Archanwell
รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

มีเด็ก+อดีตเด็กอีกมากมายที่ยังเผชิญกับปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติเพราะไม่มีกม.ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน..ถึงเวลาช่วยพวกเขาแล้วค่ะ


รวมงานเขียนเกี่ยวกับเด็กและอดีตเด็กที่พลัดพรากจากบุพการีตั้งแต่วัยเยาว์

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

http://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=10...

------------------------------------------------

๑. คำถามการวิจัยเพื่อการพัฒนาสิทธิของเด็กไร้รากเหง้าในประเทศไทย, เพื่อเสนอคณะอนุกรรมด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕, ๔ น.

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t...

๒. กรณีน้องขวัญและน้องวิน : มีความเป็นไปหรือไม่ที่คนสัญชาติไทยจะรับเด็กไร้รัฐเป็นบุตรบุญธรรม ?, บทความเพื่อสาละวินโพสต์ ฉบับที่ ๓๔ (๑ ตุลาคม - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙), เริ่มเขียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙, เขียนจบเมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t...

๓. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคนไร้รากเหง้า, รายงานการสำรวจและวิเคราะห์องค์ความรู้เรื่องปัญหาและการจัดการปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายของคนไร้รากเหง้า, งานเขียนอันเป็นผลมาจากวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทุนศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t...

๔. ฮงผิง ยิว : กรณีศึกษาคนไร้รากเหง้าเทียม เพราะไม่อาจได้รับการยอมรับโดยบุพการีที่แท้จริง, สรุปข้อกฎหมายและข้อนโยบาย, เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะทางกฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t...

๕. ตี๋ หรือสมชาย ปันนากุล - เยาวชนไร้สัญชาติแห่งอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ – ตัวอย่างของเยาวชนที่ไร้รัฐเพราะไร้รากเหง้าโดยสิ้นเชิง, เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t...

๖. เด็กไร้รากเหง้า : รู้จักกันไหมคะ ?, เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒, แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

https://www.l3nr.org/posts/257654

๗. งานศึกษาเด็กไร้รากเหง้าที่บ้านเวียงพิงค์ : ถอดบทเรียนระหว่างมวลมิตรค่ะ, บันทึกเพื่อความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนที่ทำงานกับอาจารย์แหวว หรือสนับสนุนอาจารย์แหวว, เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒

https://www.gotoknow.org/posts/598401

๘. จำนวนคนไร้รากเหง้าในความดูแลของ พม. : ๒,๘๖๒ คน, เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายนพ.ศ.๒๕๕๒

https://www.gotoknow.org/posts/598399

๙. ตอบคุณสมเจตน์เรื่องการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากบุพการีตั้งแต่วัยเยาว์, ตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของประชาชนที่ถามมา, เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓

https://www.gotoknow.org/posts/598400

๑๐. กรณีศึกษานายอับดุลเลาะ มาซู : คนไร้รัฐไร้สัญชาติเพราะไร้รากเหง้า ...จากเรื่องจริงมาเป็นข้อสอบ, กรณีศึกษาเพื่อการสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

http://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=48...

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t...

๑๑. ความเห็นต่อประเด็นการทำงานเกี่ยวกับเด็กไร้รัฐเพราะไร้รากเหง้า, เสนอต่อประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓, และต่อประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมืองในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

http://gotoknow.org/file/archanwell/2553-10-19-Con...

http://gotoknow.org/file/archanwell/2553-10-19-Con...

๑๒. พรทิพย์ ม่วงทอง : คนไร้สัญชาติเพราะไร้รากเหง้าแห่งอำเภอบ้านแพรก จังหวัดอยุธยา, กรณีศึกษาเพื่อการสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เขียนเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/485959

http://www.facebook.com/note.php?note_id=101508284...

๑๓. แผนผังแสดงการจัดแนกปัญหาและผลกระทบของความเป็นคนไร้รากเหง้า, แผนผังเพื่อการสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เขียนเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1015371990...

๑๔. กรณีศึกษานางสาวพรทิพย์ : สิทธิและเสรีภาพในการทำงานในประเทศไทยของคนไร้สัญชาติเพราะไร้รากเหง้าที่มีชื่อในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย, กรณีศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

https://www.gotoknow.org/posts/598402

๑๕. กรณีศึกษา “ลุงตู่” นายชาญ สุจินดา : ตัวอย่างของคนที่มีปัญหาสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายที่พบ ณ ตรอกตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. เพราะตกหล่นจากทะเบียนราษฎรตั้งแต่เกิดจนประสบปัญหาความไร้รากเหง้า, กรณีศึกษาเพื่อการสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖, ปรับปรุงล่าสุดในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

http://www.gotoknow.org/posts/521743

http://www.gotoknow.org/posts/521748

http://www.gotoknow.org/posts/521751

http://www.gotoknow.org/posts/521754

http://www.gotoknow.org/posts/521755

๑๖. หวังว่า นายอำเภอท่าเรือ อยุธยาจะใช้มาตรา ๑๙/๑ แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ในการจัดการปัญหาความไร้รัฐให้แก่น้องท่าเรือ, กรณีศึกษาเด็กไร้รากเหง้าเพราะถูกทอดทิ้งแต่ตั้งแรกเกิด, เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

http://www.gotoknow.org/posts/538040

๑๗. กรณีศึกษา “เด็กชายนูกาซิม มูฮัมหมัด” หรือ “เด็กชายมูฮัมหมัด นูกาซิม” : การกำหนดสิทธิในสัญชาติไทยของคนเกิดในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ จากบิดาและมารดาซึ่งอพยพจากพม่าเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายไทยว่าด้วยคนเข้าเมือง, เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖, ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

https://docs.google.com/file/d/0B7ummaGfFLZSREZqNX...

๑๘. กรณีศึกษาน้องนูกาซิม : เด็กด้อยโอกาสเพราะไร้รัฐไร้สัญชาติเนื่องจากบุพการีต่างด้าวเสียชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์ และตกหล่นจากการจดทะเบียนคนเกิดและคนอยู่, เขียนร่วมกับ (๑) อาจารย์ ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน และ (๒) อาจารย์ ดร.รัชนีกร ลาภวณิชชา, เอกสารประกอบการสัมมนาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์และศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคที่ ๒, เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

https://drive.google.com/file/d/0BzawtIMOMfMTcEFuc...

๑๙. กรณีศึกษา“น้องโลตัส” หรือ “เด็กชายจิตติพัฒน์” : เด็กวัยเยาว์เกิดในโรงพยาบาลไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ จากมารดาซึ่งเป็นกะเหรี่ยงไร้รัฐไร้สัญชาติที่อาศัยตามแนวชายแดนไทยพม่า แต่มารดาไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูบุตรได้, แนวคำตอบสำหรับข้อสอบความรู้ชั้นปริญญาตรี ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ การสอบภาคที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิชาบังคับ ชั้นปีที่ ๔ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗, กรณีศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗, ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

https://drive.google.com/file/d/0BzawtIMOMfMTRnoxR... (ฉบับข้อสอบ)

https://drive.google.com/file/d/0BzawtIMOMfMTV3Zyd... (ฉบับกรณีศึกษา)

๒๐. กรณีศึกษา“น้องโลตัส” หรือ “เด็กชายจิตติพัฒน์”: น้องมีสิทธิในสัญชาติไทยหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ? ถ้าไม่ แล้วจะเป็นอย่างไร ?, แนวคำตอบสำหรับข้อสอบความรู้ชั้นปริญญาตรี ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ การสอบภาคที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิชาบังคับ ชั้นปีที่ ๔ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗,กรณีศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

http://www.gotoknow.org/posts/566297

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

๒๑. กรณีศึกษา“น้องโลตัส” หรือ “เด็กชายจิตติพัฒน์”: จะต้องใช้กฎหมายของประเทศใดกำหนดปัญหาการก่อตั้งครอบครัวบุญธรรมให้น้องโลตัส ?, แนวคำตอบสำหรับข้อสอบความรู้ชั้นปริญญาตรี ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ การสอบภาคที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิชาบังคับ ชั้นปีที่ ๔ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗, กรณีศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

http://www.gotoknow.org/posts/566298

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

๒๒. กรณีศึกษา“น้องโลตัส” หรือ “เด็กชายจิตติพัฒน์”: จะต้องใช้กฎหมายของประเทศใดกำหนดสิทธิทางการศึกษาของน้องโลตัส ? แล้วกฎหมายนี้จำกัดสิทธิของน้องหรือไม่ ?, แนวคำตอบสำหรับข้อสอบความรู้ชั้นปริญญาตรี ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ การสอบภาคที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิชาบังคับ ชั้นปีที่ ๔ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗, กรณีศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

http://www.gotoknow.org/posts/566300

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

๒๓. กรณีศึกษา“น้องโลตัส” หรือ “เด็กชายจิตติพัฒน์”: จะต้องใช้กฎหมายของประเทศใดกำหนดความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญาของมารดาบุญธรรมไร้สัญชาติ ?, แนวคำตอบสำหรับข้อสอบความรู้ชั้นปริญญาตรี ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ การสอบภาคที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิชาบังคับ ชั้นปีที่ ๔ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗, กรณีศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

http://www.gotoknow.org/posts/566305

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

๒๔. กรณีศึกษา“น้องโลตัส” หรือ “เด็กชายจิตติพัฒน์”: มารดาบุญธรรมไร้สัญชาติใน ท.ร.๑๓ จะได้รับการคุ้มครองการทำงานในเมียนม่าร์หรือไม่ ?, แนวคำตอบสำหรับข้อสอบความรู้ชั้นปริญญาตรี ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ การสอบภาคที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิชาบังคับ ชั้นปีที่ ๔ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗, กรณีศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

http://www.gotoknow.org/posts/566316

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

๒๕. กรณีศึกษาน้องโลตัส หรือ “เด็กชายจิตติพัฒน์” : การเลือกกฎหมายกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุตรบุญธรรมและมารดาตามกำเนิด, กรณีศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคแก้ตัว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

http://www.gotoknow.org/posts/569806

๒๖. ตอบคุณเรือนขวัญเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดการปัญหาความไร้รัฐเพราะไร้รากเหง้าของมารดา, ตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของประชาชนที่ถามมา, เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

http://www.gotoknow.org/posts/569908

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

๒๗. กรณีศึกษา “น้องเอวิด” หรือ เด็กหญิงเอวิด เกรซ : เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติที่ถูกทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ แห่งอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, รายงานการวิจัยภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดตากและกลุ่มจังหวัดชายแดนในประเทศไทย, เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗, ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

http://www.gotoknow.org/posts/576031

๒๘. กรณีศึกษาน้องซันเดย์ : เรื่องราวความเป็นมาของเด็กวัยเยาว์ที่เกิดนอกโรงพยาบาล ณ อำเภอแม่สอด และถูกมารดาทอดทิ้งตั้งแต่อายุ ๓ วัน จึงตกเป็นคนไร้รากเหง้า ขาดไร้ครอบครัวตามธรรมชาติ, บันทึกเพื่อการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนชายแดนในพื้นที่บริการของคลินิกกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยาง, เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

๒๙. กรณีศึกษาน้องซันเดย์ : จะจัดการปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงของเด็กที่เกิดในประเทศไทย แต่นอกโรงพยาบาล และพลัดพรากจากบุพการีตั้งแต่วัยเยาว์ ?, กรณีศึกษาจากเรื่องจริงที่คลินิกกฎหมายประจำโรงพยาบาลท่าสองยางได้ร้องขอให้โครงการบางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมมีความเห็นทางกฎหมายเรื่องสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของเด็กที่พลัดพรากจากบุพการีที่ดูแลโดยนางทัศนีย์ คีรีประณีต ในบ้านพักพิงทัศนีย์ เพื่อสนับสนุนความเห็นของคลินิกกฎหมายประจำโรงพยาบาลท่าสองยางตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗, และเป็นข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ในการสอบความรู้ชั้นปริญญาตรี ภาคปกติคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง การสอบภาคที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิชาบังคับ ชั้นปีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

๓๐. กรณีศึกษาน้องซันเดย์ : การกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายคนเข้าเมืองให้แก่เด็กที่เกิดในประเทศไทย แต่นอกโรงพยาบาล และพลัดพรากจากบุพการีตั้งแต่วัยเยาว์, กรณีศึกษาจากเรื่องจริงที่คลินิกกฎหมายประจำโรงพยาบาลท่าสองยางได้ร้องขอให้โครงการบางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมมีความเห็นทางกฎหมายเรื่องสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของเด็กที่พลัดพรากจากบุพการีที่ดูแลโดยนางทัศนีย์ คีรีประณีต ในบ้านพักพิงทัศนีย์ เพื่อสนับสนุนความเห็นของคลินิกกฎหมายประจำโรงพยาบาลท่าสองยางตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗, และเป็นข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ในการสอบความรู้ชั้นปริญญาตรี ภาคปกติคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง การสอบภาคที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิชาบังคับ ชั้นปีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

หมายเลขบันทึก: 599123เขียนเมื่อ 4 มกราคม 2016 03:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มกราคม 2016 03:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี