จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

Coach,Trainer,Consultant
Freelancer
Usernamemhsresearch
สมาชิกเลขที่5263
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

Jatuporn Wisitchotiaungkoon,Dr

Freelancer

Training | Consulting | Coaching

E-mail : [email protected]

Educational Background

 • BPH.  Public health,Chiang Mai University
 • M.Ed Health Promotion ,Chiang Mai University
 • Ph.D Population Education,Mahidol University

Expertise – EXP

 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คน เเละองค์กร
 • การพัฒนาทักษะผู้นำรุ่นใหม่
 • วิทยากรกระบวนการ เกี่ยวกับการจัดการความรู้
 • Coaching and Monitoring
 • นานาวิธีวิทยา การถอดบทเรียน
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์แบบมีส่วนร่วม
 • Trans-formative learning
 • Humanized Health care
 • Happiness in Education
 • จิตอาสา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 • การจัดการความขัดเเย้ง
 • การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)

Contact us
 

The illiterate of the 21 century are not those who can read and write
those who cannot learn,de-learn and re-learn
คนโง่ในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
แต่เป็นคนที่เรียนรู้อะไรไม่เป็น ไม่สามารถทิ้งความรู้เดิม และสร้างความรู้ใหม่ได้
 อัลวิน ทอล์ฟเลอร์

ภายใต้วาทะดังกล่าว ทุกคนจึงสามารถเป็น "the illiterate" ได้ทั้งหมด 

หากเราไม่ยอมเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการมองโลกใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา