บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ๑. โมกขะ ๒. นิโรธ ๓. นิพพาน ๔. ทีปะ ๕.ตัณหักขยะ ๖.ปะระ ๗.ตาณะ ๘. เลนะ ๙. อรูปะ