แนวคิดในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เครติดยูเนียน ในสถานประกอบการ ในสถานที่ราชการ ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ อีกมากมาย


แนวคิดในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เครติดยูเนียน ในสถานประกอบการ สถานที่ราชการ และอื่น ๆ อีกมากมาย


บันทึกนี้เขียนหลังจาก เข้าร่วมโครงการเสวนาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย (ครั้งที่ 2)
เรื่อง "100 ปีสหกรณ์ : จุดเปลียนแห่งการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ"


ในวงการสหกรณ์มีคนพูดเสนอความคิดเห็นในการเสวนาเยอะมาก ผู้เขียนจึงเสนอในการเสวนาอย่างพอเพียง และนำมาเสนอเพิ่มเติมผ่าน
FB_Peeraphong Varasen และ เพจ การสหกรณ์ไทย By พีระพงศ์ วาระเสน เนื่องด้วย จินตนาการจาก พระบิดาสหกรณ์ไทย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระองค์ท่านทรงเป็นองค์ปาฐกถา (นักพูด) ในกิจการงานต่าง ๆ มากมาย แต่ในอีกด้านหนึ่งพระองค์ทรงเป็นนักหนังสือพิมพ์ นักประพันธ์ (นักเขียน) ประกอบกับสังคมออนไลน์ ให้โอกาสในการเขียนเผยแพร่ได้ง่ายขึ้น จึงขอนำเสนอความคิดเห็นแบบเขียนประกอบมาด้วย


แนวคิดในการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย


1. สหกรณ์ เป็นเรื่องของ การแบ่งปัน สร้างสรรค์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ตามนิยามสหกรณ์ สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความต้องการอันจำเป็น(need) และความมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตย
ภายใต้ปรัชญาสหกรณ์ "ช่วยตน ช่วยกัน" (self help & mutual help)

อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/520514

2. ความเป็นสหกรณ์ที่แท้จริงตามนิยามสหกรณ์ จึง มีความสำคัญกว่า ธุรกิจการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการอันจำเป็น(need) ทางด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว สหกรณ์ทั้งประเภทออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน ยังต้องตอบสนองความต้องการอันจำเป็น(need) ทางด้านสังคม และวัฒนธรรมด้วย


3. สหกรณ์มุ้งเน้นการรวมคนเป็นสำคัญ การรวมทุนเป็นเพียงวัตถุประสงค์รอง อ้างอิงหลักการสหกรณ์ จากหนังสือที่พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2482

อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/557989


4. ในสถานประกอบการ เกิดความเห็นไม่ตรงกันระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง เมื่อจะจัดตั้่งสหกรณ์ขึ้น เนื่องจาก มีการสอนเรื่อง การสหกรณ์ว่าการรวมกันของลูกจ้างในสถานประกอบการเพื่ออำนาจต่อรอง ต่อรองกับนายจ้าง จึงมีความขัดแย้งกันตั้งแต่เริ่มต้น ให้เปลียนความเข้าใจใหม่ว่า การรวมตัวเป็นสหกรณ์นั้นเพื่อ ให้เกิด การประหยัดเนื่องจากระดับขนาดจากการรวมกัน ( Economies of scale จากการรวมกัน ) สหกรณ์ประเภทอื่นก็นำไปใช้ได้เช่นกัน


5. สหกรณ์ในสถานประกอบการลูกจ้าง จะไม่มีเวลา บางครั้งต้องประชุมกันตอนพักกลางวัน เพราะมิเช่นนั้น จะขาดรายได้ จากคำกล่าวที่ว่า "เงินเดือนไว้ใช้หนี้ โอทีไว้กินข้าว" การจะให้ลูกจ้าง นายจ้าง เข้ามารับความรู้ควาเข้าใจเรื่อง การสหกรณ์ทำได้ยากเพราะเวลาไม่มี ให้ปรับตามสมัยนิยม ใช้ digital training หรือ mobile training การประชุมก็เช่นเดียวกัน ใช้ digital meeting หรือ mobile meeting โดยปรับ พรบ.สหกรณ์ให้รองรับกิจกรรมทาง digital ให้เหมาะสม จะทำให้สามารถใช้วิธีการสหกรณ์ในการสร้างประโยชน์สุขให้กับ นายจ้างและลูกจ้างได้สะดวกขึ้น


6. จำแนกประเภทของสหกรณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม แล้วจะใช้วิธีการสหกรณ์ในชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น
กลุ่มที่ 1 สหกรณ์ภาคเกษตร คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม
กลุ่มที่ 2 สหกรณ์นอกภาคเกษตร คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า
กลุ่มที่ 3 สหกรณ์อเนกประสงค์ คือ สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์บริการ

การกำหนดประเภทสหกรณ์ครั้งที่ 1 โดยกฎกระทรวง ระหว่างปี 2495-2511 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 มีสหกรณ์ 22 ประเภท
อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/551320

7. การเลือกตั้ง ในสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนในสถานประกอบการ
เป็นสหกรณ์ขั้นปฐม (primary cooperative) ให้มีการเลือกตั้งที่เป็นไปตามหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 2
คือ one member one vote หนึ่งสมาชิก หนี่งเสียง
รายละเอียด https://www.gotoknow.org/posts/595951
และ https://www.gotoknow.org/posts/598559


8. การให้บริการ พัฒนาโดยการให้ความรู้ทบทวนแก่พนักงานสหกรณ์ ให้เข้าใจ ปรัชญาสหกรณ์ นิยามสหกรณ์ ค่านิยมสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์ โดยให้รู้และเข้าใจว่า สหกรณ์นั้น สมาชิกสหกรณ์เป็นทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการ (co-owner , co-customer) ถึงแม้ว่าพนักงานสหกรณ์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยก็ตาม ในขณะทำหน้าที่เป็นพนักงานสหกรณ์ ต้องให้บริการสมาชิกสหกรณ์(เจ้าของ) ในบทบาทหน้าที่ของพนักงานสหกรณ์ โดยเอื้อเฟื้อต่อสมาชิกสหกรณ์อย่างเต็มใจ และเต็มที่
https://www.gotoknow.org/posts/594642
https://www.gotoknow.org/posts/520514
https://www.gotoknow.org/posts/598559

9. สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ในสถานประกอบการ มีสมาชิกสหกรณ์ที่ดี และมีวินัยการเงินเป็นส่วนใหญ่ และในปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน บูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ เงินที่มาผ่านสหกรณ์ล้วนเงินเงินสุจริตทั้งสื้น
https://www.gotoknow.org/posts/597013
https://www.gotoknow.org/posts/579871
https://www.gotoknow.org/posts/598559

10. เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนียน ในสถานประกอบการ เข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร สามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร ก่อนรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ และสมาชิกจะได้รับบริการด้วยความเท่าเทียม จากข้อมูลเครดิตบูโรในการใช้บริการสหกรณ์ เป็นบริการที่เป็นธรรมาภิบาล สามารถนำบริการที่ได้รับจากสหกรณ์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว อันจะไม่ต้องไปพึ่งเงินกู้นอกระบบ ได้รับบริการของสหกรณ์ เพื่อการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์
https://www.gotoknow.org/posts/515209
https://www.gotoknow.org/posts/598559


11. ก้าวสู่ Thailand 4.0 พร้อมด้วย Savings and Credit Cooperative 4.0
เราต้องก้าวไปสู่ 4.0 ให้ได้

3.0 นั้น เราไปเน้นการพัฒนามิติเศรษฐกิจ มิติสังคมหายไป เสียสมดุล
4.0 เน้นการพัฒนามิติเศรษฐกิจ ไปพร้อมกับมิติทางสังคม อย่างสมดุล เพื่อความสุขความเจริญของสมาชิกสหกรณ์ไทย
ในทางสหกรณ์นั้น สมาชิกรวมตัวกันขึ้น เพื่อสนองความต้องการอันจำเป็น(need) และความมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ก็คือเราต้องใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือทำอะไรตาม ต้องมีเหตุมีผล มีพอประมาณแล้วมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม

Thailand 4.0 ที่มา รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศกร์ที่ 22 เมษายน 2559
https://www.gotoknow.org/posts/596066
http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/SpecialNewsLi...12. สิ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ สถานที่ราชการ และสถานศึกษา ต้องเตรียมการไว้คือ การ downsizing สถานประกอบการ สถานราชการ สถานศึกษา การไม่รับคนเพิ่มใหม่แบบขยายตัว แต่รับเพิ่มเท่าที่จำเป็น จะทำให้ฐานของสมาชิกลดลง สมาชิกฝากเยอะขึ้น กู้น้อยลง อายุเฉลี่ยของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น ผ่านคนยุค baby boom ในวัยศึกษาเล่าเรียนแล้ว ในวัยทำงานก็เช่นกัน การควบรวมสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์อาจต้องมีขึ้นในอนาคต จำนวนสหกรณ์ทุกประเภทโดยรวมในประเทศไทยจะลดลง
https://www.gotoknow.org/posts/598103


13. Digital Cooperattive และบริการ mobile co-op จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนียนในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี
https://www.gotoknow.org/posts/593266
https://www.gotoknow.org/posts/575879

14. Cooperative Bank เพียงแห่งเดียว เป็น One Cooperative Bank จะมีส่วนช่วยพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยได้เป็นอย่างดี
เพราะสหกรณ์ optimize surplus เพื่อ maximize satisfaction
ธนาคารสหกรณ์(Cooperative Bank)เท่านั้นที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณสหกรณ์ และให้บริการสหกรณ์ได้ดี
ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ (Bank for Cooperative)ก็ตอบสนองไม่ได้เท่า

https://www.gotoknow.org/posts/602401
https://www.gotoknow.org/posts/559936
https://www.gotoknow.org/posts/514689

พีระพงศ์ วาระเสน (ฺBobbie)
นักวิชาการสหกรณ์ 4.0
KU 40
Traimudom 41
Aroonpradit Petchburi Thailand Earth 114
24 April 2016


หมายเลขบันทึก: 605330เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2016 03:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 เมษายน 2016 13:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี