จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

Coach,Trainer,Consultant
Freelancer
Usernamemhsresearch
สมาชิกเลขที่5263
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ


Jatuporn Wisitchotiaungkoon,Dr

Freelancer


Training | Consulting | Coaching


E-mail : [email protected]

Educational Background


 • BPH.  Public health,Chiang Mai University
 • M.Ed Health Promotion ,Chiang Mai University
 • PhD. Population Education,Mahidol University

Expertise – EXP

 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คน เเละองค์กร
 • การพัฒนาทักษะผู้นำรุ่นใหม่
 • วิทยากรกระบวนการ เกี่ยวกับการจัดการความรู้
 • Coaching and Monitoring
 • นานาวิธีวิทยา การถอดบทเรียน
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์แบบมีส่วนร่วม
 • Trans-formative learning
 • Humanized Health care
 • Happiness in Education
 • จิตอาสา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 • การจัดการความขัดเเย้ง
 • การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)

Contact us

ติดต่อ เเละขอรับข้อมูลประวัติวิทยากร 

ท่านสามารถ DOWNLOAD ที่นี่ 

ประวัติ จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
 


The illiterate of the 21 century are not those who can read and write
those who cannot learn,de-learn and re-learn
คนโง่ในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
แต่เป็นคนที่เรียนรู้อะไรไม่เป็น ไม่สามารถทิ้งความรู้เดิม และสร้างความรู้ใหม่ได้
 อัลวิน ทอล์ฟเลอร์

ภายใต้วาทะดังกล่าว ทุกคนจึงสามารถเป็น "the illiterate" ได้ทั้งหมด 

หากเราไม่ยอมเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการมองโลกใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา