การเลือกตั้ง 3 แบบในกิจการสหกรณ์

การเลือกตั้ง 3 แบบในกิจการสหกรณ์

การจะได้มาซึ่งตัวแทนในกิจการของสหกรณ์

1. สหกรณ์ขั้นปฐม (primary cooperative) ที่มีสมาชิกเป็น คน นั้น ใช้การเลือกตั้งแบบ one member one vote

2. สหกรณ์ขั้นมัธยม มีสมาชิกเป็นสหกรณ์ (secondary cooperative) เช่น ชุมนุมสหกรณ์ ต่าง ๆ สันนิบาตสหกรณ์
ใช้ one member many votes เพราะ สหกรณ์สมาชิกขององค์การ มีสมาชิกเป็นบุคคล จำนวนไม่เท่ากัน การสหกรณ์ถือคนเป็นสำคัญ
ควรใช้จำนวนสมาชิกสหกรณ์นั้น ๆ เป็นคะแนนเสียง เพราะ สหกรณ์ที่มีสมาชิก 10 คน กับสหกรณ์ที่มีสมาชิก 10,000 คน จะมีคะแนนเสียงเท่ากันจะไม่เป็นธรรม

3. บริษัทที่มีสหกรณ์เป็นเจ้าของ เช่น บริษัทสหประกันชีวิต ใช้การเลือกตั้ง แบบ one share one vote เหมือนบริษัททั่วไป

บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทประกันชีวิต แห่งเดียวในทวีปเอเซียที่มีสหกรณ์เป็นเจ้าของ เนื่องเพราะ พระราชบัญญัติประกันชีวิต 2535 มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่าโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดว่าการประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะกระทําไดเมื่อไดจัดตั้งขึ้นในรูป บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรี โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

อ้างอิงจากหลักการสหกรณ์สากล ที่ 2

2nd Principle: Democratic Member Control

Co-operatives are democratic organisations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to the membership. In primary co-operatives members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives at other levels are also organised in a democratic manner.

หลักการที่ 2 : การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สำหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน

In primary co-operatives members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives at other levels are also organised in a democratic manner.

ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สำหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน

เมื่อนำการเลือกตั้งแบบ one member many votes สำหรับใช้ในสหกรณ์ขั้นมัธยม (secondary cooperative) ที่มีสมาชิกเป็นสหกรณ์ เช่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ มาใช้ในสหกรณ์ ขั้นปฐม (primary cooperative) หรือสหกรณ์ทั่วไปที่มีสมาชิกเป็นบุคคล แล้ว

จะเกิดกรณี สมาชิกของสหกรณ์ มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเกินกว่า 1 vote มีการแลกคะแนนกัน ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ ทำให้ผู้มีจิตอาสา ในสหกรณ์ขั้นปฐม (primary cooperative) สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ตามหลักการสหกรณ์สากลที่ 2 ไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเป็นตัวแทน และสมาชิกสหกรณ์ขั้นปฐม (primary cooperative) ที่เลือกตั้งตามหลักการสหกรณ์ที่ 2 ก็จะต้องผิดหวังทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งผลคะแนนจะแตกต่างกันอย่างมากมาย ตามตารางเปรียบเทียบด้านล่างนี้


เห็นควรที่ คนสหกรณ์ (co-operative man) และ นักสหกรณ์ (co-operator) ของประเทศไทย จะได้รณรงค์ ช่วยกันให้การเลือกตั้งเป็นไปตามที่ควร เพราะสหกรณ์นั้น อยู่บนฐานค่านิยม (cooperative values) ของการพึ่งพาและรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคี สมาชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ในค่านิยมทางจริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ เปิดเผย รับผิดชอบต่อสังคม และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

แม้กฏหมายจะไม่ได้กำหนดให้เลือกตั้งแบบใด แต่การเลือกตั้งที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักการสหกรณ์สากล ที่ 2 จะกระจายความเสมอภาคสู่สมาชิกทุกกลุ่มทุกคนได้ดีกว่า นั่นย่อมเป็นการกระจายความสุขความเจริญแก่สมาชิกสหกรณ์ทุกลุ่มได้มากกว่า

พีระพงศ์ วาระเสน (Bobbie)
สุดท้ายตายทุกคน

7 ตุลาคม 2558
แก้ไขเพิ่มเติม 14 ตุลาคม 2558


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)