสาร สยามวิชาการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 15 พฤศจิกายน 2552 - กุมภาพันธ์ 2553

พ.ศ.2552 บทความวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ที่ประเมินการสอนผ่านทางอินเตอร์เนต " ตีพิมพ์ในวารสาร สยามวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 13 มีนาคม - พฤษภาคม 2552

พ.ศ.2552 บทความวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม" วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎตะวันตก ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2551

พ.ศ.2549 บทความวิจัยเรื่อง "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ การมีส่วนร่วมกับทัศนคติที่มีต่อโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนครนายก" ตีพิมพ์ในวารสาร สยามวิชาการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2549

พ.ศ.2548 บทความเรื่อง "ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม" ตีพิมพ์ในวารสาร สยามวิชาการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เมษายน - กันยายน พ.ศ. 2548

งานบริการวิชาการ อ.แพรภัทร ยอดแก้ว เป็นวิทยากรในโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการจิตตปัญญาศึกษา สำหรับพระวิทยากร ณ วัดป่าปฐมชัย วันที่ 7-8 เมษายน 2559

โครงการจิตตปัญญาศึกษา สำหรับค่ายผู้นำนักศึกษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 5-7 มีนาคม 2559

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีตามวิถีไทย วิถีพุทธของผู้สูงอายุ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 20 มิถุนายน 2558

โครงการอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียน ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 22 มิถุนายน 2558

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงวัยตามวิถีพุทธธรรม ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม วันที่ 28 มิถุนายน 2558

โครงการดนตรีสร้างสรรค์พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

โครงการศิลปะสร้างสรรค์สู่อาเซียน (Art for ASEAN) ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ดี เสริมสร้างชีวีผู้สูงวัย ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างสุขภาวะจิตที่ดีด้วยพุทธธรรม วัดเดชานุสรณ์ ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 15 ธันวาคม 2557

โครงการอบรมเรื่องแนวทางในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลบางพลีน้อยให้แก่ตัวแทนชุมชนและประชาชน ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 25 มกราคม 2558

โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนอาเซียนในชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน วัดโพรงมะเดื่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม วันที่ 22 มีนาคม 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน วัดโพรงมะเดื่อ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 25-26 มกราคม 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนแหลมบัววิทยา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557

โครงการ HSP Camp 2013 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2556ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จ.ระยอง

โครงการประชาคมอาเซียนสู่เยาวชนไทยในท้องถิ่น วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนวัดคอกช้าง ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนวัดโคกเขมา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 9-10 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายอาสาวิชาการ เพื่อน้องนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เทิดไท้องค์ราชินี” โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2556
งานวิทยากร

พ.ศ.2556 วิทยากรค่ายคุณธรรม บรรยายเรื่อง “การพัฒนาความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) และการพัฒนา 7 Habits เพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง" ณ วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ จ. นนทบุรี จัดโดย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (23-25 มี.ค. 56)

พ.ศ.2556 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการบนความหลากหลายของวัฒนธรรมและสไตล์การทำงานของประชากรอาเซียน" ณ ศาลกลางจังหวัดนนทบุรี จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี (14 มี.ค. 56)

พ.ศ.2556 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (1 ก.พ. 56)

พ.ศ.2556 วิทยากรบรรยายเรื่อง “โรงเรียนวัดสุวรรณก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (29 ม.ค. 56)

พ.ศ.2555 วิทยากรบรรยายเรื่อง“ ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในชุมชนอย่างมีความสุข" อบต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม (15 ก.ค. 55)

พ.ศ.2555 วิทยากรบรรยายเรื่อง“ คุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสำเร็จในชีวิต" คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (3 ก.ค. 55)

พ.ศ.2555 วิทยากรบรรยายเรื่อง“ คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างจรรยาบรรณเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต" คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (14 มี.ค. 55)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "AQ EQ MQ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" โครงการอบรมบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.) (10 ส.ค.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "โปรแกรมความคิด(Mindset) : พลังภายในสู่ความสำเร็จของชีวิตและงาน" โครงการอบรมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทดีอีพีเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร (6 ส.ค.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรอบรมเยาวชนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดโดย อบต.ยายชา จ.นครปฐม จัด ณ วัดป่าเจริญราช อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (20-22 ก.ค.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง " คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมปัจจุบัน" และ "วิธีคิดเพื่อชีวิตมีความสุข" ในโครงการผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จัดโดย อบต.ยายชา สามพราน นครปฐม ณ วัดเดชานุสรณ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม (15 ก.ค.54)

พ.ศ. 2554 วิทยากรบรรยายคุณธรรม จริยธรรมเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การเพื่อเพิ่มประภาพในการทำงาน" จัดโดย กรมวิชาการเกษตร ในระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ.2554

พ.ศ. 2553 วิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาศักยภาพตามแนวคิด 7 อุปนิสัย (7 Habits) เพื่อเพิ่มประภาพในการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา " ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแผนกอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2553

พ.ศ. 2553 วิทยากรบรรยายเรื่อง จิตวิทยาอุตสาหกรรม ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของตนตามแนวคิด 7 อุปนิสัย (7 Habits) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน" เพื่อเสริมสร้างมุมมองและวิธีคิดให้กับพนักงานในระดับหัวหน้าและผู้จัดการ จัดโดย บริษัท Brady Technologies (Thailand) Co., Ltd. ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2553

พ.ศ. 2553 วิทยากรบรรยายสัมมนาวิชาการเรื่อง “เมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สวนทางกับจริยธรรมในโลกปัจจุบัน" จัดโดย นิสิตปริญญาโท สาขาพุทธศาสนา ภาคพิเศษรุ่น ๒๒มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. 2553 วิทยากรประจำ "โครงการค่ายพุทธบุตร" ครั้งที่ 3 วัดป่าเจริญราช คลอง 11 จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน พ.ศ.2553

พ.ศ. 2551 วิทยากรประจำ “โครงการกินอย่างไรให้สวยสดใส" จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551 วิทยากรประจำ “โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม" นักศึกษาโครงการทวิภาคีกับเครือซิเมนต์ไทย (SCG) จัดโดย บริษัท SCG Network Management จำกัด ณ วัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

นวัตกรรมการสอน

พ.ศ.2552 E-Learning ธรรมศึกษา ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม

http://www.songkacenter.org/moodle/

พ.ศ.2551 บทเรียน E-Learning วิชา การบริหารความขัดแย้งhttp://202.57.184.153/moodle/course/view.php?id=228

พ.ศ.2551 บทเรียน E-Learning วิชา ธรรมศึกษา

http://www.songkacenter.org/moodle/

พ.ศ.2550 บทเรียน E-Learning วิชา Organization and Management

http://202.57.184.153/moodle/course/view.php?id=3

พ.ศ.2550 บทเรียน E-Learning วิชา Organization Theory

http://202.57.184.153/moodle/course/view.php?id=26

พ.ศ.2549 บทเรียน E-Learning วิชา Business Ethics and Business Environment

http://202.57.184.153/moodle/course/view.php?id=8

พ.ศ.2548 บทเรียน E-Learning วิชา Business Ethics และวิชา Business and Environment

วิชาที่สอน

1. Organization and Management การจัดองค์การและการจัดการ

2. Organization Theory ทฤษฎีองค์การ

3. Conflict Management การบริหารความขัดแย้ง

4. Ethics Business จริยธรรมทางธุรกิจ

5. Business and Environment ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

6. Entrepreneur Ethics and Business Environment สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและจริยธรรมของผู้ประกอบการ

7. ASEAN Studies อาเซียนศึกษา

ปัจจุบันพ.ศ.2553-2551 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ http://gotoknow.org/blog/goodproject

ประสบการณ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่สำคัญในอดีต

พ.ศ.2549 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “ครูบ้านนอก" ของกลุ่มนักศึกษาอาสาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม นำคณะนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานอาสา ณ หมู่บ้านพนาสวรรค์ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2549 ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา http://www.bannok.com/volunteer/autopage/show_page.php?h=31&s_id=10&d_id=10

พ.ศ.2549 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “ครูบ้านนอก" นำคณะนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานอาสา ณ หมู่บ้านชาวเขา อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2549 ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา http://www.bannok.com/volunteer/autopage/show_page.php?h=31&s_id=13&d_id=13

พ.ศ.2549 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน" ของกลุ่มนักศึกษาอาสา ณ โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2549

พ.ศ.2549 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน" ของกลุ่มนักศึกษาอาสา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2549

พ.ศ.2549 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “บวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพระราชกุศล" นำคณะนักศึกษาบวชเนกขัมจาริณี ณ วัดเอก อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2549

พ.ศ.2549 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน" นำคณะนักศึกษา จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2549

พ.ศ.2548 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “ครูบ้านนอก" ของกลุ่มนักศึกษานำคณะนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานอาสา ณ หมู่บ้านผามูบ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2548 ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา

พ.ศ.2548 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน" ของกลุ่มนักศึกษาอาสา มหาวิทยาลัยสยาม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท