บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ศ.เกียรติคุณ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์