Dr. Ple


นักวิชาการอิสระ
สมพนธ์การแพทย์ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
Username
somsri_ph-d3
สมาชิกเลขที่
77325
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

- ดร. สมศรี  นวรัตน์  (Dr. Somsri Nawarat)

-  สถานะภาพ สมรสกับ นพ. สมพนธ์  นวรัตน์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

- ครอบครัว:  มีบุตรสาว 2 คน คือ นส. สยุมพร นวรัตน์ (น้องหยุมหยิม) และ นส. ศัลยาภา นวรัตน์ (น้องยัวเยียร์)

- ระดับการศึกษา (Levels of education)

   1. ระดับปริญญาตรี (Bachelor's degree)

         1) Bachelor of Science (Transfusion Medicine)

                 - Mahidol University formerly University of  Medical Sciences Bangkok Thailand. 

                  คณะ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขาวิชา; การธนาคารเลือด.  จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

        2) Bachelor of Public Health. ( Public Health Laboratory)   Sukhothai Thammathirat Open University

               คณะ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ศส.บ.) สาขาวิชา: ซันสูตรสาธารสุข  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        3) Bachelor’s Degree  of  Art (Community Development)   Phetchaburi  Rajabhat University

                คณะศิลปศาสตรบัณฑิต(ศ.ป.บ.)  สาขาวิชา : พัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชราชภัฏเพชรบุรี

       2. ระดับปริญญาโท (Master's degree)

          1) Master of Arts Program in Social Development (Social Development ; MA)   Major:  Social Analysis and Planning, Degree.  ; National Instituted of Development Administration (NIDA)

             คณะ  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ป.ม.)  สาขาวิชา; พัฒนาสังคม (พ.ค.)  วิชาหลัก : การวิเคราะห์และการวางแผนทางสังคม; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : รุ่น 11  (นิด้า)

         2) Master of Business Administration Program (M.B.A.): Ramkhamhaeng University

                คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บ.ธ.ม.);  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กทม.) รุ่นที่ 2 (MBA.+MPA :2)

        3) Master of  Public Administration Program (M.P.A.) : Ramkhamhaeng University 

             คณะ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ; มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กทม.) รุ่นที่ 2 (MBA+MPA.2)

    3.  ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degrees)

      - Doctor of philosophy.  Branch Subjects :  "Innovative Management"  Suan Sunandha Rajabhat University. (SSRU. Bangkok)

      -  จบปริญญาเอก: ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: สาขาวิชา: นวัตกรรมการจัดการ (Innovative Management)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม.

   DISSERTATION

 “A STRUCTURAL EQUATION MODEL DEVELOPMENT OF VARIABLES THAT EFFECT OF DEPRESSION AMONG THAIADOLESCENT PREGNANT” TEEN MOMS CARE  MODE.;"1D4S"

ผลงานทางวิชาการ

   - ผลงานวิชาการ/เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)

ปี2549  ที่การประชุมของสรพ.

          1. เรื่อง....  "เยี่ยมเยียน เยียวยา พัฒนาศักยภาพคนพิการ ด้วยภาคีเครือข่ายมิตรภาพบำบัด"

         2. เรื่อง...   "ภาคีเครือข่ายร่วมใจ ประชาชนตำบลท่าช้างปลอดภัยจากโรคไข้เลือด"

   ปี2550  สรพ. ที่มีสารสำคัญ(Theme)  "แบ่งปันและเติมเต็ม"  "Humanized Healthcare" ===> "คืนหัวใจให้....ระบบสุขภาพ"

             1. เรื่อง.... "พลังภายนอกเสริมพลังภายในคือ หัวใจขององค์กรที่มีชีวิต"

     ปี 2551  ....ความปลอดภัย.....และห่วงใย...ในHA Forum...  "Guidebook... ปรุก...ชีวิตให้องค์กร"...... ของ... สรพ. Theme ..  "องค์กรที่มีชีวิต ... Living Orgarnization"

           1. เรื่อง..... "ขวดน้ำมหัศจรรย์...พริกผันสุขภาพ....ผู้ป่วยCOPD"   หน้า 365 - 366

           2. Theme...ของงาน  คือ....ประมวล.... "เมล็ดพันธุ์ความดีเริ่มงอกงามแล้ว ณ. ที่นี่"

             เรื่อง.... "ก่อนสู่โลกว้าง.... เส้นทางของนัองหนู"  ...หน้า 145-151

   ปี 2552  ... Knoledge Bank  (คลังข้อมูลและความรู้ ระบบสุขภาพ) .....  สวรส. และองค์กรเครือข่าย

     - เรื่อง  "ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ"  ...กับ...การให้บริการ  ของ รพ. บ้านลาด

  ปี2552   การประชุมวิชาการกรมอนามัย ....  "อนามัยการเจริญพันธ์...แห่งชาติ ครั้งที่ 1"  ....  กระทรวงสาธารณสุข  วันที่ 15 - 17 กค. 2552

               เรื่อง.......  "คลินิกวัยใส...สายใย.... เพื่อวัยรุ่น"    ใน Model"รุก-รับ-ลับ-ลึก"      หน้า 93-102

 ปี2552   กรมอนามัย และ UNFPA  ... เป็น "ผู้ให้ความเห็นและจัดทำมาตรฐาน"  .....   "บริการสุขภาพที่เป็นมิตร...สำหรับสัยรุ่นและเยาวชน"

            - เรื่อง....   "มาตรฐานบริการที่เป็นมิตร" .... สำหรับเยาวชน

            - เรื่อง  "แบบประเมินตนเอง" ..... สำหรับเยาวชน

 ปี 2552  .........  สรพ.

             1. เรื่อง.....  "พลังสร้างสรรค์หญิงตั้งครรภ์ได้รับคุณค่า"  (Value Added)

 ปี 2553   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข งานวิชาการการนำเสนอ ในเวที่    "โรงพยาบาล...ส่งเสริมสุขภาพ"

         1. เรื่อง..... "ศูนย์ 3 วัย คือหัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน"  หน้า 23-24

         2. เรื่อง...."อบอุ่นและสร้างสรรค์...หญิงตั้งครรภ์...คลอดลูกน้อยด้วยความปลอดภัย"  หน้า 130-130

        3. เรื่อง ....  "นวัตกรรมแนวใหม่ดูแลวัยใสในModel  "รุก-รับ-ลับ-ลึก" หน้า 136-137

 ปี 2553   สรพ.

   1. เรื่อง.........   "สืบสานวัฒนธรรม...หนุนนำบุคคล 3 วัย"

   2. เรื่อง.........   "การดูแลวัยใส...อย่างไร้รอยต่อ"  ... ใน  "Model  รุก-รับ-ลับ-ลึก"

    ปี 2553  กาประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 3   โครงการ   "เครือข่ายสุขภาพมารดาเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย"    ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงค์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ

             1. เรื่อง "การดูแลวัยใสในModel รุก-รับ-ลับ-ลึก" หน้า 85-96

  ปี2554   ..........  มหกรรม...สร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2554  "ตลาดนัด .... นวัตกรรมทางสุขภาพ" ..... จัดโดย.... "สปสช. เขต 4-5 "

           1. เืรื่อง......  "พลังภาคีเครือข่าย...ร่วมใจ...ลดอุบัติเหตุและภัย..ในกลุ่มนักเรียน"   หน้า 120-124

           2. เรื่อง....... "ภาคีเครือข่าย...ร่วมคิด..ร่วมใช้..ร่วมใจ...ประชาชนตำบลท่าช้าง...ปลอดภัยจาก...การขาดสารไอโอดีน"   หน้า 115-119        

ปี งบประมาณ 2555

       1. เรื่อง    "เด็กเพชร......รู้จัก....รัก"

       2. เรื่อง   "เมนูบุญ - เมนูบาป"

       3. เรื่อง   "ชุมชนเข้มแข็งหนุนเสริมแรงจากจากท้องถิ่น"

       4. เรื่อง   "ตำบลท่าช้าง...ตำบลนมแม่"    

     Certificaticate (เกียรติบัตรที่ได้รับ) ในปี ๒๕๕๕

        1.  "GoToKnoe Writer of the Mont : September 2012"

       2.  Certificate of Presentation "ICIIM1012" ; "In recognition and sincere appreciation for your presentation at the International Conference on Inclusive Innovation and the Internation Conference on Innovative Management" (ICIIIM 2012)

 

 

 

                         <cke:param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nNLQFVeXYLo?version=3&hl=th_TH&autoplay=1></cke:param><cke:param name=" allowfullscreen"="">

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท