แนวทางการบูรณาการพื้นที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่เทเวศร์ และ พื้นที่ถนนพิชัย

แนวทางการบูรณาการพื้นที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่เทเวศร์ และ พื้นที่ถนนพิชัย


ปัญหา (problem)

1.ที่จอดรถของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีปัญหาสำหรับผู้มาติดต่อราชการกรมที่เทเวศร์ และของพี่น้องข้าราชการที่เทเวศร์ ไม่เพียงพอ

2.ห้องสมุดกรมอยู่ที่ถนนพิชัย เหตุที่ต้องย้ายไปเพราะไม่มีที่จอดรถสำหรับผู้ใช้บริการ จากภายนอก แต่ผู้ใช้บริการจากเทเวศร์ ไม่สะดวก หลายท่านไปขอใช้บริการ ห้องสมุดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

3.สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพิชัย มีรถไปส่งให้ใช้บริการ เพียงวันละ 2 รอบ สมาชิกจากเทเวศร์ไปใช้บริการไม่สะดวกและพนักงาน ก็ให้บริการไม่ทัน เวลาสมาชิกไปใช้บริการพร้อมกัน

4.ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด พื้นที่คับแคบ ไม่สามารถให้บริการสมาชิกในเรื่องผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกลุ่มอาชีพสหกรณ์ได้

5.รถรับส่งหนังสือจากสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยีพิชัย ไปยัง กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศร์ วันละอย่างน้อย 2 รอบ

6.รถรับส่งหนังสือ หรือข้าราชการจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 ติดต่อราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประมาณสัปดาห์ละ 2 วัน

7. บุคคลภายนอก ทำหนังสือขออนุญาต เข้าใช้พื้นที่จอดรถที่ สำนักถ่ายทอดถนนพิชัย หลายรายขออนุญาตมาเป็นเวลานานแล้ว เวลามีงานก็ทำให้ผู้มาร่วมงานไม่มีที่จอดรถเพราะที่จอดรถเต็ม


เหตุปัจจัย เปลี่ยนแปลง

จะมีการคืนพื้นที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าติดกับร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด กลับให้กรม ฯ และ

เท่าที่ทราบมี 2 แนวทาง ที่จะใช้พื้นที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า

1. ใช้เป็นห้องสมุดสาขา

2. ใช้เป็นพื้นที่ขยายสำหรับร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด ในการให้บริการสินค้า หัตถกรรมจากกลุ่มอาชีพสหกรณ์ โดยร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัดใช้ระบบการจัดการที่มีอยู่เดิม เข้าทำการแทน เพราะ พื้นที่ได้ใช้งบประมาณตกแต่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าแล้ว มีกล้องวงจรปิดอยู่ภายในแล้ว เพียงเจาะประตูก็จะเป็นพื้นที่เดียวกัน ในระยะแรกเปิดประตูให้ออกด้านเดียวก่อนก็พอจะได้

ขอนำเรียนวิธีพัฒนา (activity)

1. ทำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศร์ กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ถนนพิชัย เป็นแผ่นดินผืนเดียวกัน โดยเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ด้วย รถ shuttle van (รถตู้ กระสวย) ทุกครึ่งชั่วโมง ในระยะแรกอาจใช้รถตู้เพียง 1 คัน วิ่งไปมาทุกครึ่งชั่วโมง ถึงแม้ในระยะแรกไม่มีผู้ใช้บริการก็ให้วิ่งรถเปล่าตามกำหนดเวลาไปกลับ เทเวศร์ - ถนนพิชัย เมื่อมีคนใช้บริการมากขึ้นก็ทำเป็น 2 คัน วิ่งสลับเหลื่อมเวลาสวนกัน และก็บริหารจัดการเพิ่มลด จำนวนเที่ยวจาก การติดตามผล(monitoring) การใช้รถ

ผลจากการพัฒนา (objective)

1. ข้าราชการจากเทเวศร์ นำรถไปจอดที่สำนักถ่ายทอดเทคโนโลยี ถนนพิชัย (ที่จอดรถกว้างขวาง) แล้วขึ้นรถ shutter van มาทำงาน หรือกลับได้ทุก ครึ่งชั่วโมง ทำให้ลดการใช้พื้นที่จอดรถที่เทเวศร์ลงไปได้

2. ผู้ใช้บริการห้องสมุดจากเทเวศร์ สามารถขึ้นรถบริการมาค้นคว้า หรือยืมหนังสือได้ ทุกครึ่งชั่วโมง ด้วยรถ shutter van ทุกครึ่งชั่วโมง ไม่ต้องตั้งห้องสมุดสาขา ผู้ใช้บริการห้องสมุดจากภายนอกก็สามารถเข้าจอดรถที่ลานบริการสำนักถ่ายทอดได้ และผู้ใช้บริการห้องสมุดที่เทเวศร์สามารถใช้บริการ หนังสือพิมพ์และวารสารได้ที่ห้องรับรองชั้น 1 ตึก 6 ชั้น หรือบูรณาการขอใช้ห้องสมุดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้บางส่วน

3. ผู้ใช้บริการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด จากเดิม มีรถไปเพียงวันละ 2 รอบ (เช้า , บ่าย) ก็จะสามารถขึ้นรถ shutter van ไป – กลับ ใช้บริการได้ทุกครึ่งชั่วโมง

4. เมื่อมีรถ shutter van บริการทุกครึ่งชั่วโมง เจ้าหน้าที่จาก ถนนพิชัยก็ สามารถขึ้นรถมาใช้บริการ ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด ได้ทุกครึ่งชั่วโมง ห้องสมุดสาขาก็ไม่ต้องตั้ง ใช้พื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าที่จะคืนกรม ให้ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด เข้าบริหารจัดการ ไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเติมเพียงเจาะประตู ให้เชื่อมกันก็ใช้ได้ ไม่ต้องตกแต่งใหม่ มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว โปรแกรมบัญชีก็ใช้ของร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด ได้ทันที

5. รถรับส่งหนังสือจากสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรณีปกติ ก็ไม่ต้องใช้เพราะใช้ รถ shutter van ได้

6.รถรับส่งหนังสือ หรือข้าราชการจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 ติดต่อราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประมาณสัปดาห์ละ 2 วัน ก็ไม่ต้องใช้ บูรณาการใช้รถ shutter van ที่มีบริการทุกครึ่งชั่วโมง

7.เมื่อเราต้องใช้พื้นที่เราในการจอดรถ ก็เป็นเหตุผล ในการยกเลิกการอนุญาตใช้พื้นที่จอดรถ ของบุคคลภายนอก

8. สามารถบูรณาการการใช้ห้องประชุมร่วมกันทั้งสองพื้นที่ได้ เพราะมีการเชื่อมต่อดังเช่นเป็นพื้นที่เดียวกัน ระหว่างเทเวศร์ และ ถนนพิชัย


พีระพงศ์ วาระเสน (Bobbie)
กรรมการร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด
กรรมการโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

12 ตุลาคม 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)