๑๔๒. มาอ่านบทอาขยานกันเถอะ

การท่องบทอาขยานมิใช่เป็นการท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทอง หากแต่เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากกว่า

บันทึกที่ ๑๔๒ มาอ่านบทอาขยานกันเถอะ

".....ปัจจุบันไม่นิยมให้เด็กไทยท่องจำเพราะคิดว่าเป็นการให้ท่องจำอย่างนกแก้วนกขุนทอง โดยไม่รู้ความหมายและเหตุผล แต่ในความเป็นจริง การอ่านออกเสียงและการท่องจำมีประโยชน์หลายประการ เช่น การอ่านออกเสียงดังๆ จะทำให้สามารถพูดและออกเสียงได้คล่องแคล่วชัดเจน การท่องจำเป็นการลับสมองอยู่เสมอทำให้มีความจำดี การเลือกสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ให้เด็กท่องจำจะเกิดประโยชน์กับเด็กมากกว่าการให้เด็กท่องจำข้อความไร้สาระจากบทโฆษณาต่างๆ เพราะธรรมชาติของเด็กจะช่างจดจำอยู่แล้ว ถ้าให้ท่องจำในสิ่งที่เป็นความรู้หรือประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยครูอธิบายความหมายหมายให้เข้าใจเสียก่อนก็จะเป็นประโยชน์แก่เด็กเป็นอันมาก บทท่องจำทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองนั้น จะเป็นตัวอย่างให้เด็กนำไปใช้เพื่อการแต่งหนังสือต่อไป เด็กที่ท่องบทร้อยกรองได้แล้ว ต่อไปจะสามารถแต่งบทร้อยกรองด้วยตนเองได้ เพราะคุ้นเคยและชินกับคำคล้องจอง นอกจากนี้เด็กจะได้สำนวนภาษาที่ดีจากบทท่องจำต่างๆด้วย..."

พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘


ความหมายบทอาขยาน

อาขยาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่า "บทท่องจำ ;การเล่า ; การบอก ; เรื่อง , นิทาน" อ่านออกเสียงว่า อา-ขะ-หยาน หรือ อา-ขะ-ยาน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและซาบซึ้งในความไพเราะของบทร้อยกรอง

๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน

๓. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมจิตสำนึกทางวัฒนธรรมร่วมกันของคนในชาติ

๔. เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางการแต่งบทประพันธ์ของนักเรียน

ประเภทของบทอาขยาน

๑. บทหลัก

บทหลัก หมายถึง บทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้นักเรียนท่องจำเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ ส่วนใหญ่คัดเลือกวรรณคดีที่กำหนดให้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

๒. บทเลือก

บทเลือก หมายถึง บทอาขยานที่นักเรียนเลือกท่องตามความสนใจมิได้บังคับโดยอาจเลือกจากบทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกไว้ หรือบทประพันธ์ที่ครูผู้สอนแนะนำเพิ่มเติม หรือบทอาขยานที่นักเรียนชอบ

กับความทรงจำและสิ่งที่ได้รับ

........ในความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน "การท่องบทอาขยานมิใช่เป็นการท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทอง หากแต่เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากกว่า" ผู้เขียนสมัยเป็นเด็กนักเรียนผ่านการท่องบทอาขยานทั้งตอนเช้าก่อนเรียนและก่อนเลิกเรียนกลับบ้าน ทุกครั้งที่ท่องอาขยานจะรู้สึกมีความสุข ความสนุกสนาน ซาบซึ้งในความไพเราะของภาษาไทย รักภาษาไทย การจำเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่านการเขียนนั้นเป็นผลพลอยได้ตามมา การท่องบทอาขยานสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียงให้เกิดกับผู้เรียน ถ้าหากไม่มีความพร้อมเพรียงกันเสียงที่ท่องออกมาก็ไม่ไพเราะ เด็กๆจะให้ความร่วมมือกันโดยปริยาย ปรับตัวเองให้เข้ากับเพื่อนในขณะที่อ่าน สิ่งที่ตามมาอีก ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ

สิ่งที่ได้รับจากการท่องบทอาขยาน

๑. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งในสุนทรียภาพทางภาษาไทย มีความเพลิดเพลิน สนุกสนาน รักและภูมิใจในภาษาไทยของเรา ซึ่งเป็นภาษาเดียวในโลกที่ออกเสียงตามวรรณยุกต์สร้างความไพเราะ เสนาะหู

๒. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในตัวผู้เรียน เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม

๓. ช่วยฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ จากบทอาขยานที่อ่าน นำไปสู่การคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนสามารถแต่งคำประพันธ์ใหม่ได้ด้วยตนเอง

๔. ช่วยส่งเสริมรักการอ่าน การที่ผู้เรียนได้ท่องบทอาขยานเป็นประจำ จะซึมซับให้เกิดนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เกิดนิสัยรักการอ่านแบบไม่รู้ตัว อยากอ่าน อยากค้นคว้า คำประพันธ์หรือวรรณกรรมใหม่ๆมาอ่าน

๕. ทำให้นักเรียนอ่านหนังสือออก เขียนได้คล่อง การท่องบทอาขยานเป็นประจำสร้างแรงจูงใจในการอ่าน การเขียน

........การท่องบทอาขยาน สร้างประโยชน์ให้กับบุตรหลานเราเป็นอย่างยิ่ง ขอเชิญชวนเพื่อนครู ผู้ปกครองได้ส่งเสริมสนับสนุน...เพื่อสืบสาน ดำรงภาษาไทยของเราให้คงอยู่ตลอดกาล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .บทอาขยานภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สพฐ. ๒๕๕๖บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาอ่านกันเถอะความเห็น (18)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับอาจารย์อรค่ะ ว่าการท่องบทร้อยกรองได้จนขึ้นใจ จะทำให้เด็กมีตัวอย่าง มีต้นแบบ

บทร้อยกรองในใจ แต่งเองได้โดยไม่ต้องจดจำตำแหน่งที่จะสัมผัสค่ะ

เขียนเมื่อ 

สมัยเป็นเด็กชอบท่องอาขยานและสูตรคูณกันมาก ครูให้ท่องเสียงลั่นไปทั้งโรงเรียน แล้วครูก็ปล่อยกลับบ้าน เป็นการปิดวันอันแสนสนุกแต่ละวันที่โรงเรียน ไม่มีใครต้องไปเรียนพิเศษ เด็ก ๆกลับบ้านไปเล่นต่อกับพี่น้องและเด็กข้างบ้าน

มีความสุขกว่าเด็กสมัยนี้ (คิดว่า) และอาขยานก็สอนคุณธรรมจริยธรรมที่สังคมยึดมั่น เดี๋ยวนี้เด็ก ๆท่องอะไรกันคะอาจารย์อร

เขียนเมื่อ 

ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยค่ะ ซี เอ ที แค้ท อาร์ เอ ที แร้ท...สนุกค่ะ

ขอบคุณที่ช่วยกันรณรงค์เรื่องดีๆเช่นนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์กุหลาบ มัทนา

"การท่องบทร้อยกรองได้จนขึ้นใจ จะทำให้เด็กมีตัวอย่าง มีต้นแบบ

บทร้อยกรองในใจ แต่งเองได้โดยไม่ต้องจดจำตำแหน่งที่จะสัมผัส"

ขอบคุณค่ะอาจารย์ที่ให้ข้อเสนอแนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ GD

ตอนนี้เด็กก็ยังท่องบทอาขยาน และท่องสูตรคูณอยู่คะ

ขอบคุณนะคะอาจารย์ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์นงนาท สนธิสุวรรณ

เพื่อลูกหลานเรายินดีทำค่ะ

"ชื่นชม ความสามารถ วิสัยทัศน์ของบรรพบุรุษเราค่ะที่ฝากบทอาขยานไว้้เป็นมรดกให้ลูกหลาน

ได้มีความคิดอ่านที่มีคุณค่า รักความเป็นไทย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีผ่านบทอาขยาน..."

ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจค่ะ


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณถาวร

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณวิราวรรณ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ลูกๆ ชอบท่องอาขยาน และผมก็ชอบฟังมากครับ สิ่งหนึ่งที่ได้ คือ เด็กพูดได้ชัดขึ้น สนใจศัพท์ที่เขาไม่รู้ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณทิมดาบ

ใช่ค่ะ เด็กจะชอบท่องอาขยานและดูพวกเขามีความสุขขณะที่ท่อง

เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ชอบฟัง ทำให้ระลึกถึงตอนเราเป็นเด็กค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ตั้งใจฝึกภาษาไทยให้ลูกด้วยการฝึกอ่านอาขยานค่ะ ตอนนี้น้องต้นไม้ขึ้น ป.2 อ่านหนังสือได้ดีพอสมควร แต่ยังผันวรรณยุกต์ได้ไม่เก่งนักค่ะ

แมวเอ๋ย แมวเหมียว

รูปร่าง ปราดเปรียว เป็นหนักหนา

ร้องเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา

คลอแข้ง คลอขา น่าเอ็นดู

รู้จัก เอารัก เข้าต่อตั้ง

ค่ำค่ำ ซ้ำนั่ง ระวังหนู

ควรนับว่ามัน กตัญญู

พอดู อย่างไว้ ใส่ใจเอย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะอาจารย์ ดร.จันทวรรณ

ฝึกอ่านภาษาไทยด้วยบทอาขยานช่วยให้เด็กอ่านหนังสือได้เร็ว เด็กจะมีความสุขในขณะอ่านและรักการอ่าน น้องต้นไม้คงจะชอบอ่านหนังสือนะคะ การผันวรรณยุกต์จะเป็นปัญหาสำหรับเด็กๆในช่วงแรกๆต่อไปน้องก็คล่องคะ ปีนี้ สพฐ.มีหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่แจกเด็กน่าสนใจมากค่ะ ช่วยเรื่องการผันวรรณยุกต์ได้เป็นอย่างดีคะ่

ขอบคุณค่ะ


เขียนเมื่อ 

"แมวเอ๋ย แมวเหมียว" เด็กๆชอบมากค่ะ

นายทัด เปรียญ (ผู้แต่ง)ท่านได้ปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีไว้ได้อย่างแยบยล

ยกพฤติกรรมของแมวมาเป็นตัวอย่างสอนเรื่องรู้จักคุณและตอบแทนคุณผู้มีพระคุณ

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ ทีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ