รางวัลสุดคะนึง...ประจำเดือนมกราคม 2550

           ขึ้นศักราชใหม่ 2550    การ ลปรร. ในบล็อก Gotoknow ของหมู่มวลสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ก็ยังคึกคัก  แถมแต่งสีเติมสันจากบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ blogger และ คู่ขวัญ blog developer

           พบว่า สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอย่างหนาตา ตามอ่านกันตาแฉะ  แต่ในฐานะคณะกรรมการประจำเดือนนี้  ก็ต้องสรรหา  ติดตามอ่าน  และ คัดเลือกผู้ที่มีใจและเนียนอยู่กับ G2K จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ หรือ เก๋า  เพราะกรรมการหวังใจที่จะมอบ Best Blog of the Month เพื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะ  โดยอาศัยเกณฑ์การตัดสินรางวัลสุดคะนึงดังนี้

1. บันทึกอย่างสม่ำเสมอ
2. บันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจาก “การปฏิบัติจริง” ในเรื่องนั้น ๆ
3. บันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตนเอง/กลุ่ม
4. บันทึกโดยมีชื่อเรื่องที่น่าสนใจและชวนให้ติดตาม
5. อำนวยความสะดวกให้ผู้อ่าน เช่น มี link  การอ้างอิง เป็นต้น
6. ติดป้าย (คำหลัก) ในบล็อก

           คณะกรรมการตัดสินรางวัล ได้ช่วยกันอ่านบล็อกและพิจารณาร่วมกันว่า สำหรับเดือนมกราคม 2550 นี้ บล็อกที่มีเนื้อหาและลีลาตรงใจกรรมการ โดยได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง คือ

                                                     P

                                                นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ซึ่ง คุณหมอสมบูรณ์  บันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้ในสมุดบันทึก 4 เล่มคือ

1. การระงับปวดหลังผ่าตัด  http://gotoknow.org/blog/somboonthienthong1
2. R2R ในแผนกวิสัญญีฯ มข.  http://gotoknow.org/blog/somboonthienthong
3. เรื่องเล่า (เบาๆ)   http://gotoknow.org/blog/somboonthienthong2
4. KM คณะแพทยศาสตร์ มข.  http://gotoknow.org/blog/somboonthienthong3

                                 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 
                        ของรางวัล คือ เสื้อสามารถ สคส. 1 ตัว

            จุดเด่นที่คณะกรรมการเห็นตรงกัน (หรือเปล่า) คือ การ ลปรร. ในชุมชนของคุณหมอเกิดแบบธรรมชาติ สบายๆ เนียนๆ  โดยเฉพาะการต่อยอดกันในข้อคิดเห็น  บางเรื่องคุณหมอเกริ่นเริ่มไว้ พรรคพวกก็มาเติมเต็ม/ต่อยอดให้อยาก ลปรร. กันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

            กรรมการชุดนี้ มีข้อเสนอแนะให้กรรมการชุดต่อไปพิจารณาว่า น่าจะเรียนเชิญ นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง เป็นกรรมการร่วมตัดสินรางวัลสุดคะนึง ด้วยค่ะ

คณะกรรมการตัดสินรางวัลสุดคะนึง
1.  สุปราณี จริยะพร
2.  สุนทรี    ไพรศานติ
3.  จิราวรรณ  เศลารักษ์