ธนาคารสำหรับกิจการสหกรณ์กลุ่มประเทศอาเซียน ....ธนาคารสหกรณ์อาเซียน-ไทย (ASEAN-Thai Co-operative Bank)

ธนาคารสำหรับกิจการสหกรณกลุ่มประเทศอาเซียน

ธนาคารสำหรับกิจการสหกรณ์ในประเทศ นั้น แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1. ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ (Bank for Co-operative) มีภาครัฐถือหุ้นใหญ่ เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อ ปี พ.ศ. 2490 ชื่อว่า ธนาคารเพื่อการสหกรณ์(ธ.ก.ส.) ให้สินเชื่อผ่านขบวนการสหกรณ์ทุกประเภท มีสาขา เป็นธนาคารสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด ภายหลังแปรเปลี่ยนเป็น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อปี 2509 เป็นต้นมา
https://www.gotoknow.org/posts/559936

2. ธนาคารสหกรณ์ (Co-operative Bank) มีสหกรณ์ถือหุ้นทั้งหมด 100 % ธนาคารสำหรับกิจการสหกรณ์ชนิดนี้ เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ที่ 4 คือขบวนการสหกรณ์เป็นอิสระและพึ่งพาตนเอง (Autonomy & Independence)

จากการที่ได้เข้าไปร่วมฟัง นายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สหกรณ์กับการพัฒนาประเทศ” เนื่องในโอก­าสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 24 กุมภาพันธ์ 2559 ความตอนหนึ่ง กล่าวถึงเรื่อง ธนาคารเพื่อกิจการสหกรณ์


ด้วยเหตุที่ที่ตั้งของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประเทศอาเซียน เป็นฮับของอาเซียน ในทางสหกรณ์ที่ตั้งของประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางของกิจการสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนเช่นเดียวกัน

การมีธนาคารสำหรับกิจการสหกรณ์ในประเทศอาเซียนเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์ทุกประเภทในอาเซียน โดยตั้งธนาคารสหกรณ์ชนิดที่ 2 (Co-operative Bank) ขึ้น เป็นอิสระจากภาครัฐ เป็นสากล จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ขบวนการสหกรณ์อาเซียนเป็นอย่างยิ่ง

การตั้งธนาคารสำหรับกิจการสหกรณ์ของกลุ่มประเทศอาเซียน ในระยะเริ่มแรก ต้องร่วมมือกันระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก โดยใช้การร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน และรับการสนับสนุนเงินทุนบางส่วนจาก

1. AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank)
https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Infrastructure...
2.World Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank

น่าจะเป็นการดีจะเชื่อมประสาน ทั้งทางด้านวิชาการ และการเงินจากทั้งสองธนาคาร เพราะกิจการสหกรณ์เป็นเรื่องของการแบ่งปัน สร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมมือกัน ไม่แบ่งแยกแข่งขัน และเป็นการบริหารสมดุลมหาอำนาจทางการเงินในภูมิภาคอาเซียน

ด้วยการตั้งเป็น ธนาคารสหกรณ์อาเซียน-ไทย (ASEAN-Thai Cooperative Bank)


พีระพงศ์ วาระเสน
26 กุมภาพันธ์ 2559
วันเริ่มต้นศตวรรษที่ 2
การสหกรณ์ไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)