บ่ายนี้ดิฉันใช้เวลากรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “KM Applications: World Bank & Thailand Experience Sharing” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ชั้น 3 ห้องพิมานเมฆ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  ที่จัดโดย World Bank และ สคส.

นอกจากกรอกชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์-โทรสาร และ e-mail แล้ว ผู้จัดยังขอให้ให้ข้อมูลต่อไปนี้
- หน่วยงานท่านประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ (KM) ในงานอย่างไร
- ผลสำเร็จ  คือ
- ปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้เกิดความสำเร็จดังกล่าวมีอะไรบ้าง
- ท่านประสบปัญหาใดบ้างในการนำการจัดการความรู้ (KM) ไปใช้ในงานของท่าน 

ทำงานทุกๆ วัน ไม่ค่อยได้คิดถึงคำถามเหล่านี้ เมื่อต้องมาเขียนก็ถือเป็นโอกาสที่ได้ทบทวน คิดอยู่นานทีเดียว โดยเฉพาะคำถามข้อสุดท้าย ถ้าถามตอนใช้ KM ใหม่ๆ คงตอบง่ายกว่านี้

เอามาเล่าเป็นตัวอย่างการเตรียมการจัดเวทีเสวนา ผู้จัดจะได้รู้จักผู้เข้าประชุมล่วงหน้า ผู้เข้าประชุมก็จะได้มีการเตรียมตัวไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น คนที่ยังไม่ได้ไปก็ได้ซ้อมคิดหาคำตอบไปพลางๆ ด้วย

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐