อ.ลูกหว้า


Username
kulkanit
สมาชิกเลขที่
17000
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา :

             -เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

             -เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             - กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์   หลักสูตรนานาชาติ  Sufficiency  Economy  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

            

         # ประสบการณ์การทำงาน : 

            - ฝึกงานตำแหน่งปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จ.เชียงใหม่  

           - เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน/การตลาด โรงพยาบาลพญาไทภัทรเวช จ.พิจิตร 

             - ประกอบธุรกิจส่วนตัวประเภทร้านอาหารเพื่อ

สุขภาพ อยู่ 3 ปี และอื่นๆ 

            -  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาร่าง

รัฐธรรมนูญ(รหัส 081)  ของนายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

            -   ตำแหน่งอนุกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดพิษณุโลก

           - รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม

            -   วิทยากรอบรมการเขียน blog  งานสัมมนาการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาเครือข่ายเรียนรู้ระดับประเทศ จ.เชียงใหม่  และงานมหกรรม km ภูมิภาค จ.พิษณุโลก

            -    วิทยากรอบรม การประยุกต์ใช้KM ในองค์กรและการอบรมการใช้ blog  ณ. สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก

            -    วิทยากรอบรมการใช้ blog ณ.คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

            -    ผู้ขานนามบัณฑิต  งานรับพระราชทานปริญญาบัตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ             จ.เชียงใหม่

 

วิทยากรงาน km เชียงใหม่

 

 # ตำแหน่งปัจจุับัน : 

            - อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จ. พิษณุโลก

           

           # วิชาที่สอนในปัจจุบัน:

            - เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ,เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 ,

เศรษฐศาสตร์มหภาค1    ,   เศรษฐศาสตร์การเงินการ

ธนาคาร,เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดล้อม , การวิเคราะห์เชิงปริมาณ,เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

           # ผลงานการเขียนบล็อกกับการเรียนการสอน

 เศรษฐศาสตร์ริมรั้ว

 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

    #  ความมุ่งมั่น

              -  มีความตั้งใจจะสอนหนังสือ  ให้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ดีที่สุด      ให้สมกับที่ผู้ทรง

คุณวุฒิท่านหนึ่งกล่าวว่า

"เด็กราชภัฏส่วนใหญ่ยากจน   พ่อแม่ต้องทำงานส่งลูกเรียนและคาดหวังว่าลูกจบมาจะต้องมีงานทำ   ผู้ปกครองเขาฝากเด็กๆไว้กับเรานะ"

            -    แม้เราจะเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ธรรมดาๆคนหนึ่ง  ไม่ได้โดดเด่นอะไร   แต่ก็มีความตั้งใจว่าจะถ่ายทอดวิชาเศรษฐศาสตร์ที่หลายคนบ่นว่ายาก  และเข้าไม่ถึง  ทำอย่างไรทุกคนถึงจะรักเศรษฐศาสตร์ แจกไฟล์การสอนทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์กันทุกคนค่ะ

              -   ตั้งใจว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งควรตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด   ควรทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในชาตินี้   ไม่ให้เสียแรงที่ได้เกิดมา....

              -   จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใช้ในการเรียนการสอน   เพราะครั้งหนึ่งสมัยเรียนเคยมีค่านิยมเน้นแต่ระบบทุนนิยม   ฝันแต่จะทำงานการเงิน  เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทอง   แต่ในวันนี้เรากำลังเปลี่ยนความคิดแล้ว    สิ่งที่จะทำให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขคือน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท