เอกสารแนะนำตัว ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธาน ฯ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย ที่สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ทั่วประเทศไทย เป็นแบบอย่างของสหกรณ์ทั่วประเทศไทยสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ แห่งแรกของประเทศไทย มีสมาชิกเป็นข้าราชการและลูกจ้าง กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


เมื่อท่านเลือกใช้ พีระพงศ์ วาระเสน ในตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด จะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์ของเราดังนี้


1. การเลือกตั้ง การเลือกตั้งในสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขั้นปฐม (primary cooperative) จะจัดให้มีการเลือกตั้งที่เป็นไปตามหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 2 คือ one member one vote คือ หนึ่งสมาชิก หนี่งเสียง รายละเอียด ตาม https://www.gotoknow.org/posts/595951 และ https://www.gotoknow.org/posts/557989


2. การให้บริการ จะพัฒนาโดยการให้ความรู้ทบทวนแก่พนักงานสหกรณ์ ให้เข้าใจ ปรัชญาสหกรณ์ นิยามสหกรณ์ ค่านิยมสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์ โดยให้รู้และเข้าใจว่า สหกรณ์นั้น สมาชิกสหกรณ์เป็นทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการ (co-owner , co-customer) ถึงแม้ว่าพนักงานสหกรณ์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยก็ตาม ในขณะทำหน้าที่เป็นพนักงานสหกรณ์ ต้องให้บริการสมาชิกสหกรณ์(เจ้าของ) ในบทบาทหน้าที่ของพนักงานสหกรณ์ โดยเอื้อเฟื้อต่อสมาชิกสหกรณ์อย่างเต็มใจ และเต็มที่ ตัวอย่างเช่น สมาชิกมาใช้บริการ ฝาก-ถอนเงิน ให้นำบัตร ประชาชนมายื่นให้พนักงานพร้อมบอกความต้องการ พนักงานจะเขียนใบ ฝาก – ถอนให้ แล้วให้สมาชิกตรวจ และเซ็นชื่อผู้รับบริการ เป็นต้น https://www.gotoknow.org/posts/594642 และ https://www.gotoknow.org/posts/520514

3. รถเวียนประสานงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ อำนวยความสะดวกในการเพิ่มเที่ยวรถเวียน บริการให้มากขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง พื้นที่ที่สหกรณ์ตั้งอยู่คือ ถนนพิชัย กับเทเวศร์ ลักษณะเดียวกับรถเวียนของรัฐสภา ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการ และให้สมาชิกไปใช้บริการสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด ด้วยความเชื่อมโยงของความเป็นสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิกเป็นข้าราชการสหกรณ์เช่นเดียวกัน และสมาชิกสหกรณ์ก็จะสามารถมาใช้บริการห้องสมุดได้สะดวกยิ่งขึ้น https://www.gotoknow.org/posts/596114


4. สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด มีสมาชิกสหกรณ์ที่ดี และมีวินัยการเงินเป็นส่วนใหญ่ และในปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน บูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์https://www.gotoknow.org/posts/597013 ทำให้สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ไม่มีอุปสรรคในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร เพื่อใช้ข้อมูลเครดิตบูโรเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ผู้ขาดวินัยทางการเงินตามควรแก่เหตุ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่มีวินัยทางการเงินที่เป็นคนส่วนใหญ่จะไ่ม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ตัวสหกรณ์เองจะได้รับความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือจากสังคมโดยรวม และ https://www.gotoknow.org/posts/579871


5.เมื่อสหกรณ์เข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร แล้ว ก็สามารถรับพนักงานราชการ เข้าเป็นสมาชิกสามัญได้ โดยทำการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรให้เรียบร้อย ก่อนรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ การใช้บริการสหกรณ์ได้อย่างสมาชิกสามัญ สามารถนำบริการที่ได้รับจากสหกรณ์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว อันจะไม่ต้องไปพึ่งเงินกู้นอกระบบ https://www.gotoknow.org/posts/515209 เนื่องจากบริการที่ได้รับในฐานะสมาชิกสมทบในปัจจุบันไม่พอเพียงและเหมาะสม ข้อห่วงใยที่สำคัญคือ ลูกหลานของพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องได้รับการดูแลจากบริการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด อย่างเร่งด่วน ในฐานะสมาชิกสามัญ เพื่อการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ อันหมายถึงความมั่นคงของการส่งเสริมสหกรณ์ในอนาคต

6. วางแผนเพื่ออนาคตในการพัฒนาบริการทางการเงินของสหกรณ์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ร่วม กับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(ชสอ.) และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT และสหกรณ์อื่น ๆ เช่นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นต้น


7. โบนัสจะขอรับโบนัสเพียง 3 ใน 4 ส่วน และ จะนำ 1 ใน 4 ส่วนของเงินโบนัสที่ได้ บริจาคให้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการให้การศึกษาอบรมสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย และสมาชิกสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต เพราะไทยจะเป็นศูนย์กลางสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต โดยจะเริ่มบริจาคเมื่อ งบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ทั่วประเทศเปลี่ยน จากคำว่า กำไร (profit) เป็น ส่วนเกิน (surplus) และเปลี่ยนขาดทุน (loss) เป็น (deficit) ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์ที่แท้จริง ตามนี้ : https://www.gotoknow.org/posts/594642 และ https://www.gotoknow.org/posts/582257


ทั้งหมดนี้สมาชิก (เจ้าของ) สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย ต้องร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้เกิดขึ้น พีระพงศ์ วาระเสน (Bobbie) เพียงคนเดียวทำไม่สำเร็จ สมาชิกทุกท่านต้องร่วมแรง ร่วมใจกัน เปลี่ยนผ่าน ก้าวสู่ศตวรรษที่สองของการสหกรณ์ไทย อย่างสง่างาม และก้าวเข้าสู่การที่ประเทศไทยจะเป็นผู้นำด้านการสหกรณ์ใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

หากต้องการปฏิรูปสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ให้เป็นแบบอย่างในความเป็นสหกรณ์ตามที่ได้เสนอไว้ในด้านบน สมาชิก (เจ้าของ)สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ขอจงได้โปรดอนุญาต กดเลือก พีระพงศ์ วาระเสน (บ๊อบบี้) เป็นตัวแทนเข้าไปทำงาน

***** สมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละเสียงเสมอกัน ในที่ประชุมใหญ่ กิจการทั้งปวงต้องอนุโลมตามความเห็นของคนข้างมาก..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/557989 สิ่งนี้เป็นสาเหตุให้ พีระพงศ์ วาระเสน มีความจำเป็นต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการภายใต้สภาวะแวดล้อมนี้ เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสูศตวรรษที่สองของ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ****

ขอขอบพระคุณ

พีระพงศ์ วาระเสน (Bobbie)
18 ธันวาคม 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)