เชื่อมโยงเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสหกรณ์ แบบบ้าน ๆ

เชื่อมโยงเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสหกรณ์ แบบบ้าน ๆ

การเชื่อมโยงเกษตรทฤษฏีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสหกรณ์
เกษตรทฤษฎีใหม่มี 3 ขั้น

ขั้นที่ 1 จัดสรรที่ดิน 30 : 30 : 30 : 10
ขั้นที่ 2 รวมกลุ่มกันในรูปสหกรณ์
ขั้นที่ 3 ร่วมมือกับองค์กรณ์อื่น

การสหกรณ์

ตอบสนองความต้องการอันจำเป็น (need)
สหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ในค่านิยมทางจริยธรรม

(สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความต้องการอัน จำเป็น และความมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตย : ICA)

(ค่านิยมทางสหกรณ์ สหกรณ์อยู่บนฐานค่านิยมของการพึ่งพาและรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคี สมาชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ในค่านิยมทางจริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ เปิดเผย รับผิดชอบต่อสังคม และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ตามแบบแผน ที่สืบทอดมาจากผู้ริเริ่มการสหกรณ์ :ICA)

ปรัชญาของเศรษฐกหิจพอเพียง

3 หลักการ หลักความพอประมาณ (morderation)
หลักความมีเหตุมีผล (resonableness)
หลักการมีภูมิคุ้มกัน (immunity)

2 เงื่อนไข เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม


โยงความสัมพันธ์ ในภาพ "เอาที่สบายใจเลย"

Facebook : peeraphong varasen
เพจ : การสหกรณ์ไทย by พีระพงศ์ วาระเสน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (1)

เรียนอาจารย์ พีรพงศ์

"การเชื่อมโยงเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสหกรณ์ แบบบ้าน ๆ..... "

เข้าใจง่าย ปฎิบัติได้จริง

ขอบคุณที่แนะนำ